Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych  osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

 

Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2021/2022 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5     Regulamin świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2021 r.

 

 

 

 

Termin złożenia wniosku

 

do 15 września br.

 

 

 

 

do 5 marca - studenci przyjęci na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

 

 

wniosek o przyznanie świadczeń - załącznik nr 2

 

- drukować dwustronnie

   na A4

 

 

 

 

Wymagane dokumenty 

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

(dwie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 

 

 

 

 

 

Wypłata

 

 

 

 

 

 

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim (nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia) z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr i nie dłużej niż na okres 9 miesięcy.

 

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca.

 

 

 

Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w § 12

 

Regulamin świadczeń KUL

 

 

 

 

 

Sposób wypłaty

 

 

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta lub doktoranta.

 

 

 

 

Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia

o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.

 

Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego

 

Stypendium w trakcie urlopu może być przyznane studentowi i doktorantowi  na jego wniosek.

 

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL

tj.stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga;
 stypendium rektora:


    1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich

                i studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;


    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;


    3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

 

Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2021, godz. 07:51 - Małgorzata Stróżyńska