Additamenta Musicologica Lublinensia 

Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Instytut Muzykologii KUL w latach 2005 - 2010 wydawał periodyk naukowy Additamenta Musicologica Lublinensia. Pierwszym redaktorem rocznika był prof. Stanisław Dąbek, a kolejnym ks. dr hab. Robert Bernagiewicz. Ideą naczelną zespołu redakcyjnego było stworzenie płaszczyzny wymiany myśli naukowej dla muzykologów ze środowiska lubelskiego. Do współpracy zapraszani byli także naukowcy z innych ośrodków polskich i zagranicznych. W 2010 roku Additamenta zostały wydane w wersji dwujęzycznej, by umożliwić wymianę poglądów naukowych na forum międzynarodowym.

Pierwszy zeszyt (2005) zawiera materiały z sympozjum Ecclesia psalmis cantans zorganizowanego przez Instytut Muzykologii w maju 2005. Kolejny (2006), wydany w 50 rocznicę powstania Instytutu Muzykologii, prezentuje działające w nim katedry i pracowników naukowych; zawiera także rejestr prac naukowych (magisteria, doktoraty i habilitacje) powstałych od momentu założenia instytutu. Zeszyty od 2007 roku wypełniają artykuły naukowe. Poszczególne zeszyty można zamawiać na stronie internetowej Wydawnictwa Polihymnia lub w Redakcji.

 


Additamenta Musicologica Lublinensia 2005

 

Referaty sympozjum Ecclesia psalmis cantans

 • Miłosz Aleksandrowicz. Uwagi o śpiewie psalmów zawarte w Dissertation sur le chant gregorien (1683) Guillaume-Gabriela Niversa
 • Robert Bernagiewicz. Śpiew psalmów w liturgii do IV wieku
 • Jerzy Bisztyga. Psałterz Andrzeja Piotrkowczyka z 1599 roku jako księga liturgiczno-muzyczna
 • Stanisław Czajkowski. Tekst i muzyka w wielogłosowych psalmach kompozytorów wawelskich doby baroku
 • Stanisław Dąbek. Offertorium Deus meus, ne in furore tuo (ps 38) z Mszy Des-dur Stanisława Moniuszki w kontekście pobożności okresu romantyzmu
 • Anna Maria Kowalska. Inspiracje psalmowe w twórczości Andrzeja Nikodemowicza na przykładzie kantaty Słysz, Boże, wołanie moje
 • Marek Murawa. Psalmy Liszta w kontekście jego poglądów na muzykę religijną
 • Krzysztof Niegowski. Orlando di Lasso jako orator na przykładzie motetu Domine exaudi orationem meam (Ps 142/143) z cyklu Psalmi poenitentiales
 • Piotr Paćkowski. Psalmy w procesjach niedzielnych i świątecznych na podstawie Processionale Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 r.
 • Mariusz Pucia. Ludowa recepcja psalmów nieszpornych na Śląsku
 • Wiesława Tomaszewska. Artystyczne i estetyczne walory psalmodii Franciszka Karpińskiego
 • Ireneusz Wyrwa. Polskie tabulatury organowe z XVI i XVII wieku jako źródło informacji o roli organów w Officium Divinum

 


Additamenta Musicologica Lublinensia 2006

 

 

 


Additamenta Musicologica Lublinensia 2007

Artykuły

 • Barbara Gogol-Drożniakiewicz. Księdza Profesora Hieronima Feichta bydgoski portret
 • Ks. Piotr Wiśniewski. Terminacje psalmowe w rękopiśmiennym Antyfonarzu płockim
 • Ks. Dariusz Smolarek SAC. Missa Solennis In Honorem Sancti Cajetani Ferdynanda Szymona Lechleitnera
 • Ks. Jarosław Kisieliński. Życie i działalność organmistrzowska Christiana Vatera (1679-1756)
 • Miłosz Aleksandrowicz. Geometria a teoria konsonansów. Compendium musicae (1618) René Descartesa
 • Jarosław Wróblewski. Źródła inspiracji kompozytorskich w utworach organowych Antona Heillera
 • Jolanta Skorek-Münch. O zjawisku inkulturacji we współczesnej muzyce religijnej
 • Iryna Hurnevich. Adaptacja kantylacji łacińskiej w Imšale Rymskim dla dyjacèzij na Belarusi
 • Ks. Lucjan Dyka, Karina Łazar, Magdalena Marczak. Datowanie i określanie proweniencji polskich rękopisów liturgicznych w oparciu o repertuar muzyczny.

 


Additamenta Musicologica Lublinensia 2008

Artykuły

 • Antoni Zoła. Koncepcja badań nad żywą tradycją polskich śpiewów religijnych w ujęciu Bolesława Bartkowskiego
 • Ks. Robert Bernagiewicz. Wokół wydania krytycznego Graduale romanum
 • Ks. Lucjan Dyka. Z historii organum. Nauczanie anonimowego traktatu Ars organi, Ottoboni lat.3025
 • Miłosz Aleksandrowicz. System muzyczny Josepha Sauveura. Principes d’Acoustique et Musique (1701)
 • Remigiusz Pośpiech. Łatwa Msza Józefa Szulcana tle tradycji polskich pieśni mszalnych
 • Maria Szymanowicz. Organy w kościołach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
 • Jolanta Skorek-Münch. Miłość i życie kobiety Roberta Schumanna – romantyczny monodram
 • Iwona Sawulska. Ekspresja głosu jako wynik pokonywania barier technicznych i fizjologicznych

 


Additamenta Musicologica Lublinensia 2009

Artykuły

 • Ks. Mariusz Białkowski. Zróżnicowanie melodyczne oraz agogika środkami gregoriańskiej techniki kompozytorskiej
 • Ks. Robert Bernagiewicz. Śpiewy w Missale Gnesnense Jana Hallera z 1506 roku
 • Ks. Tadeusz Bratkowski. Jan Ignacy Woytanowicz – skryptor w opactwie Sióstr Benedyktynek Jarosławskich
 • Miłosz Aleksandrowicz. Sztuka śpiewu w XVII-wiecznej Francji. Traité de la méthode ou l’Art de bien chanter (1671) Bénigne’a de Bacilly
 • Maria Szymanowicz. Organy w kościołach dekanatu parczewskiego w XVIII wieku
  (na podstawie akt wizytacyjnych)
 • Ks. Jarosław Kisieliński. Rys życia i działalności organmistrzowskiej synów
  Arpa Schnitgera
 • Grzegorz Żak. Organy w kościołach dekanatu hajnowskiego diecezji drohiczyńskiej.
  (Historia i stan obecny)
 • Ks. Grzegorz Poźniak. „Pomoce dla organistów” na Śląsku na przełomie XIX i XX
  wieku. Przyczynek do rozważań o muzyce instrumentalnej w liturgii
 • Ks. Andrzej Klocek. Sacrum i muzyka: przestrzeń znaczeniowa sacrum i jej aplikacja
  na obszar refleksji o muzyce
 • Teresa Dorożała-Brodniewicz. Gogol – Szostakowicz – Meyer. Gracze
  Hanna Kostrzewska. Freski Mariana Sawy w perspektywie semiologicznej
 • Jarosław Mianowski (†). Don Giovanni w perspektywie intersemiotycznej. Bertati –
  Da Ponte. Gazzaniga – Martín y Soler – Mozart
  Jolanta Skorek-Münch. Zagadka Hexamerona

 


Additamenta Musicologica Lublinensia 2010

Artykuły

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2019, godz. 17:09 - Miłosz Aleksandrowicz