Sylwetka absolwenta kierunku Muzykologia:

 

Studia licencjackie

(3-letne, I stopnia, specjalność Muzyka kościelna lub Krytyka i publicystyka muzyczna) od cyklu 2020-2023

 

Studia magisterskie

(2-letnie, II stopnia, specjalizacja Animacja kultury muzycznej lub Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia) od cyklu 2020-2022

 

Profil absolwenta kierunku Muzykologia:

 

Studia licencjackie

(3-letne, I stopnia, specjalność Muzyka kościelna lub Krytyka i publicystyka muzyczna) od cyklu 2020-2023

 

Studia magisterskie

(2-letnie, II stopnia, specjalizacja Animacja kultury muzycznej lub Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia) od cyklu 2020-2022

 

UWAGA dotycząca studiów magisterskich od cyklu 2020-2022:

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się na studiach, które są prowadzone jako: (a) studia I stopnia i studia II stopnia - łącznie lub (b) jako jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania. Oznacza to, że studenci, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia na kierunku Muzykologia, nie mogą być przyjęci na specjalizację Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia na II stopniu na kierunku Muzykologia. Jeśli absolwent nie spełnia powyższego wymogu stawianego przez przepisy państwowe, które są wymagane do otrzymania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, nie będzie miał w suplemencie do dyplomu zapisu mówiącego o ukończonej specjalizacji Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia (nawet gdyby uczęszczał na zajęcia tej specjalizacji).

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020, godz. 21:02 - Miłosz Aleksandrowicz