DIARIUSZ WYDARZEŃ
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec - wrzesień 2005

22 czerwca 2005 r. dr Radosław Hałas wziął udział w Konferencji pt. „Wymiar sprawiedliwości dla nieletnich", zorganizowanej w Warszawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla;

5, 25, 27 lipca 2005 r.  - ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz udzielał konsultacji w Trybunale diecezjalnym Brooklyn, NY, w Trybunale diecezjalnym Charleston, S.C. oraz w Uniwersytecie Miami, Oxford, OH (USA).

7-9 września 2005 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wygłosiła referat nt. Ochrona prawa do życia w Kodeksie Karnym z 1997 roku, ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor wygłosił referat nt. Wykluczenie potomstwa jako przyczyna nieważności małżeństwa, prof. dr hab. Władysław Witczak nt. Eksperymenty medyczne a ochrona prawa do życia, dr Dariusz Dudek nt. Ochrona prawa do życia w prawie konstytucyjnym,  podczas konferencji naukowej „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny”, zorganizowanej w Sandomierzu przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kurię Diecezjalną Diecezji Sandomierskiej i Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

14 września 2005 r. - mgr Piotr Pszczel wygłosił referat nt. Dokąd zmierza Europa? Kierunki rozwoju regulacji prawnych w zakresie wykorzystania IT w krajach i organach Unii Europejskiej podczas konferencji naukowej "W mocy prawa" poświęconej zgodności systemów informatycznych z wymogami prawa i zasadami ładu korporacyjnego, współorganizowanej przez Centrum Informatyki Prawniczej KUL. Konferencja  odbyła  się w  Millenium Plaza w Warszawie.

19 września 2005 r. - Centrum Prawa Amerykańskiego wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Umiejętności Prawniczych zorganizowało spotkanie z amerykańskimi prawnikami - członkami Jagiellonian Law Society. Uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusjach prowadzonych przez Roberta Szwajkosa oraz Josepha Koniecznego nt. Mediacja jako alternatywa dla procesów sądowych oraz Bieżące tendencje w rozwoju prawa własności intelektualnej w USA.

22 września 2005 r. - dr Krzysztof Wiak wygłosił referat nt. Przestępstwa o charakterze terrorystycznym i ich konsekwencje w świetle przepisów kodeksu karnego podczas konferencji naukowej „Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku”, zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Ks. dr Tomasz Barankiewicz wygłosił referat nt. Etyczne aspekty prawa do dobrej administracji podczas II Konferencji Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Od filozofii do praktyki prawa”, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

23 września 2005 r. - Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem wraz z Katedrą Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Katedrą Ochrony Środowiska KUL oraz Fundacją na rzecz KUL w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowała konferencję naukową  pt. „Planowanie strategiczne i przestrzenne”. Referaty wygłosili m.in. dr Rafał Biskup nt. Partycypacja społeczności lokalnej w procesie planowania przestrzennego, dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś nt. Władztwo planistyczne jako środek realizowania zadań gminy w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego, dr Anna Haładyj nt. Partycypacja społeczności lokalnej w procesie planowania strategicznego, dr Piotr Zacharczuk nt. Lokowanie składowisk odpadów, mgr Małgorzata Ganczar nt. O informacji w zagospodarowaniu przestrzennym, mgr Marcin Szewczak nt. Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich, mgr Wojciech Wytrążek nt. Planowanie strategiczne narzędziem zarządzania administracją, mgr Małgorzata Kluska nt. Planowanie strategiczne a prywatyzacja zadań publicznych.

Centrum Prawa Amerykańskiego wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Umiejętności Prawniczych zorganizowało pokazowy proces amerykański Skrzetuski stabbed Bohun - accident or crime.

26-27 września 2005 r. - bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga oraz dr Marta Greszta uczestniczyli w sympozjum naukowym „Podsumowanie i perspektywy życia konsekrowanego”, zorganizowanym przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Rzymie.

27 września 2005 r. - dr Andrzej Herbet wygłosił referat nt. Istota spółki cywilnej a jej miejsce w systemie prawa polskiego na tle porównawczym podczas V Zjazdu Katedr Prawa Handlowego „Kodeks spółek handlowych po 5 latach”, zorganizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.


(opr. Filip Ciepły)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2007, godz. 00:17 - Sławomir Hypś