Annales_-_okladka_3

 

Redakcja

Beata Bodzioch (KUL) - redaktor naczelny

Monika Nowak PDDM - sekretarz redakcji

 

Rada naukowa

ks. Piotr Wiśniewski (KUL)

ks. Rastislav Adamko (Kat. Univ. Ružomberok)

ks. Robert Bernagiewicz (Głuchów)

Stanisław Dąbek (UMFC, Warszawa)

ks. Ireneusz Pawlak (Lublin)

Remigiusz Pośpiech (UO, UWr)

ks. Antoni Reginek (UŚ)

Maria Szymanowicz (KUL)

 

Recenzenci

ks. Mariusz Białkowski (AM, Poznań)

ks. Jacek Bramorski (AM, Gdańsk)

ks. Stanisław Garnczarski (UPJPII)

Czesław Grajewski (UKSW)

ks. Piotr Tarliński (UO)

 

Konsultant językowy

Wiesława Tomaszewska CR (UKSW)

 

Kontakt

al. Racławickie 14,

20-950 Lublin,

Collegium Joannis Pauli II

pok. C-1027, tel. (81) 445-39-84

e-mail: wisniewskipiotr@op.pl  


 

O czasopiśmie 

 

Annales Lublinenses pro Musica Sacra jest pismem poświęconym wyłącznie monodii liturgicznej. Gros obecnych dzisiaj pism naukowych zamieszcza na swych łamach artykuły o bardzo zróżnicowanej tematyce, podejmujące zagadnienia muzyki jedno- i wielogłosowej, instrumentalnej, religijnej, kościelnej, sakralnej, ludowej i innych. Annales… pragnie podejmować tematykę związaną z muzyką liturgiczną w jej szczególnej jednogłosowej odmianie, dawną i współczesną, w możliwie najszerszym zakresie, oraz z jej funkcjonowaniem w obrzędach świętej liturgii i przestrzeni kościoła. Na łamach pisma publikowane są artykuły dotyczące zarówno twórczości gregoriańskiej i neogregoriańskiej, jak i śpiewów monodycznych w językach narodowych przeznaczonych do Mszy św., Liturgii godzin, związanych z udzielaniem sakramentów, sakramentaliów itp. Ów obszar badawczy, postrzegany dziś niekiedy jako "mało atrakcyjny", kryje w sobie jednakże wciąż jeszcze wiele ciekawych i ciągle pozostających do wyjaśnienia problemów. Digitalizacja muzykaliów z wielu ośrodków diecezjalnych i zakonnych pokazuje, jak ogromne bogactwo śpiewów monodycznych, zwłaszcza łacińskich, wciąż czeka na swoich badaczy. Przekonuje to o zasadności wydawania rocznika, także po to, by podejmowane w nim zagadnienia nie były rozproszone w różnych pismach naukowych, bądź traktowane marginalnie.

Annales… jest terenem publikacji dla pracowników naukowych, absolwentów KUL i innych uczelni, a także wszystkich zainteresowanych muzyką liturgiczną. Zespół redakcyjny żywi nadzieję, iż pismo zostanie zauważone i życzliwie przyjęte przez Czytelników i stanowić będzie znaczącą pomoc w pracach nad coraz bardziej świadomą i piękniejszą celebracją współczesnej liturgii w Polsce.

  

W latach 2010-2013 czasopismo ukazywało się jako Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2014 czasopismo ukazuje się już jako Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 


Rok I/2010. Nr 1

 

 

RYS ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KSIĘDZA PROFESORA IRENEUSZA PAWLAKA

 

Ks. Dariusz Sobczak

Ksiądz profesor dr hab. Ireneusz Pawlak – życie w służbie liturgii i muzyki

 

Ks. Dariusz Sobczak

Bibliografia pracks. prof. dra hab. Ireneusza Pawlaka

 

Beata Bodzioch

Zarys kierunków badawczych na podstawie prac magisterskich i rozpraw doktorskich napisanych pod kierunkiem ks. prof.  Ireneusza Pawlaka 

 

ARTYKUŁY

FILOZOFIA MUZYKI

 

Ks. Stanisław Ziemiański  SJ

Sacrum a muzyka

 

