Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych  osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

 

Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2021/2022 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5     Regulamin świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2021 r.

 

 

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL

tj.stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga;
 stypendium rektora:


   1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich

                i studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;


    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;


    3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

 

Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

 

 

Termin złożenia wniosku

 

 

 

do 30 września br.

 

 

wniosek o przyznanie stypendium rektora dla  doktorantów- załącznik nr 5 do zarządzenia

- drukować dwustronnie na A4

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów zał. 12

 

Wnioskujący o przyznanie stypendium na podstawie opublikowanych prac naukowych zobowiązany jest do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników, zgodnie z symbolem danej kategorii. Załączniki nie zakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem symbolu nie podlegają punktacji.  

 

Kryteria oceny wniosku

 

 

 

 

 

Wypłata

  

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem. 

 Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. Doktorant traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w

§ 12

 

Regulamin  świadczeń KUL

 

 

 

 

 

Sposób wypłaty

 

 Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe doktoranta.  

 

Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego

 

 

Stypendium przyznawane jest w trakcie urlopu. Doktorant po powrocie z urlopu nie może ponownie ubiegać się o stypendium na podstawie tych samych kryteriów

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2021, godz. 12:38 - Izabela Mazur