DIARIUSZ WYDARZEŃ
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

październik – grudzień 2003

14 października 2003 r. – obyła się uroczysta prezentacja Księgi Pamiątkowej pt. Ius et Veritas, dedykowanej śp. dr. Michałowi Staszewiczowi.

16 października 2003 r. – prof. dr hab. Alicja Grześkowiak i prof. dr hab. Wojciech Łączkowski wzięli udział w dyskusji panelowej "O państwo solidarne z człowiekiem nienarodzonym. Dwugłos świadków przełomu w drodze do autentycznie demokratycznego państwa", zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II.

► dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego Unii Europejskiej podczas konferencji sekretarzy gmin zorganizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego.

17 października 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Modyfikacje instrumentów prawno-finansowych w ochronie środowiska – stan badań i perspektywy rozwojowe podczas I Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska w Dusznikach-Zdroju.

23 października 2003 r. – odbyła się uroczystość, podczas której prof. dr.  hab. Wojciechowi Łączkowskiemu została wręczona Księga Jubileuszowa pt. Prawość i godność.

Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego zorganizowała ogólnopolską sesję naukową pt. "Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II".  Referaty wygłosili m.in: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal nt. Znaczenie polskich beatyfikacji i kanonizacji w nauczaniu Jana Pawła II,  ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński nt. Aksjologia Jana Pawła II w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego, ks. dr hab. Stanisław Tymosz nt. Wkład Jana Pawła II w dzieło II Polskiego Synodu Plenarnego, dr Elżbieta Szczot nt. Implikacje prawne nauczania Jana Pawła II o Eucharystii z uwzględnieniem II Polskiego Synodu Plenarnego.

5 listopada 2003 r. – odbyła się uroczystość, podczas której prof. dr.  hab. Wiesławowi Chrzanowskiemu została wręczona Księga Jubileuszowa pt. Iustitia civitatis fundamentum. 

► dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Finansowanie rozwoju społeczno-gospodarczego z funduszy Unii Europejskiej podczas seminarium zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu.

6 listopada 2003 r. – bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Funkcje duszpasterstwa wojskowego podczas konferencji naukowej "Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich", zorganizowanej w KUL przez II Katedrę Historii Nowożytnej, Towarzystwo Naukowe KUL, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

7 listopada 2003 r. – dr Elżbieta Szczot wygłosiła referat nt. Prawo wiernego do Eucharystii w Domu Generalnym oo. Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie.

8 listopada 2003 r. – bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt.  Nauczanie Jana Pawła II o zjednoczonej Europie podczas sympozjum naukowego "Europa Consecratura: zadanie i wyzwanie", zorganizowanego przez Centrum Resurrectionis w Krakowie.

15 listopada 2003 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referat nt. O transformacji ustawy w konstytucjonalizmie wielopoziomowym podczas konferencji "Parlament Europejski i parlamenty narodowe", zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

► dr Marta Greszata i ks. dr Mirosław Wróbel wygłosili referat nt. Prawna zdolność osoby chorej na padaczkę do zawarcia małżeństwa – w świetle prawa kanonicznego podczas X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Psychospołeczne Aspekty Padaczki", zorganizowanej przez Centrum Leczenia Padaczki i Migreny w Krakowie.

16 listopada 2003 r. – ks. dr hab. Stanisław Tymosz wygłosił referat nt. Promocja kultury w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego podczas XVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, zorganizowanego w Lubaczowie pod hasłem Tajemnice różańca drogą pontyfikatu Jana Pawła II.

17 listopada 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Konsekwencje integracji europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw podczas seminarium szkoleniowego zorganizowanego przez Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

18 listopada 2003 r. – odbyło się sympozjum naukowe pt. "Canones huius Codicis...". Referaty wygłosili: bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga nt. Zasada poszukiwania prawdy obiektywnej w procesie kanonicznym, ks. dr Leszek Adamowicz nt. Kodeks Prawa Kanonicznego i Kościoły wschodnie, dr Marta Greszata nt. Postępowanie o nieważność małżeństwa – studium porównawcze CIC i CCEO, ks. dr Sylwester Kasprzak nt. Świadomość seksualności i osobowości człowieka probierzem zdolności do wypełnienia "onera coniugalia", ks. prof. dr hab. Henryk Misztal nt. Z rozważań nad naturą spraw kanonizacyjnych, ks. dr Artur Miziński nt. Wymierzanie kar dekretem pozasądowym – między normą a jej aplikacją, ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor nt. Transseksualizm w relacji do wyrażania ważnej zgody małżeńskiej, ks. dr Mirosław Sitarz nt. Funkcja kreatywna organów kolegialnych w Kościele partykularnym, ks. dr Ambroży Skorupa nt. Nowe formy życia konsekrowanego według Kodeksu Jana Pawła II , ks. dr Mirosław Wróbel nt. Matrimonium per interpretem.

24 listopada 2003 r. – dr Jacek Dziobek Romański wygłosił referat nt. Fundusze unijne w Polsce w latach 1990-2003 podczas konferencji naukowej "Fundusze unijne – szansą rozwoju lokalnego", zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Administracji.

26 listopada 2003 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Koncepcja programów ochrony środowiska dla gmin podczas konferencji "Programy ochrony środowiska dla gmin", zorganizowanej przez Wielkopolską Szkołę Biznesu w Poznaniu.

27 listopada 2003 r. – dr Jan Turek wygłosił wykład dla sędziów nt. Bieżące problemy funkcjonowania polskich sądów powszechnych w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim.

30 listopada 2003 r.  – prof. dr hab. Jan Głuchowski wygłosił referat nt. Założenia harmonizacji podatków w Unii Europejskiej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej "Harmonizacja podatków pośrednich w prawie wspólnotowym i polskim", zorganizowanej w Uniwersytecie Wrocławskim.

4 grudnia 2003 r. – dr Wojciech Włodarczyk wziął udział w dyskusji panelowej "Internet i internauci w Lublinie" podczas IX Forum Młodzieży Akademickiej "E-generacja czy de-generacja", zorganizowanego przez Duszpasterstwo Akademickie KUL.

8 grudnia 2003 r. – Wydział oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich zorganizowały Ogólnopolską Konferencję Naukową "Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II - Struktura i zadania". Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt. Kościół Partykularny w Kościele powszechnym.

► dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej podczas seminarium dla członków Klubu Absolwentów Master of Bussines Administration przy Wielkopolskiej Szkole Biznesu.

9 grudnia 2003 r. Katedra Prawa Unii Europejskiej zorganizowała konferencję naukową "Konstytucyjność a praworządność w Unii Europejskiej".

18 grudnia 2003 r. – społeczność Wydziału spotkała się na uroczystym Opłatku Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, aby wysłuchać Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, wspólnie kolędować i podzielić się opłatkiem.


(opr. Filip Ciepły)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2007, godz. 13:25 - Filip Ciepły