DIARIUSZ WYDARZEŃ
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

październik 2002 – listopad 2003

 

8 października 2002 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referat nt. Transizione democratica ed il recupero della forza normativa della Costituzione – riflessioni sul modello polacco in un quadro comparatistico ("Transformacja demokratyczna wobec odzyskania waloru prawnego konstytucji – refleksje na przykładzie polskim w ujęciu porównawczym") na  międzynarodowej konferencji "Modelli di transizione democratica" ("Modele transformacji demokratycznej") zorganizowanej przez Uniwersytet Kalabrii, Cosenza (Włochy).

 

► Podczas konferencji "Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem oraz Katedrę Nauki Administracji, referaty wygłosili: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek nt. Prywatyzacja zadań administracji publicznej w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa, dr Maciej Rudnicki nt. Prawno finansowe uwarunkowania rynku inwestycji proekologicznych w Polsce, mgr Anna Haładyj nt. Zasady polityki ekologicznej UE, dr Rafał Biskup/mgr Piotr Zacharczuk nt. Wykorzystanie instrumentów kapitałowych w finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych w ochronie środowiska.

 

Ks. dr Tadeusz Stanisławski wygłosił referat nt. Sytuacja prawna Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich w kontekście integracji europejskiej podczas sympozjum zorganizowanego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Paradyżu.

 

12–14 października 2002 r. – dr Wojciech Włodarczyk uczestniczył w "International Intellectual Property Conference" w Seulu, podczas której wziął udział w dyskusji pt. Introduction to Korean IT & E-Commerce and Licensing.

 

17 października 2002 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referat nt. Citizenship, Participation and Democratization for a Democratic and Enlarged Europe podczas  konferencji "Scuola di specializzazione in diritto europeo Jean Monnet", zorganizowanej w Neapolu przez Stowarzyszenie Europejskich Uniwersytetów Katolickich.

 

20 października 2002 r. – prof. dr hab. Wojciech Łączkowski wygłosił wykład inauguracyjny nt. Praworządne państwo podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2002/03 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

► Ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz wygłosił referat nt. Zadania i priorytety nowej ewangelizacji w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego podczas posiedzenia Kapituły Katedralnej Diecezji Lubaczowskiej.

 

26 października 2002 r.  – mgr Tomasz Sieniow wygłosił referat nt. Przyszłość Unii Europejskiej. Konstytucja dla Wspólnej Europy w ramach seminarium "Eurosceptycy i euroentuzjaści, czyli różne spojrzenia na proces integracji Polski z Unią Europejską" zorganizowanego przez Katedrę Prawa UE wspólnie z  KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst)

 

6-7 listopada 2002 r.Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego zorganizowała w Radomiu spotkanie wykładowców prawa kanonicznego w wyższych seminariach duchownych w Polsce pt. "Między prawowiernością a wolnością poszukiwań teologicznych"

 

9-10 listopada 2002 r. – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski przewodniczył sesji naukowej podczas międzynarodowej konferencji "Pojęcie Kościoła narodowego w Grecji", zorganizowanej w Salonikach przez Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach oraz Instytut Katolicki w Paryżu.

 

22 listopada 2002 r. – dr Wojciech Włodarczyk wygłosił referat nt. Administracyjne prawo własności przemysłowej w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie

 

23 listopada 2002 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat nt. Kanonizacja św. Kazimierza – aspekt prawnokanoniczny podczas sympozjum naukowego, zorganizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

25 listopada 2002 r. –  mgr Maciej Jońca wygłosił referat nt. Współczesne znaczenie prawa rzymskiego podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Współczesne problemy państwa i prawa", zorganizowanej przez Uniwersytet w Mińsku (Białoruś).

 

26 listopada 2002 r. – dr Monika Wójcik wygłosiła referat nt. Świeccy fundatorzy instytucji dobroczynnych w Kościele starożytnym podczas sympozjum naukowego "Świeccy w Kościele starożytnym" zorganizowanego przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim.

 

29 listopada 2002 r. – mgr Sławomir Serafin wygłosił referat nt. Struktury i zadania gmin po wyborach w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Rzeszowie.

 

5 grudnia 2002 r. – o. dr Wiesław Bar wygłosił referat nt. Współczesne oblicza wojny i terroryzmu podczas konferencji "Wojna sprawiedliwa?", zorganizowanej przez Instytut Teologii Moralnej KUL.

 

10 grudnia 2002 r. – ks. dr Tomasz Barankiewicz wygłosił referat pt. Przedmiot filozofii prawa jako nauki autonomicznej w Towarzystwie Naukowym KUL.

 

11 grudnia 2002 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania polityki ekologicznej państwa – szanse i zagrożenia podczas konferencji "Prawne i filozoficzne uwarunkowania polityki ekologicznej w Polsce oraz krajach UE", zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

13-14 stycznia 2003 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referaty w Uniwersytecie w Lund (Szwecja) nt.: 1) In search of a foundation of the material review of constitutionality of statutes oraz 2) Theoretical indeterminateness in the approaches to law and the question of moral in a changing world: elements of invariance, conflict and the moral question in the cognition of law and the development of a democracy of arguments.

 

14-16 stycznia 2003 r. – w Kazimierzu Dolnym odbył się Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego oraz sympozjum pt. "Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego", zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego. Referaty wygłosili m.in.: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal nt. Pojęcie prawa wyznaniowego, ks. prof. dr hab. Józef Krukowskint. Konstytucyjny model stosunków między państwem a Kościołem w III Rzeczpospolitej, ks. dr Piotr Stanisz nt. Źródła prawa wyznaniowego, o. dr Wiesław Bar nt. Kwestie wyznaniowe w konstytucjach krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

 

16 stycznia 2003 r. – mgr Maciej Jońca wygłosił referat nt. Krwawa zemsta w archaicznym prawie rzymskim podczas międzynarodowej konferencji "Państwo, prawo i społeczeństwo obywatelskie" zorganizowanej przez Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie.

 

24-29 stycznia 2003 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal prowadził konsultacje naukowe w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz Studium Postulatorskim w Rzymie.

 

27 stycznia 2003 r. – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt. Chrześcijanie wobec przyszłej Konstytucji Unii Europejskiej podczas konferencji "Chrześcijanie a europejskie prawo konstytucyjne", zorganizowanej przez Akademię Polonijną w Częstochowie

 

5 lutego 2003 r. – prof. dr hab. Władysław Witczak wygłosił wykład nt. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa lekarza w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie

 

12 lutego 2003 r. – dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek wygłosiła referat nt. Prawo Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – wybrane zagadnienia w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

 

12-15 lutego 2003 r. – prof. dr hab. Grzegorz Górski, dr Marzena Dyjakowska oraz dr Leszek Ćwikła wzięli udział w  IX Naukowo-Praktycznej Konferencji Regionalnej "Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie", zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie. Prof. G. Górski wygłosił referat nt. Podstawy amerykańskiego sądownictwa federalnego – Judiciary Act 1979, dr M. Dyjakowska nt. Akademia Zamojska (1594-1784) jako szkoła prawa rzymskiego we wschodniej Rzeczypospolitej, dr L. Ćwikła nt. Postanowienia Sejmu Wielkiego (1788-1792) w sprawie Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej.

 

27 lutego 2003 r. – prof. dr hab. Cyril Vasil SJ (Dziekan Wydziału Wschodniego Prawa Kanonicznego Papieskiego Instytutu Nauk Wschodnich w Rzymie) wygłosił wykład nt. Patriarchaty w ustroju hierarchicznym Kościoła katolickiego.

 

12 marca 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez administrację publiczną podczas seminarium zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu.

 

14 marca 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Konsekwencje zmian prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami podczas seminarium "Nowe regulacje prawne w dziedzinie gospodarki odpadami", zorganizowanego przez Wielkopolską Szkołę Biznesu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

13-14 marca 2003 r. –  podczas konferencji "Etyka w działalności gospodarczej: fikcja czy sukces?" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, wykłady wygłosili: bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga nt. Odpowiedzialność chrześcijanina za jakość życia gospodarczego, ks. prof. dr hab. Antoni Kość nt. Prawo a moralność w społeczeństwie otwartym, prof. dr hab. Pasquale Policastro nt. Ryzyko w działalności gospodarczej w globalnym świecie (O interpretacji prawa do informacji pracowników o stanie przedsiębiorstwa w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej),dr Michał Chajda nt. Zwalczanie przestępczości w działalności bankowej, mgr Jan Izdebski/mgr Radosław Chmura nt. Ochrona praw własności intelektualnej przez administrację celną.

