Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych  osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

 

Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2021/2022 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5   Regulamin świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2021 r.

 

Termin złożenia wniosku

 

 Studenci i doktoranci, ubiegający się tylko o stypendium socjalne lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski w terminie :

 

 do 15 września br.

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie świadczeń załącznik nr 2 do zarządzenia

 

wyjątkiem są osóby przyjęte na studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.

 

 

do 5 marca

- studenci przyjęci na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3.819,00 zł.

Wymagane dokumenty

 

 

Sposób dokumentowania - załącznik 10

 

           

UWAGA

 

Monitor Polski - ryczałt i karta podatkowa za 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRAC Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na rok akademicki 2021/2022

 

 

Wypłata

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

 

 

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr.

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 

Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi

w § 12

 

 

Regulamin świadczeń KUL

 

Sposób wypłaty

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta lub doktoranta.

 

Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.

 

Stypendium

w trakcie urlopu dziekańskiego

 

Stypendium socjalne przysługuje studentowi i doktorantowi w trakcie urlopu na jego wniosek, o ile zachodzi szczególna sytuacja życiowa.

 

Student/doktorant, ubiegający się o stypendium socjalne w trakcie urlopu, fakt szczególnej sytuacji życiowej przedstawia w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej. 

 Zwiększenie stypendium socjalnego

Dotyczy tylko studentów/ doktorantów studiów stacjonarnych

 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
2. Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:
  a) ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim    lub w obiekcie innym niż dom studencki;
 b) ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;
  c) zamieszkanie na terenie seminarium duchownego, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi związane z tym koszty mieszkania w miejscu studiowania;
  d) sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.


3. Student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że:
   a) ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;
    b) na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.


4. Wysokość zwiększenia, o których mowa w ust. 1, jest określana w drodze uchwały KS.

 

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL

tj.stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga;
 stypendium rektora:


    1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich

                i studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;


    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;


    3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

 

Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2021, godz. 12:23 - Małgorzata Stróżyńska