Poz. 360/2020
ZARZĄDZENIE NR ROP-0104-7/20
PROREKTORA DS. STUDENTÓW
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 29 czerwca 2020 r.


w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczeń, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów oraz dla doktorantów na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu świadczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:


§ 1


Określa się wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej:


1) wniosek do Komisji ds. Domów Studenckich o przyznanie miejsca w domu studenckim KUL,stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;


2) wniosek do KS o przyznanie świadczeń, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;


3) wniosek do KS o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku w roku egzaminu maturalnego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;


4) wniosek do KS o przyznanie stypendium rektora dla studentów, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;


5) wniosek do KS o przyznanie stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym/letnim, dotyczy kierunków studiów z dodatkową rekrutacją na semestr letni, stanowiący załącznik nr 4a do zarządzenia;


6) wniosek do KS o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;


7) wniosek do KS o przyznanie jednorazowej zapomogi, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;


8) wniosek do KS o ponowne ustalenie uprawnień do świadczeń, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;


9) wniosek do OKS w sprawie odmowy przyznania świadczeń, stanowiący

załącznik nr 8 do zarządzenia.


§ 2


1. Określa się wzór teczki pomocy materialnej stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.


2. W teczce pomocy materialnej umieszcza się wnioski określone w § 1.


§ 3


Określa się sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, stanowiący załącznik nr 10 (zmiana 09.09.2020 r.) do zarządzenia.


§ 4


Określa się zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów, stanowiące załącznik nr 11 do zarządzenia.


§ 5


Określa się zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, stanowiące załącznik nr 12 do zarządzenia.


§ 6


Uchyla się zarządzenie ROP-0104-1/19 Prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych KUL z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczeń, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów oraz dla doktorantów (Monitor KUL poz. 289/2019), za wyjątkiem wniosku do KS o przyznanie jednorazowej zapomogi – załącznik nr 6, który uchyla się z dniem 6 września 2020 roku.


§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Prorektor ds. studentów:
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

 

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2020, godz. 07:02 - Małgorzata Stróżyńska