 

19 marca 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce podczas seminarium dla przedsiębiorców belgijskich w ramach Misji Handlowej Regionu Brukselskiego w Polsce, zorganizowanego przez Biuro Radcy Handlowego Regionu Bruksela Ambasady Królestwa Belgii w Warszawie.

 

20 marca 2003 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referat nt Dimensions and paradigms of material control of the legal rules in multi-level constitutional systems w Uniwersytecie Federico II w Neapolu

 

24 marca 2003 r. – dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek wygłosiła referat nt. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich – zagadnienia karnoprocesowe podczas konferencji szkoleniowej sędziów zorganizowanej przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

 

25 marca 2003 r. – mgr Radosław Hałas wygłosił referat nt. Projekty zmian zasad odpowiedzialności nieletnich w ramach dyskusji panelowej "Nieletniość: Diagnoza. Postępowanie. Profilaktyka", która odbyła się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych "Aktualia 2003", zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL.

 

26 marca 2003 r. – ks. dr Leszek Adamowicz wygłosił referat nt. Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majątku kościelnego podczas sympozjum "Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych", zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

 

29 marca 2003 r. – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt. Unia Europejska wobec religii podczas konferencji zorganizowanej przez Civitas Christiana w Lublinie

 

2-6 kwietnia 2003 r. – odbył się XI Tydzień Prawników zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Prawa.

 

3 kwietnia 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Koszty implementacji norm ekologicznych Unii Europejskiej w Polsce podczas seminarium "Regulacje Unii Europejskiej w zakresie prawa ochrony środowiska", zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu.

 

4 kwietnia 2003 r.Katedra Prawa Karnego zorganizowała konferencję naukową pt. "Represje karne wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989". Referaty wygłosili m.in.: bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga nt. Represje karne w PRL wobec osób duchownych i konsekrowanych – pracowników KUL oraz prof. dr hab. Alicja Grześkowiak nt. Prawo karne PRL jako instrument w walce z Kościołem Katolickim.

 

5 kwietnia 2003 r. – dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek wygłosiła wykład nt. Zasada rzetelnego procesu na gruncie art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności podczas I Międzynarodowego Podyplomowego Studium Ochrony Praw Człowieka, zorganizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie.

 

8 kwietnia 2003 r. – bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga uczestniczył w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

 

9 kwietnia 2003 r. – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat  nt. Unité et diversité politico – religieuses polonaises podczas konferencji "Unité des nations, pluralisme religieux et construction européenne", zorganizowanej w Stuttgarcie przez Wydział Prawa Kanonicznego Instytutu Katolickiego w Paryżu i Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Tübingen.

 

10 kwietnia 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Zmiany prawa w dziedzinie odpadów opakowaniowych podczas seminarium "Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi", zorganizowanego przez Wielkopolską Szkołę Biznesu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

16-18 kwietnia 2003 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro, jako sprawozdawca krajowy z ramienia Polski, wziął udział w międzynarodowej konferencji "Political Structure and Human Rights",zorganizowanej przez Union of Turkish Bars w Ankarze (Turcja).

 

5 maja 2003 r. – mgr Maciej Jońca wygłosił odczyt nt. Nomen Christianum jako crimen capitale. Analiza sądowego postępowania przeciw chrześcijanom w Bitynii na podstawie korespondencji Pliniusza Młodszego i Trajana w ramach IV Spotkań Kazimierskich pt. "Męczennicy w świecie późnego antyku" zorganizowanych przez Katedrę Historii Sztuki Starożytnej KUL.

 

6 maja 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referaty nt. Finanse komunalne w kontekście integracji Polski z UE oraz System prawny oraz instytucjonalny UE podczas seminarium szkoleniowego dla samorządu terytorialnego, zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu.

 

7 maja 2003 r. – bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Dowód z opinii biegłego prywatnego podczas corocznego Zjazdu Oficjałów i Pracowników Sądów Kościelnych w Polsce, zorganizowanego w Sądzie Metropolitalnym w Warszawie.

 

8 maja 2003 r. – dr Rafał Biskup wygłosił referat nt. Stopień harmonizacji polskiego rynku kapitałowego  z UE podczas konferencji "Żądza pieniądza", zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki.

 

9 maja 2003 r. – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt. Ochrona prawa do życia w projekcie przyszłej Konstytucji Unii Europejskiej podczas zorganizowanej w Białymstoku konferencji pt. "Unia Europejska a kultura życia"

 

10 maja 2003 r. – dr Rafał Biskup i mgr Jan Izdebski wygłosili referat nt. Zasada jawności i jej ograniczenia w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane podczas konferencji "Jednostka w demokratycznym państwie prawa", zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku Białej.

 

15 maja 2003 r. – dr  Michał Chajda wygłosił referat  nt. Ograniczenie wysokości oprocentowania kredytów bankowych podczas konferencji "Prawo i banki", zorganizowanej przez Katedrę Bankowości i Finansów Publicznych.

 

16 maja 2003 r. – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt. Zasada poszanowania autonomii i niezależności Kościoła i państwa podczas międzynarodowej konferencji "Stosunki między państwem i Kościołem w nauczaniu Kościoła katolickiego", zorganizowanej przez Akademię Katolicką w Iwanofrankowsku (Ukraina).

 

dr Nicolle Charmonelle z Centre Nationale des Recherches Scientifiques (Francja) wygłosiła referat nt. L’idée d’Europe à travers l’histoire.

 

dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. System finansowo-gospodarczy UE podczas seminarium szkoleniowego dla menadżerów zorganizowanego przez Wielkopolska Szkołę Biznesu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

17 maja 2003 r. – dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek wygłosiła wykład nt. Zasada fair trial w postępowaniu karnym na gruncie art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w ramach cyklu seminariów pt. "Stosowanie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w wewnętrznym porządku prawnym państwa", organizowanych przez Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie, Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych.

 

13-16 maja 2003 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, ks. dr Artur Mezglewski, ks. dr Piotr Stanisz wygłosili cykl wykładów z prawa wyznaniowego oraz prawa konkordatowego w Vytautas Magnus Universytet w Kownie (Litwa).

 

21 maja 2003 r. – bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga i ks. prof. dr hab. Józef Krukowski uczestniczyli w  Ogólnopolskiej Konferencji Kanonistów zorganizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. "Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego w polskim prawie partykularnym". Bp prof. A. Dzięga wygłosił referat nt. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w postanowieniach II Polskiego Synodu Plenarnego, ks. prof. J. Krukowski nt. Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku w aktach normatywnych Konferencji Episkopatu Polski.

 

22 maja 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Założenia projektu Konstytucji UE w kontekście podstawowych praw i wolności na spotkaniu Towarzystwa Naukowego KUL.

 

27 maja 2003 r.Katedra Nauki Administracji i Katedra Prawa Administracyjnego zorganizowały konferencję naukową pt. "Węzłowe problemy prawa administracyjnego".

 

29 maja 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Nowe możliwości finansowo-gospodarcze dla przedsiębiorców polskich związane z procesem integracji europejskiej podczas konferencji "Przedsiębiorcy w UE", zorganizowanej przez Akademię Polonijną w Częstochowie.

 

30 maja 2003 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referat nt. Wolność słowa w prawie Unii Europejskiej i państw członkowskich podczas XLV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. "Wolność Słowa w Mediach", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego

 

31 maja 2003 r. – prof. dr hab. Jan Świtka wygłosił referat pt. Filozoficzne i socjologiczne ujęcie kary podczas sympozjum "Kara jako środek odwetu i wychowania", zorganizowanego przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Dr Małgorzata Kuć wygłosiła referat nt. Indywidualizacja kary pozbawienia wolności.

 

dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Prawno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej w kontekście integracji Polski z UE podczas I Krajowej Konferencji Sozologicznej Polskiego Towarzystwa Sozologicznego w Warszawie.

 

1 czerwca 2003 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referat nt. Wolność słowa a rozwój sfery publicznej w europejskim konstytucjonalizmie podczas XLV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Spale.

 

5 czerwca 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat pt. Sponsoring i lobbying jako metody działań public relations służące zdobyciu uznania społecznego (uwarunkowania prawne ) podczas seminarium "Lobbying, sponsoring, investor relations i fundraising", zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

 

12 czerwca 2003 r. – mgr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. Umweltrecht in Polen unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung podczas "Doktorandenkolloquium und Seminar zum Heeresumwelt- und Schiffssicheitsrecht“ w Vilm (Niemcy).

 

14 czerwca 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat pt. Rozwój regionalny w Polsce w kontekście polityki regionalnej Unii Europejskiej podczas Krajowej Konferencji Skarbników Województw Samorządowych, zorganizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego.

 

16-18 czerwca 2003 r. – Katedra Prawa Administracyjnego wraz z Katedrą Prawa Administracyjnego UMCS zorganizowały w Kazimierzu Dolnym konferencję naukową "Polski model egzekucji administracyjnej".

 

19 czerwca 2003 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referat nt. On the Hermeneutic of  Legal Rules in European Multilevel Constitutionalism podczas V Międzynarodowej Konferencji Prawa Konstytucyjnego pt. "Tendencje Rozwoju Prawa Konstytucyjnego z początku XXI wieku", zorganizowanej w Uniwersytecie w  Ratyzbonie (Niemcy)

 

20 czerwca 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat pt. Zasady finansowania inwestycji komunalnych ze środków funduszy Unii Europejskiej podczas seminarium "Co czeka przedsiębiorstwa komunalne po przystąpieniu do Unii Europejskiej", zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Koninie.

 

30 czerwca 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Finansowo-gospodarcze uwarunkowania ochrony środowiska w kontekście implementacji norm ekologicznych Unii Europejskiej podczas konferencji "Filozoficzne, ekonomiczne i przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju", zorganizowanej przez Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wszechnicę Mazurską w Olecku.

 

11 lipca 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Zadania i normy prawne dotyczące administracji publicznej po przystąpieniu do Unii Europejskiej podczas seminarium "Samorząd terytorialny a wymogi wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej", zorganizowanego przez Centrum Europejskie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

8 sierpnia 2003 r. – mgr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. The principle of sustainable development as the rule of law in Poland? podczas kursu "Economic Instruments of Environmental Protection", zorganizowanego przez Uniwersytet Joensuu (Finlandia).

 

12 i 16 sierpnia 2003 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastrowygłosił referaty nt. 1) On the Reconstruction of the Legal Strength of the Constitution in a World in Transition. The Question of the Theoretical Paradigms of Constitutionalism, Knowledge in the Sources of Law and the Different Dimensions of the Fundamental Principles of the Constitution. 2) Constitutionalism, Multi-Level Democracy and Fundamental Values. In Search of a Foundation for a Substantially Based Approach to the Control to the Changing Tasks of Law and Constitution podczas XXI Światowej Konferencji IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und Soziale Philosophie) "The Material Control of Constitutionality of Statutes"

 

1-2 września 2003 r. – odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja "Religia i wolność religijna w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej". Referaty wygłosili m.in. ks. prof. dr Józef Krukowski nt. Religia i wolność religijna w Polsce oraz abp prof. dr hab. Józef Życiński nt. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec projektu Konstytucji UE.

 

8 września 2003 r. – o. dr Wiesław Bar wygłosił referat nt. La santidad beatificada y canonizada w Convento de Santa Clara w Palencia (Hiszpania)

 

mgr Maciej Jońca wygłosił komunikat naukowy nt. Exilium jako przejaw humanitas w rzymskim prawie karnym w ramach konferencji "Humanitas grecka i rzymska u źródeł kultury", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Filologiczne KUL.

 

11-12 września 2003 r. – w Kazimierzu Dolnym odbyła sięI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rola regionalnych i lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego w dążeniu do Unii Europejskiej", współorganizowana przez Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem. Referaty wygłosili m.in.: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek /dr Maciej Rudnicki nt. Finansowanie inwestycji proekologicznych w kontekście problemów sektora finansów publicznych w Polsce oraz mgr Anna Haładyj nt. Formy realizacji zasady kooperacji na poziomie lokalnym w Niemczech.

 

14 września 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Polityka regionalna Unii Europejskiej podczas konferencji skarbników powiatów zorganizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego.

 

19 września 2003 r. – prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wygłosiła referat nt. Gli aspetti giuridici nella elaborazione delle leggi nella società pluralistica per il diritto alla vita podczas spotkania przygotowawczego do Generalnego Zgromadzenia Papieskiej Akademii Życia 2004 w Rzymie

 

24 września 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Zasady finansowania inwestycji komunalnych ze środków funduszy Unii Europejskiej podczas seminarium "Co czeka przedsiębiorstwa komunalne po przystąpieniu do Unii Europejskiej", zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu.

 

29 września 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. System finansowo-gospodarczy Unii Europejskiej podczas seminarium zorganizowanego przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Zielonej Górze.(oprac. Filip Ciepły)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2009, godz. 15:55 - Marta Ordon