ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-156/19

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 7 listopada 2019 r.

 

w sprawie dodatkowego naboru wniosków na stypendia doktoranckie

w roku akademickim 2019/2020

dla doktorantów II I III roku, którzy rozpoczęli kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

i 2018/2019 na Wydziale Filozofii, Wydziale Nauk Humanistycznych,

Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Teologii

 

 

Zarządzenie ROP-0101-156/19 Rektora KUL z dnia 7 listopada 2019 r.

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-121/19

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 1 października 2019 r.

 

w sprawie określenia wysokości  stypendiów doktoranckich

w roku akademickim 2019/2020

 

 

Na podstawie art.285 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z) oraz art. 209 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)zarządza się, co następuje:

 


§ 1

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1470,00 zł miesięcznie dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.


§ 2

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2371,70 zł miesięcznie dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL.

 


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-55/19
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 17 czerwca 2019 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:


§ 1

 

Wprowadza się Regulamin w sprawie szczególowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

Traci moc Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-62/18 z dnia 6 lipca 2018 r. (Monitor KUL poz. 300).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

 

Doktorant ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w terminie do 16 września w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium.

 

infKonto.pdfRegulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020

 

 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-128/19

 

REKTORA

 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 4 października  2019 r.

 

w sprawie  określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020

 

Zarządzenie nr ROP-0101-128/19 Rektora KUL z dnia 4 października 2019 r.

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2019, godz. 07:42 - Aleksandra Wójcik