Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych  osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

 

Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2021/2022 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5   Regulamin świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2021 r.

 

Termin złożenia wniosku

 

 Studenci i doktoranci, ubiegający się tylko o stypendium socjalne lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski w terminie :

 

 do 15 września br.

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie świadczeń załącznik nr 2 do zarządzenia

 

wyjątkiem są osóby przyjęte na studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.

 

 

do 5 marca

- studenci przyjęci na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3.819,00 zł.

Wymagane dokumenty

 

 

Sposób dokumentowania - załącznik 10

 

           

UWAGA

 

Monitor Polski - ryczałt i karta podatkowa za 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRAC Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na rok akademicki 2021/2022

 

 

Wypłata

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

 

 

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr.

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 

Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi

w § 12

 

W wyjątkowych okolicznościach Rektor lub prorektor właściwy do spraw studenckich może podjąć decyzję o przedłużeniu wypłat świadczeń do lipca w danym roku akademickim, czyli maksymalnie do 10 miesięcy.

 

 

 

Regulamin świadczeń KUL

 

Sposób wypłaty

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta lub doktoranta.

 

Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.

 

Stypendium

w trakcie urlopu dziekańskiego

 

Stypendium socjalne przysługuje studentowi i doktorantowi w trakcie urlopu na jego wniosek, o ile zachodzi szczególna sytuacja życiowa.

 

Student/doktorant, ubiegający się o stypendium socjalne w trakcie urlopu, fakt szczególnej sytuacji życiowej przedstawia w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej. 

 Zwiększenie stypendium socjalnego

Dotyczy tylko studentów/ doktorantów studiów stacjonarnych

 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
2. Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:
  a) ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim    lub w obiekcie innym niż dom studencki;
 b) ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;
  c) zamieszkanie na terenie seminarium duchownego, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi związane z tym koszty mieszkania w miejscu studiowania;
  d) sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.


3. Student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że:
   a) ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;
    b) na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.


4. Wysokość zwiększenia, o których mowa w ust. 1, jest określana w drodze uchwały KS.

Zaświadczenie

z ośrodka

pomocy społecznej

 

Dochód rodziny

na 1 osobę miesięcznie

od 0,00 zł

do 528,00 zł

 

od 01.01.2022 r.

od 0,00 zł

do 600,00 zł

Doktorant, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, albo z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna  może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku niedoręczenia lub doręczenia zaświadczenia o niewłaściwej treści, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, albo z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Doktorant zobowiązany jest złożyć stosowne podanie w tej sprawie.

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL

tj.stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga;
 stypendium rektora:


    1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich

                i studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;


    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;


    3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

 

Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, godz. 13:57 - Małgorzata Stróżyńska