Poz. 384/2021

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-106/21

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczeń,

sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów oraz dla doktorantów

 

Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu świadczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej:

 

1) wniosek do Komisji ds. Domów Studenckich o przyznanie miejsca w domu studenckim KUL,stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;


2) wniosek do KS o przyznanie świadczeń, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;


3) wniosek do KS o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku w roku egzaminu maturalnego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;


4) wniosek do KS o przyznanie stypendium rektora dla studentów, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;


5) wniosek do KS o przyznanie stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym/letnim, dotyczy kierunków studiów z dodatkową rekrutacją na semestr letni, stanowiący załącznik nr 4a do zarządzenia;


6) wniosek do KS o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;


7) wniosek do KS o przyznanie jednorazowej zapomogi, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;


8) wniosek do KS o ponowne ustalenie uprawnień do świadczeń, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;


9) wniosek do OKS w sprawie odmowy przyznania świadczeń, stanowiący

załącznik nr 8 do zarządzenia.


§ 2


1. Określa się wzór teczki pomocy materialnej stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.


2. W teczce pomocy materialnej umieszcza się wnioski określone w § 1.

 

§ 3


Określa się sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia.

 

§ 4

Określa się zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów, stanowiące załącznik nr 11 do zarządzenia.

 

§ 5

Określa się zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, stanowiące załącznik nr 12 do zarządzenia.

 

§ 6

Uchyla się zarządzenie ROP-0104-7/20 Prorektora ds. studentów z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczeń, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów oraz dla doktorantów (Monitor KUL poz. 360/2020), za wyjątkiem wniosku do KS o przyznanie jednorazowej zapomogi – załącznik nr 6, który uchyla się z dniem 6 września 2021 roku.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z upoważnienia Rektora KUL

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

PROREKTOR

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2021, godz. 12:23 - Izabela Mazur