Życiorys naukowy 

 

Józef Krukowski urodził się 4 stycznia 1936 r. we wsi Sułowiec k. Zamościa. Szkołę podstawową ukończył w 1949 r. w Radecznicy. W latach 1949-1953 uczęszczał do szkoły średniej kolejno: w Radecznicy (Liceum Ogólnokształcące oo. Bernardynów - 1949/50), w Zamościu (Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego - 1950/51) i w Lublinie (Liceum Biskupie - 1951-1953).

 

W 1953 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie. Jednocześnie odbył studia na Wydziale Teologii KUL i uzyskał w 1959 r. tytuł magistra teologii. Po przyjęciu święceń pracował w duszpasterstwie w charakterze wikariusza w parafii Niedrzwica Kościelna i Szczebrzeszyn.

W 1961 r. został przez biskupa lubelskiego Piotra Kałwę skierowany na studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, które ukończył w 1964 r., uzyskując stopień magistra i licencjata prawa kanonicznego. Następnie został zatrudniony jako asystent na tymże Wydziale. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; w 1973 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; w 1974 r. został mianowany docentem; w 1978 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego; w 1985 r. profesora zwyczajnego.

 

Jednocześnie w latach 1964-1972 sprawował urząd notariusza i następnie do 2002 r. sędziego Sądu Metropolitalnego w Lublinie.

 

W latach 1978-1987 był dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego KUL. W tym czasie pokonał różnego rodzaju trudności formalne (uzyskanie zgody władz państwowych na szczeblu centralnym) i personalne (pozyskanie nowych pracowników naukowych ideologicznie niezależnych od PZPR) doprowadzając do reaktywacji w 1981 r. Sekcji Prawa. W związku z czym w 1984 r. Wydział przyjął nową nazwę – Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych.

 

Prof. J. Krukowski działalność dydaktyczną (wykłady i seminaria) prowadzi w kilku uczelniach: w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (od 1964 r.), w Akademii Teologii Katolickiej (1993-1999) i w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 1999 r.). Ponadto w latach 1993-2003 prowadził wykłady na Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji. W charakterze „visiting professor" gościnnie wykładał na kilku uniwersytetach amerykańskich i kanadyjskich w szczególności: St. Paol University (Ottawa 1995 r.), Catholic University of America (Washington D.C 1986 r.), St. John University (New York, N.Y 1992 r.); St. Mary University (San Antonio, Texas 1992 r.); Union University (Albany, N.Y. 1992 r.). W 2003 r. wykładał także gościnnie w Akademii Teologicznej w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 

Dzięki swym publikacjom dotyczącym relacji Kościół-państwo prof. Krukowski zdobył wysoki autorytet w kraju i za granicą. Uczestniczył w wielu międzynarodowych i krajowych kongresach i konferencjach naukowych podczas których wygłaszał referaty i przewodniczył sesjom m.in. Loven (1976 r.), Pamplona (1976 r.), Rzym (1977, 1980, 1993, 2000, 2007, 2008, 2009, 2011 r.), Warszawa (1977, 2011 r.), Fryburg Szwajc. (1981 r.), Ottawa (1985 r.), Monachium (1987 r.), Washington, DC. (1988 r.), Paryż (1990, 2011 r.), Lugano (1992), Lublin (1993 r.), Bischofsgrün (1997 r.), Kraków (1997, 2001 r.), Praga (1998 r.), Bratysława (1999 r.), Wrocław (1999 r.), Budapeszt (1999 r.), Brno (2000 r.), Presom (2000 r.), Stuttgart (2000 r.), Saloniki (2001 r.), Trier (2001, 2008 r.), Mińsk (2005 r.), Berlin (2007 r.), Moskwa (2007 r.), Grodno (2007 r.), Wenecja (2008 r.), New Dehli (2008 r.).

 

Prof. J. Krukowski w latach 1975-81 był członkiem Komisji Prawnej Episkopatu Polski przygotowującej projekt Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską, W latach 1993-1997 pełnił funkcję przedstawiciela Episkopatu Polski w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz eksperta sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską. W latach 1998-2001 był członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

 

Z inicjatywy prof. J. Krukowskiego powstał Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (1990), którego jest przewodniczącym. Jest założycielem i przewodniczącym komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „Roczniki Nauk Prawnych" wydawanego przez Towarzystwo Naukowe KUL (od 1990 r.), a od 2001 r. przewodniczącym Rady Naukowej tegoż periodyku. Był założycielem i redaktorem serii wydawniczej „Kościół i prawo” (1981-2000). Był również redaktorem działu prawniczego w „Encyklopedii Katolickiej" KUL (od 1995 r.) oraz redaktorem działu prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego w Redakcji „Wielkiej Encyklopedii Prawa" w Warszawie (od 2003 r.).

 

W latach 1980-1984 prof. J. Krukowski był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; w latach 1990-1993 był członkiem Centralnego Komitetu ds. Tytułu i Stopni Naukowych przy Premierze Rady Ministrów w Warszawie; od 2003 r. jest członkiem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie i zastępcą przewodniczącego komisji prawniczej tego oddziału. Od 2002 r. prof. Krukowski jest współprzewodniczącym polsko-niemieckiej organizacji „Stiftung Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in EU" z siedzibą w Trewirze, którą założył wraz z dr. Ottonem Theisenem (RFN) oraz współpracuje z instytucjami naukowymi w różnych krajach (Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Bistums Akademie w Aachen, Papieski Instytut Wschodni w Rzymie, American Bar Assotiation w Waszyngtonie, Canon Law Society of America w Waszyngtonie D.C.

 

Ponadto prof. J. Krukowski jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1989 r.), założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (od 2004 roku).

 

Należy do znamienitych stowarzyszeń i organizacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym m.in. międzynarodowego stowarzyszenia Kanonistów Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzibą w Rzymie. Jest członkiem następujących stowarzyszeń krajowych: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

 

Na seminariach naukowych wypromował 203 magistrów i rekordową liczbę 46 doktorów nauk prawnych reprezentujących narodowość polską, niemiecką, ukraińską i słowacką (żaden inny profesor KUL i UKSW nie wypromował tylu doktorów).

 

Publikacje J. Krukowskiego w dziedzinie prawa kanonicznego zapewniły mu wysoki autorytet nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. W szczególności świadczy o tym fakt powołania go w 1985 r. przez papieża Jana Pawła II w skład międzynarodowego zespołu konsultorów Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych w Watykanie. Funkcję tę pełni nieprzerwanie. 

 

Autor: Mariola Lewicka
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2012, godz. 18:45 - Mariola Lewicka