DIARIUSZ WYDARZEŃ NAUKOWYCH NA WYDZIALE
październik 2004

2 października 2004 r. - bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Troska o rodzinę w świetle prawa polskiego i kanonicznego podczas Ogólnopolskiego Spotkania Prawników w Częstochowie.

7 października 2004 r. - ks. dr hab. Stanisław Tymosz wygłosił wykład nt. Wartość kultury według II Polskiego synodu Plenarnego z okazji inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

8-9 października 2004 r.

=> Katedra Prawa Kanonizacyjnego zorganizowała VI Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego „Cud w sprawach kanonizacyjnych”. O. dr hab. Wiesław Bar wygłosił referat nt. Charakterystyka cudów uznanych do beatyfikacji i kanonizacji po roku 1983 r. Wśród zaproszonych gości byli m.in. mons. prof. dr José Luis Gutiérrez Gómez oraz mons. dr Michele Di Ruberto z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

=> Katedra Prawa Pracy oraz Katedra Prawa Unii Europejskiej zorganizowały międzynarodową konferencję naukową „Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie”. Referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz nt. Arbitraż i mediacja w polskim prawie pracy - wprowadzenie, mgr Artur Rycak nt. Praktyka arbitrażu społecznego w Polsce.

9 października 2004 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wygłosiła referat nt. Rodzina w państwach Europy środkowo-wschodniej podczas konferencji naukowej „Rodzina podstawowym dobrem człowieka”, zorganizowanej przez Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny KUL.

11-12 października 2004 r. - bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Władza sędziego kościelnego, bp dr Artur Miziński nt. Adwokat gwarantem prawa do obrony w procesie kanonicznym, ks. dr Mirosław Grzegorz Wróbel nt. Przysposobienie w prawie polskim a adopcja w prawie kanonicznym, dr Marta Greszata nt. Rola i zadania notariusza sądowego, podczas sympozjum naukowego dla pracowników sądownictwa kościelnego „Urzędy sądowe - władza i służba”, zorganizowanego przez Sąd Diecezjalny Diecezji Tarnowskiej w Gródku nad Dunajcem.

15 października 2004 r.

=> Centrum Prawa Amerykańskiego wraz z Center for Business Responsibilty KUL, Chicago Kent College of Law, Lwowskim Instytutem Prawniczym, Centrum Adama Smitha, Fundacją Ius et Lex oraz Transparency International Polska zorganizowało międzynarodową konferencję naukową O możliwościach ograniczenia i zwalczania korupcji - aspekty etyczne, edukacyjne, prawne i gospodarcze”.

=> Ks. dr hab. Stanisław Tymosz wygłosił referat nt. Provinzial und Diözesansynoden in der Provinz Gnesen im 14. und 15. Jahrhundert - ein Überblick podczas Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Partikularsynoden im Spätmittelalter Deutchland, Polen und Tschechien im Verglach“, zorganizowanego przez Max-Planck-Institut fűr Geschichte Germania Sacra w Göttingen (Niemcy).

=> Dziekan Wydziału ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński spotkał się z JM prof. Władimirem Ortyńskim Rektorem Lwowskiego Instytutu Prawniczego. W trakcie spotkania omówiono zasady współpracy pomiędzy Instytutem i Sekcją Nauk Ogólnych o Prawie KUL.

20 października 2004 r. - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wygłosił referat nt. Znaczenie prawa dla rozwoju nauki w średniowieczu podczas konferencji naukowej „Czasy katedr - czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy”, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

21 października 2004 r. - bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt.  Prawne przesłanki troski o rodzinę podczas konferencji naukowej nt. wychowania w rodzinie, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z Duszpasterstwem Rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim.

26-28 października 2004 r. - Katedra Prawa Wyznaniowego zorganizowała ogólnopolskie sympozjum naukowe „Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Referaty wygłosili m.in. ks. prof. dr hab. Henryk Misztal nt. Urząd do Spraw Wyznań,ks. dr Artur Mezglewski nt.  Stosowanie i interpretacja przepisów oświatowych w latach 1945-1961,ks. dr Piotr Stanisz nt. Ubezpieczenie społeczne duchownych, ks. dr Tadeusz Stanisławski nt. Opodatkowanie Kościoła katolickiego, dr Jacek Dziobek-Romański nt. Status prawny kościoła katolickiego.


(opr. Filip Ciepły)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:29 - Filip Ciepły