Stypendium socjalne - 2022/2023

Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.
Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2022/2023 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2022 r.
Termin złożenia wniosku:
Studenci i doktoranci, ubiegający się tylko o stypendium socjalne lub o stypendium dla osób niepełnosprawnych składają wnioski w terminie : do 15 września br.
 • wyjątkiem są osoby przyjęte na studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.
 • do 5 marca - studenci przyjęci na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023
Dochód uprawniający do otrzymania stypendium:
W roku akademickim 2022/2023 podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3.288,00 zł.
Wymagane dokumenty:
 • Sposób dokumentowania zawiera zał. nr 10 do Regulaminu świadczeń (akty prawne)
Wypłata:
Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego i nauki środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.
Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr.
W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 
Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w § 12. W wyjątkowych okolicznościach Rektor lub prorektor właściwy do spraw studenckich może podjąć decyzję o przedłużeniu wypłat świadczeń do lipca w danym roku akademickim, czyli maksymalnie do 10 miesięcy.
Sposób wypłaty:
Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne polskie konto bankowe studenta lub doktoranta.
Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.
Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego:
 • Stypendium socjalne przysługuje studentowi i doktorantowi w trakcie urlopu na jego wniosek, o ile zachodzi szczególna sytuacja życiowa
 • Student/doktorant, ubiegający się o stypendium socjalne w trakcie urlopu, fakt szczególnej sytuacji życiowej przedstawia w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej. 
Zwiększenie stypendium socjalnego:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:
 1.  ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim    lub w obiekcie innym niż dom studencki;
 2. ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;
 3. zamieszkanie na terenie seminarium duchownego, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi związane z tym koszty mieszkania w miejscu studiowania;
 4. sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.

Student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że:

 1.  ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;
 2. na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.

Wysokość zwiększenia, o których mowa w ust. 1, jest określana w drodze uchwały KS.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej doktoranta i jego rodziny:
 • Dochód rodziny na 1 osobę miesięcznie od 0,00 zł do 600,00
Doktorant, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, albo z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna  może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku niedoręczenia lub doręczenia zaświadczenia o niewłaściwej treści, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, albo z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Doktorant zobowiązany jest złożyć stosowne podanie w tej sprawie.
Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń:
Doktorant studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
Świadczenia, o których mowa § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu świadczeń KUL, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął studia jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5 Regulaminu świadczeń KUL, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
Przepisy § 9 ust. 1-7 Regulaminu świadczeń KUL stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.
 
 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona