Stypendium rektora dla doktorantów - 2022/2023

Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych  osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.
Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń:
Świadczenia, o których mowa § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.
Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Łączny okres, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu świadczeń KUL, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął studia jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5 Regulaminu świadczeń KUL, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
Przepisy § 9 ust. 1-7 Regulaminu świadczeń KUL stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2022/2022 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulamin świadczeń zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2022 r.
Termin złożenia wniosku:
  • do 30 września br.
Wymagane dokumenty:
  • Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów zawiera zał. nr 12 (Akty prawne)

Wnioskujący o przyznanie stypendium na podstawie opublikowanych prac naukowych zobowiązany jest do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników, zgodnie z symbolem danej kategorii. Załączniki nie zakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem symbolu nie podlegają punktacji. 
Wypłata:
  • Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem. 
  • Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. Doktorant traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w § 12 Regulamin świadczeń KUL
Sposób wypłaty:
  • Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne polskie konto bankowe doktoranta.
  • Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie pomocy materialnej.
Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego:
Stypendium przyznawane jest w trakcie urlopu. Doktorant po powrocie z urlopu może ponownie ubiegać się o stypendium po zaliczeniu pełnego roku akademickiego na KUL.

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona