Jednorazowa zapomoga 2023/2024

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta lub doktoranta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej - załącznik nr 6 (wniosek na rok akademicki 2022/2023 obowiązuje do 5 września br.). 
Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych i krótkotrwałe trudności w studiowaniu studenta, w szczególności związanej z:
 1. nieszczęśliwym wypadkiem studenta;
 2. ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1;
 3. śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek, dziecko własne), o którym mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL;
 4. urodzeniem dziecka;
 5. ze skutkami wywołanymi stanem epidemii;
 6. kradzieżą na szkodę studenta;
 7. innym zdarzeniem losowym.

Wniosek o zapomogę z przyczyn o których mowa wyżej, student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 
Trudną sytuację życiową, należy udokumentować oraz wskazać jej wpływ na studiowanie wnioskodawcy i jego sytuację materialną.
Termin składania wniosków:

Kompletne wnioski o zapomogę złożone do 5 dnia miesiąca będą rozpatrywane w danym miesiącu, za wyjątkiem lipca i sierpnia, z zastrzeżeniem, że w przypadku przedłużenia wypłat zgodnie z § 8 ust. 4 możliwe jest złożenie wniosku o ww. świadczenie do 5 lipca. Wnioski złożone po 5 września będą rozpatrywane w ramach kolejnego roku akademickiego. W przypadku braku statusu studenta na dzień rozpatrywania wniosku, postępowanie zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego jest umarzane.

Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń:

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

Świadczenia, o których mowa § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
 • nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu świadczeń KUL, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął studia jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5 Regulaminu świadczeń KUL, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
Przepisy § 9 ust. 1-7 Regulaminu świadczeń KUL stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona