INFORMACJA O EGZAMINACH DYPLOMOWYCH
na kierunku Muzykologia w roku akademickim 2023/2024
 
Informuję, że egzaminy dyplomowe wieńczące studia licencjackie odbędą się 1 lipca 2024 roku w godzinach przedpołudniowych, zaś egzaminy wieńczące studia magisterskie zostaną przeprowadzone 2 lipca 2024 roku, również w godzinach przedpołudniowych.
Jednocześnie przypominam, że pracę dyplomową można składać do 21 czerwca 2024 roku (piątek). Termin ten jest nieprzekraczalny dla osób planujących obronę przed wakacjami. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły przystąpić do egzaminów we wspomnianych wyżej terminach, mogą przystąpić do egzaminu we wrześniu. W takim przypadku wszystkie formalności należy załatwić do 9 września 2024 roku (tj. do 9 września prace dyplomowe muszą być już wgrane na platformę e-kul i sprawdzone w systemie antyplagiatowym JSA).
 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

Informuję, że zgodnie z Regulamin studiów (§ 38, ust. 2) Studenci rozpoczynający II semestr studiów magisterskich są zobligowani do złożenia poprzez platformę e-kul wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej (pracy magisterskiej). Temat musi być uzgodniony z Promotorem, którym z definicji jest Wykładowca prowadzący dane seminarium. Nieprzekraczalny termin składania wniosków (tj. wniosek na e-KUL wypełniony przez studenta i zaakceptowany przez Promotora) o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej to 15 maja 2024 roku. UWAGA: student nie może generować wniosku przed 14 maja 2024 roku (wyjaśnienie niżej).

 

Student ma możliwość pisania pracy pod kierunkiem innego Wykładowcy niż prowadzący seminarium, na które uczęszcza. Musi on jednak uzyskać zgodę wybranego przez siebie Wykładowcy na podjęcie się roli promotora pracy. Przypominam, że promotorem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (nie ma możliwości prowadzenia pracy przez Wykładowców posiadających stopień z zakresu sztuki muzycznej). Jeżeli Student chciałby pisać pracę u osoby, która nie prowadzi w bieżącym roku akademickim seminarium, musi w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2024 roku złożyć indywidualne podanie z prośbą o zgodę do Prodziekana ds. studenckich WNH (przykład podania: Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na pisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem [imię i nazwisko promotora]. Uczęszczam na seminarium [podać nazwę] prowadzone przez [imię i nazwisko osoby prowadzącej seminarium]).

 

Dalsza procedura wygląda następująco:

 

1) Posiedzenie Rady programowej kierunku Muzykologia, na którym zostaną zaopiniowane zgłoszone tematy prac dyplomowych, odbędzie się 13 maja 2024 roku. Promotorzy prac są zobligowani do przesłania mi drogą mailową zestawienia wszystkich tematów prac, które zgodzili się poprowadzić, najpóźniej 10 maja 2024 roku. Do tego czasu NIE należy generować żadnych wniosków na e-kulu bo brzmienie każdego tematu musi być wcześniej omówione i zaakceptowane przez Radę. Proszę również zwrócić uwagę na to, aby zgłaszane tematy nie pokrywały się z tymi, które już zrealizowano (wykaz prac).

 

Promotorów proszę, aby zgłaszając mi tematy, trzymali się następującego szablonu:

(1) Imię i nazwisko studenta

(2) nr albumu

(3) temat pracy w j. polskim

(4) temat pracy w j. angielskim

(5) seminarium

(6) promotor

 

2) Promotorzy, po uzyskaniu ode mnie w dniu 13 maja 2024 roku (w godzinach popołudniowych) informacji zwrotnej dotyczącej zaakceptowanych przez Radę tematów, są zobligowani do przekazania owych tematów studentom, którzy od 14 do 15 maja 2024 roku (termin końcowy nieprzekraczalny) mają obowiązek złożyć elektroniczny wniosek o zatwierdzenie tematu na platformie e-kul. Do 15 maja 2024 roku Promotorzy mają obowiązek studencki wniosek na e-KUL zaakceptować. Kierujący pracą ma obowiązek przed zaakceptowaniem wniosku uważnie sprawdzić brzmienie tematu. Wnioski, które zawierają błędy interpunkcyjne (np. kropkę na końcu tytułu), literowe i inne, muszą zostać cofnięte do poprawy, tj. wracają jako niezaakceptowane do Studenta.

 

3) Formalny wniosek o zatwierdzenie tematów wszystkich prac dyplomowych złożę na Radę INoS, która odbędzie się 22 maja 2024 roku.

 

Wszystkie informacje dotyczące procedury generowania wniosków na e-kulu znajdują się na naszej stronie internetowej

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/

 


 

INFORMACJA

o trybie zajęć w Wielkim Tygodniu

 

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 wszystkie zajęcia na Uczelni w dniach 25-26 marca 2024 roku będą zrealizowane w formie kształcenia zdalnego (Platforma MS Teams).

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


INFORMACJA DLA STUDENTÓW REALIZUJĄCYCH PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) od 15 lutego 2024 roku  wprowadzony zostaje rozszerzony obowiązek weryfikacji niekaralności osób mających kontakt z osobami małoletnimi. Obowiązek weryfikacji obejmuje również studentów-praktykantów. Aby student mógł rozpocząć praktyki musi przedstawić w sekretariacie szkoły, oprócz dotychczasowej dokumentacji, również zaświadczenie o niekaralności. Zaświadczenie to można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny Bez przedstawienia aktualnego zaświadczenia dyrekcja szkoły nie będzie mogła wyrazić zgody na przyjęcie na praktykę.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

W porozumieniu z Władzami Dziekańskimi informuję, że w związku z wykładami prof. Eero Tarastiego (grafik wykładów poniżej) poniższe zajęcia będą miały w dniach 11-15 marca 2024 roku formę pracy własnej:

 

1. Czytanie partytur (ćwiczenia) dr hab. Grzegorz Pecka
2. Instrumentologia (seminarium) dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3. Historia organów w Polsce (wykład) dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

4. Psychologia społeczna i komunikacji (wykład) dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
5. Harmonia modalna (wykład) dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
6. Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty) dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

7. Muzyka w przestrzeni sakralnej (wykład) Ks. dr Dariusz Sobczak
8. Polifonia religijna (seminarium) Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
9. Kultury muzyczne świata (wykład) dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
10. Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium) dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL

11. Chóralistyka (wykład) dr hab. Grzegorz Pecka
12. Obcojęzyczna terminologia muzyczna (ćwiczenia) Ks. dr Michał Jędrzejski
13. Antropologia muzyki (wykład) dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
14. Emisja głosu (ćwiczenia) dr hab. Iwona Sawulska

15. Organy / fortepian

 

Wykładowców prowadzących powyższe zajęcia uprzejmie proszę o zadanie studentom działania zgodnego z zapisami karty przedmiotu, które student jest w stanie zrealizować samodzielne po uzyskaniu wskazówek wykładowcy (np.: lektura artykułu lub fragmentu książki, zapoznanie się z utworem muzycznym, samodzielna praca nad utworem itp.).

Ze względu na fakt, że zajęć tych jest dużo i że w godzinach zaplanowanych na pracę własną będą odbywać się wykłady prof. Tarastiego, proszę wszystkich Państwa o to, aby zadając studentom zagadnienia do samodzielnej pracy uwzględnić znaczące obciążenie czasowe studentów i wyznaczyć odpowiednio dłuższy czas na wykonanie zaplanowanych zadań.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

Semiotics and music: theory and practice

Prof. Eero Tarasti

 

SCHEDULE OF LECTURES

for master's students, second semester

(lectures will be delivered in English)

 

March 11, 2024: Monday (C-1031)

10:00-13:15 Semiotics - theory: an introduction

1) Saussure, Peirce

2) French structuralism: Lévi-Strauss, Greimas, Barthes, Foucault and poststructuralism

 

15:50-18:15 Semiotics - practice: an introduction

1) Paris school: music analyses

2) Chopin: Polonaise Phantasy, G minor Ballade

 

March 12, 2024: Tuesday (C-1038)

10:00-13:15 Semiotics - theory:

1) Existential semiotics, roots in the continental philosophy (Kant, Hegel, Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre, de Beauvoir, Arendt)

2) My theories of Existential semiotics

 

15:50-18:15 Semiotics - practice:

1) My theories and project out of the university (MSP, Academy of Cultural Heritage, etc.)

 

March 13, 2024: Wednesday (C-1031)

10:00-13:15 Semiotics - theory and practice:

1) Classical style: music as a metaphor and episteme Gesamtkunstwerk by Richard Wagner

 

15:00-16:35 Semiotics - theory and practice:

1) Analyses: Die Walküre and other Wagner,s works

 

March 14, 2024: Thursday (C-1031)

10:00-13:15 Semiotics - theory and practice:

1) France: la belle époque;

2) Marcel Proust and Reynaldo Hahn: Si mes vers avaient des ailes

 

15:50-18:15 Semiotics - theory and practice:

1) Three iconic composers of the 20th century (I): Jean Sibelius, Heitor Villa-Lobos (Brazil)

 

March 15, 2024: Friday (C-1031)

10:00-12:20 Semiotics – theory and practice:

1) Three iconic composers of the 20th century (II): Krszysztof Penderecki

 

12:25-13:15

1) Students’ presentations and evaluation

 

 

 

 


 

INFORMACJA

o trybie zajęć w okresie świąteczno-noworocznym

 

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 wszystkie zajęcia na Uczelni w dniach 20-22 grudnia 2023 roku oraz 3-5 stycznia 2024 roku będą zrealizowane w formie kształcenia zdalnego (Platforma MS Teams). W pozostałe dni przed Świętami Bożego Narodzenia i po 6 stycznia zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH

 

Informuję, że zgodnie z Regulamin studiów (§ 38, ust. 2) studenci rozpoczynający V semestr studiów są zobligowani do złożenia wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej (tzw. pracy licencjackiej). W pierwszej kolejności, kierując się swoimi zainteresowaniami naukowymi, należy wybrać odpowiednie dla siebie seminarium (Polifonia religijna, Etnomuzykologia i hymnologia lub Instrumentologia). Następnie należy uzyskać zgodę wybranego przez siebie wykładowcy, który zgodzi się prowadzić pracę jako promotor. Promotorem może być pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (nie ma możliwości prowadzenia pracy przez wykładowców posiadających stopień naukowy z zakresu sztuki muzycznej).

UWAGA: Jeżeli student chciałby pisać pracę u promotora, który nie prowadzi w bieżącym roku akademickim seminarium, musi w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 złożyć indywidualne podanie z prośbą o zgodę do Dziekana WNH (przykład podania: Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na pisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem [imię i nazwisko promotora]. W bieżącym roku akademickim  będę uczęszczał na seminarium [podać nazwę] prowadzone przez [imię i nazwisko osoby prowadzącej seminarium]).

 

Dalsza procedura wygląda następująco: 

 

1) Posiedzenie Rady programowej kierunku Muzykologia, na którym zostaną zaopiniowane zgłoszone tematy prac dyplomowych, odbędzie się 16 listopada 2023. Promotorzy prac są zobligowani do przesłania mi drogą mailową zestawienia wszystkich tematów prac, które zgodzili się poprowadzić, najpóźniej 15 listopada 2023. Do tego czasu NIE należy generować żadnych wniosków na e-kulu bo brzmienie każdego tematu musi być wcześniej omówione i zaakceptowane przez Radę. Proszę również zwrócić uwagę na to, aby zgłaszane tematy nie pokrywały się z tymi, które już zrealizowano (wykaz prac).

 

Promotorów proszę, aby zgłaszając mi tematy, trzymali się następującego szablonu: (1) Imię i nazwisko studenta, (2) nr albumu, (3) temat pracy w j. polskim, (4) temat pracy w j. angielskim, (5) seminarium, (6) promotor.

 

2) Promotorzy, po uzyskaniu ode mnie informacji zwrotnej dotyczącej zaakceptowanych przez Radę tematów, są zobligowani do przekazania owych tematów studentom, którzy od 20 do 24 listopada 2023 (termin końcowy nieprzekraczalny) mają obowiązek złożyć elektroniczny wniosek o zatwierdzenie tematu na platformie e-kul. Do 24 listopada 2023 promotorzy mają obowiązek  studencki wniosek na e-KUL zaakceptować.

 

3) Formalny wniosek o zatwierdzenie tematów wszystkich prac dyplomowych złożę na Radę INoS, która odbędzie się 29 listopada 2023.

 

Wszystkie informacje dotyczące procedury generowania wniosków na e-kulu znajdują się na naszej stronie:


https://www.kul.pl/informacje-o-egzaminach-dyplomowych-licencjackich-i-magisterskich,art_101170.html

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku


Drodzy Studenci,

 

Informuję, że od 19 do 22 października 2023 r. (do godziny 23:59) będzie trwało tzw. kodowanie zajęć dydaktycznych. Obowiązkiem każdego studenta jest zalogowanie się na swoje konto na platformie e-kul i wskazanie zajęć, na które będzie uczęszczał. Przypominam, że zgodnie z obowiązującym programem studiów niektóre zajęcia są tzw. "zajęciami do wyboru" (m.in. specjalności, specjalizacje, wykłady faktultatywne, lektoraty, seminaria). Kodując zajęcia należy również wskazać zajęcia indywidualne (fortepian, organy). Wiem, że szczegółowe informacje na ten temat możliwości wyboru określonych zajęć studenci uzyskali już od opiekunów poszczególnych roczników. Gdyby jednak pojawiły się jeszcze jakieś pytania proszę zgłaszać tę sprawę do mnie.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku


 

INFORMACJA o terminarzu zapisów na zajęcia na semestr letni 2022/2023 (na platformie e-kul):

 

Edycja 9-11 stycznia 2023:
- 9 stycznia (od 9:00 do 23:59) - I tura zapisów.
- 10 stycznia - akceptowanie wyboru przez Prowadzących, jeśli dane zajęcia tego wymagają.
- 11 stycznia (9:00 do 23:59) - II tura zapisów.

 

UWAGA: Zapisy poprzez e-kul nie zastępują kodowania zajęć przez studentów przeprowadzanego zgodnie z regulaminem studiów w ciągu 3 pierwszych tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. (Pełny tekst Zarządzenia Rektora)

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

INFORMACJA O TRYBIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA

W II SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

Informuję, że Władze naszej Uczelni podjęły decyzję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne dla studentów będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego. W trybie zdalnym będą realizowane jedynie zajęcia ogólnouniwersyteckie.

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

INFORMACJA O TRYBIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA OD 10 stycznia 2022 r.

 

Informuję, że Władze naszej Uczelni podjęły decyzję, że od poniedziałku 10 stycznia 2022 roku kształcenie studentów będzie się odbywało według zasad i harmonogramów obowiązujących do 19 grudnia 2021. r.

 

Plan zajęć dla studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z uwzględnieniem podziału na zajęcia prowadzone „stacjonarnie” lub „zdalnie” ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (COVID-19)

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

INFORMACJA O TRYBIE REALIZOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA W DNIACH 20.12.2021-7.01.2022

 

Informuję, że w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, Władze Uczelni podjęły decyzję aby od 20 grudnia 2021 do 7 stycznia 2022 wszystkie zajęcia dydaktyczne na wszystkich trybach i rodzajach studiów były prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Dotyczy to również zajęć indywidualnych (nauka gry na instrumentach).

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

INFORMACJA O LEKTORATACH I ZAJĘCIACH W-F

 

Informuję, że decyzją Pani Prorektor Lektoraty i Wychowanie fizyczne będą od 13 listopada 2021 roku prowadzone w trybie stacjonarnym. Studenci, którzy z powodu choroby nie będą mogli uczestniczyć w tych zajęciach stacjonarnie (np. z powodu skierowania na kwarantannę) mają możliwość udziału w lektoratach zdalnie (lektorzy są przygotowani do prowadzenia zajęć hybrydowo), a w przypadku Wychowania fizycznego będą dla tych osób udostępnione zajęcia zdalne, aby mogli odrobić nieobecność.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/

 


 

Plan zajęć dla studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z uwzględnieniem podziału na zajęcia prowadzone „stacjonarnie” lub „zdalnie” ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (COVID-19)

 

Czas obowiązywania powyższego planu:

od 13 listopada 2021 r.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


Zasady korzystania z sal ćwiczeniowych (fortepian, pianino, organy) w dniach 3-12 listopada 2021:

1. Student może pobierać klucz od sal ćwiczeniowych wyłącznie w celu ćwiczenia zadanego repertuaru.

 

2. W sali ćwiczeniowej może przebywać tylko osoba, która pobrała klucz.

 

3. Po zakończeniu ćwiczenia Student ma obowiązek zamknąć salę i oddać klucz na portiernię.

 

4. Niedopuszczalne jest przekazywanie klucza innym Studentom.

 

5. Klucz od sali, w której dany Student zakończył ćwiczenie, może być wydany innemu Studentowi dopiero po godzinnej przerwie.

 

6. Portierzy są zobowiązani do wpisywania do zeszytu imienia i nazwiska Studenta pobierającego klucz oraz godziny pobrania i zwrotu. Jeśli nie upłynęła godzina od oddania klucza przez jednego Studenta nie należy wydawać go innemu Studentowi.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


COVID-19: Informacje dotyczące procesu dydaktycznego na kierunku Muzykologia od 3-12 listopada 2021 roku

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Władz naszej Uczelni wszystkie zajęcia dydaktyczne na naszym kierunku (bez żadnych wyjątków - również wszystkie zajęcia indywidualne) mające się odbyć w dniach 3-12 listopada 2021 roku będą realizowane ONLINE poprzez platformę MS Teams. Szczegółowy harmonogram zajęć, które będą realizowane po 12 listopada 2021 r., zostanie opracowany i podany do wiadomości w możliwie najszybszym terminie.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/

 


COVID-19: Informacje dotyczące procesu dydaktycznego
na kierunku Muzykologia od 20 października 2021 roku

Informuję, że od 20 października 2021 na naszej Uczelni obowiązuje następująca procedura:
- W razie pozytywnego wyniku testu na COVID-19 jednego ze Studentów cała grupa zostaje objęta kształceniem zdalnym.
- W razie nałożenia kwarantanny na Nauczyciela akademickiego lub jego samoizolacji w wyniku kontaktu z osobą zakażoną Prowadzący winien przenieść zajęcia w tryb zdalny do czasu zakończenia kwarantanny/samoizolacji.

Na chwilę obecną głównym trybem realizowania zajęć dydaktycznych pozostaje niezmiennie tryb stacjonarny z zachowaniem wytycznych określonych w regulacjach naszej Uczelni.

W mocy pozostaje zarządzenie zobowiązujące do zgłaszania zachorowań i kwarantanny Studentów i Pracowników na adres odpowiednio: student.koronawirus@kul.pl i pracownik.koronawirus@kul.pl 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

Komunikat w sprawie organizacji OBOWIĄZKOWEGO szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla studentów specjalizacji nauczycielskiej kończących w tym roku studia II stopnia (II rok studiów magisterskich).

 

Szkolenie odbędzie się zdalnie na platformie MS-Teams w najbliższą sobotę 29 maja od godz. 8.20-12.30. Kod dostępu do szkolenia lwghksr

Informujemy, że obowiązek uczestnictwa w szkoleniu jest zawarty w programie studiów Muzykologii II stopnia (cykl 2019-2021): PROGRAM STUDIÓW

 


 

Plan zajęć dla studiów I, II i III stopnia na kierunku
Muzykologia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
z uwzględnieniem podziału na zajęcia prowadzone „stacjonarnie” lub „zdalnie” ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (COVID-19)

 

Czas obowiązywania powyższego planu:

od 22 lutego 2021 r.

 


 

Zmodyfikowany plan zajęć dla studiów I, II i III stopnia na kierunku
Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
z uwzględnieniem podziału na zajęcia prowadzone „stacjonarnie” lub „zdalnie” ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (COVID-19)

 

Czas obowiązywania powyższego planu:
od 24 października 2020 r. do odwołania.


 

Informacje dotyczące procesu dydaktycznego w I semestrze 2020/2021
w kontekście aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego:

 

1. We wszystkich przestrzeniach ogólnodostępnych na KULu obligatoryjne jest noszenie maseczek zasłaniających usta i nos. W czasie poruszania się po trasach ciągów komunikacyjnych i korzystania z pomieszczeń sanitarnych wszyscy użytkownicy obiektów mają obowiązek zachowania wszystkich warunków reżimu sanitarnego.

 

2. W celu zminimalizowania zagrożenia epidemicznego dla uczestników zajęć dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwego do uzyskania komfortu pracy oraz uwzględnieniu możliwości lokalowych Uniwersytetu, przyjęto zasadę, że jeżeli dystans między osobami w czasie zajęć jest mniejszy lub równy 1,5 m noszenie maseczek jest obligatoryjne. Jeżeli jednak istnieje możliwość zachowania dystansu między osobami większego niż 1,5 m wtedy dopuszcza się, aby uczestnicy zajęć przebywali w sali bez maseczek. 

 

3. Wg zapewnienia BHP sale zostały przygotowane do organizacji zajęć dydaktycznych w zakresie maksymalnie dopuszczalnej liczby osób mogących znajdować się w sali. Aktualny plan zajęć dla studiów I, II i III stopnia (z podziałem zajęć na prowadzone "zdalnie" lub "stacjonarnie") można znaleźć pod tym linkiem. (dostęp po zalogowaniu się na platformę e-kul).

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych nr 5/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczania w trybie zdalnym na Wydziale Nauk Humanistycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Zarządzenie Rektora KUL (ROP-0101-281/2020) z dnia 25 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2024, godz. 07:47 - Miłosz Aleksandrowicz