Stypendia doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 
ZARZĄDZENIE ROP-0101-205/22
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie  określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2022/202
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE ROP-0101-204/22
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie określenia wysokości  stypendiów doktoranckich
w roku akademickim 2022/2023
 
Na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz art. 209 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1.923,00 zł miesięcznie dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.
§ 2
1. Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 2.371,70 zł miesięcznie dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL przed oceną śródokresową.
 
2. Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 3.653,70 zł miesięcznie dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL po ocenie śródokresowej.
 
3. W przypadku, gdy ocena śródokresowa odbędzie się po 1 października 2022 r. i zakończy wynikiem pozytywnym, podwyższona kwota stypendium będzie wypłacana od miesiąca następującego po zakończeniu oceny śródokresowej, z wyrównaniem od dnia 1 października 2022 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektora KUL:
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-165/22
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 8 lipca 2022 r.

zmieniające Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w zw. z  § 4 ust. 5 Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II poprzez zmianę załącznika nr 1 (Monitor KUL poz. 304/2019 ze zm.).
2. Nowy  załącznik nr 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                             Z upoważnienia Rektora KUL
                                                           Prorektor
                                                        dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 
 
 
 
Doktorant ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w sekretariacie danego wydziału w terminie do 16 września w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium.
 
 
 
 
STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
 
ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-174/21
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie dodatkowego naboru wniosków na stypendia doktoranckie
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 
       Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w związku z niewypełnieniem wymogu określonego w art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
  1. Ogłasza się dodatkowy nabór wniosków na stypendia doktoranckie dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Filozofii, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydziale Teologii w dniach od 5 listopada 2021 r. do 19 listopada 2021 r. Wnioski należy składać w sekretariacie właściwego wydziału.
  2. Doktoranckie komisje stypendialne przekazują Rektorowi listy rankingowe doktorantów wraz z rekomendacją do przyznania stypendium oraz protokół z posiedzenia komisji w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada 2021 r.
  3. Liczba stypendiów, dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019, do przyznania dla poszczególnych jednostek wynosi:
1) Wydział Filozofii – 5;
2) Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 13;
3) Wydział Teologii - 16.
  1. Liczba stypendiów, dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich przed rokiem akademickim 2017/2018, do przyznania dla poszczególnych jednostek wynosi:
1) Wydział Filozofii -1;
2) Wydział Nauk Humanistycznych – 3;
3) Wydział Nauk Społecznych - 3;
4) Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 2;
5) Wydział Teologii - 1. 
§ 2
W pozostałym zakresie odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nie stosuje się § 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
z up. Rektora KUL:
prof. dr hab. Krzysztof Narecki
 
 
STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-95/21
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 28 czerwca 2021 r.
zmieniające Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w zw. z  § 4 ust. 5 Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wraz z załącznikiem nr 1 (Monitor KUL poz. 304/2019 ze zm.).
2. Nowy Regulamin oraz załącznik nr 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                             Z upoważnienia Rektora KUL
                                                           Prorektor
                                                        dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 
 
 
 
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 - załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek należy drukować dwustronnie)
 
Doktorant ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w terminie do 16 września w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium.
 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona