UWAGA - STAN EPIDEMII

 

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga przyznawana jest przez Rektora. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i § 23 ust. 6 Regulaminu świadczeń KUL nie stosuje się.

Wnioski o zapomogi można składać w miesiącach wakacyjnych.

 

  

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek  załącznik nr 6 studenta lub doktoranta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta/doktoranta w szczególności związanej z:

  1. nieszczęśliwym wypadkiem studenta,

  2. ciężką chorobą studenta,

  3. śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek, dziecko własne),

  4. urodzeniem dziecka
  5. ze skutkami wywołanymi koronawirusem
  6. kradzieżą na szkodę studenta,
  7. innym zdarzeniem losowym.

 

Wniosek o zapomogę z przyczyn o których mowa wyżej, student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi zaświadczeniami.

 

 

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL tj.stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora:

 

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktor

 

Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2021, godz. 12:49 - Izabela Mazur