Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
wrzesień 2007

 

W dniach 4-5 września 2007r. ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt: "Kompetencje konferencji biskupów w zakresie zadania nauczycielskiego Kościoła" podczas  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku odbywającej się w Radomiu.

W dniach 9-11 września 2007 r. - ks. dr Piotr Stanisz wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „Politica senza religione? Laicita dello Stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico" w Lugano (Szwajcaria).

W dniach 13-14 września 2007 r. odbyła sie konferencja nt: "Warunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy" zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego. Podczas konferencji z referatami wystąpili: dr Jacek Szczot nt. „Zatrudnianie cudzoziemców", mgr Rafał Sura nt. "Podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe w Unii Europejskiej", dr Marcin Szewczak nt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu a prowadzenie działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy", dr Wojciech Wytrążek nt: "Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości przez samorządy lokalne".
 
W dniach 17 - 19 września 2007 r., dr Małgorzata Gałązka wzięła udział w konferencji naukowej pt. „Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności" zorganizowanej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanem i wygłosiła referat pt. Autonomia pacjenta a wykonywanie kary pozbawienia wolności".

W dniu 15 września 2007r. ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL wygłosił referat „Zadania małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II: tworzenie wspólnoty osób" podczas spotkania doradczyń parafialnych w Drohiczynie zorganizowanego przez Duszpasterza Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej, ks. kan. Krzysztofa Maksymiuka.

W dniu 18 września 2007r. dr Marcin Szewczak wygłosił referat nt: "Strategia Lizbońska wyzwaniem dla przemian edukacyjnych XXI wieku", podczas VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego "Edukacja-moralność-sfera publiczna", który odbył się w Lublinie w dniach 17-19 września 2007r.

W dniach 20-22 wrzesnia 2007r. dr Rafał Biskup i dr Małgorzata Ganczar wzieli udział w zjeździe Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego podczas którego wygłosili referat nt: "Partnerstwo publiczno-prywatne jako alternatywna forma działania podmiotów administracji publicznej w poszczególnych dziedzinach gospodarki".

W dniu 22 września 2007r. ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL wygłosił referat nt: „Prawo i duszpasterstwo. Zbieżności czy konflikt interesów. Refleksje na kanwie nauczania papieskiego" podczas konferencji pracowników sądowych Metropolii Przemyskiej w Przemyślu.

W dniu 23 września 2007r. ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL wygłosił referat „Kontekst międzyreligijny i międzykulturowy małżeństw zawieranych przez emigrantów" na III Zjeździe Polonii i Polaków z zagranicy w Pułtusku.

W dniu 24 września 2007r. w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki 2007, odbyły się dwa wykłady: mgr Michał Domagała przedstawił wykład nt: „EURO 2012. status piłkarza a obywatelstwo europejskie", dr Marcin Szewczak wygłosił wykład nt: „Administracja europejska-czyli jak znaleźć prace w instytucjach UE?".

W dniu 25 września 2007r. odbyła się konferencja nt: "Wspólna Polityka Rolna-produkty tradycyjne a nowoczesność", zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki 2007, w ramach której dr Marcin Szewczak wygłosił referat nt: „Rola i zadania Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego".

W dniach 26-27 września 2007 r. - pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, ks. dr Piotr Stanisz i dr Marta Ordon wzięli udział w ogólnopolskim sympozjum X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny. Sympozjum zorganizowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, połączone było z IV Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. W trakcie sympozjum ks. prof. H. Misztal przewodniczył obradom jednej z sesji, a referaty wygłosili: ks.prof. A. Mezglewski pt. „Konstytucyjna zasada autonomiii i niezależności oraz jej konsekwencje w zakresie administracji danymi osobowymi przez kościoły i inne związki wyznaniowe" i ks. dr Piotr Stanisz pt. „Regulacja problematyki wyznaniowej konstytucji Republiki Włoskiej".

W dniu 29 września 2007r. ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL wygłosił wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku pt. "Formacja liturgiczna alumnów w soborowych i posoborowych dokumentach Kościoła".
Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 14:36 - Marta Ordon