DZIEJE MUZYKI RELIGIJNEJ

 

Andrzej Gładysz

Organiści w parafiach obecnego dekanatu tuchowskiego od xvii do xix wieku

 

Czesław Grajewski

W nurcie cecylianizmu i pozytywizmu ks. Bronisław Maryański (1863–1912)

 

Maria Szymanowicz

Organiści i kantorzy kościołów radomskich (komunikat na podstawie metryk chrztów z lat 1597-1712)

 

Ks. Piotr Wiśniewski

Muzyka sakralna w ujęciu abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941) a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej

 

OBRZĘDY KOŚCIOŁA

 

Ks. Jerzy Bisztyga

Interpretacyjna wielowymiarowość rzeczywistości procesyjnej. Próba szkicu struktury poszerzonego modelu badań

 

Barbara Furmanowicz

Przez śmierć ku zmartwychwstaniu czyli aspekty eschatologiczne w tekstach wybranych śpiewów mszy za zmarłych

 

Roland Prejs OFMCap

o. Prokop Leszczyński, kapucyn, jako krzewiciel nabożeństwa czerwcowego

 

Ks. Zbigniew Wit

Msze domowe

 

PRAWO KOŚCIELNE

 

Ks. Wojciech Góralski

Zakładanie i prowadzenie przez kościół katolicki własnych szkół w świetle umów stolicy apostolskiej z państwami w latach 1978-2005

 

MONODIA LITURGICZNA

 

Ks. Rastislav Adamko

 Formy współczesnej muzyki liturgicznej na Słowacji

 

Ks. Mariusz Białkowski

Gradacja rytmiczna śpiewu gregoriańskiego w sanktgalleńskiej adiastematycznej notacji neumatycznej

 

Ks. Franciszek Koenig

Śpiewy gregoriańskie zamieszczone w jubileuszowym wydaniu katolickiego modlitewnika i śpiewnika Droga do nieba (Opole 2001, 2006)

 

S. Monika Dolores Nowak PDDM

Jutrznia za zmarłych w języku polskim po Soborze Watykańskim II

 

Ks. Antoni Reginek

Fenomen nabożeństwa Nieszporów sławnych w Chełmie śląskim

 

PIEŚŃ KOŚCIELNA

 

Ks. Stanisław Garnczarski

 Pieśń Maryjna w twórczości Franciszka Walczyńskiego

 

Jan M. Gładysz

Maryjny repertuar pieśniowy w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie

 

Ks. Piotr Kulita

Śpiewy o eucharystii jako pokarmie na procesję komunijną

 

Ks. Andrzej Rojewski

Śpiew jednogłosowy i pieśń religijna w dokumentach Kościoła i polskich komentarzach z lat 1964-1986

 

Antoni Zoła

 Ludowa tradycja muzyczno-religijna i jej związki z liturgią

 

POLIFONIA RELIGIJNA

 

Aleksandra Czech

Kantaty Otto Christiana Gladau’a zachowane w wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku

 

Stanisław Dąbek

Idiom polifonii religijnej i symbolika konfesyjna w Missa „Christus spes mea” Feliksa Nowowiejskiego

 

Ks. Dariusz  Smolarek SAC

Litaniae De Corde Jesu & De Beata Virgine Maria Ferdynanda Szymona Lechleitnera

 

MUZYKA INSTRUMENTALNA

 

Ludwik Gawroński

Kołysanka Dzieciątka Jezus w Scherzu h-moll Fryderyka Chopina

 

Ks. Jarosław Kisieliński

Zabytkowe organy w De Grote Kerk w Oosthuizen (1521)

 


Rok II/2011. Nr 2

 

ARTYKUŁY

Miłosz Aleksandrowicz

 XVIII-wieczny, „nowy” system notacji monodii liturgicznej. Démotz de la Salle i jego Methode de plain-chant selon un nouveau système (1728)

 

Ks. Robert Bernagiewicz

 Musica enchiriadis a praktyka wykonawcza chorału gregoriańskiego

 

Beata Bodzioch

Śpiewy Ordo missae „Mszału rzymskiego dla diecezji polskich” (1986) oraz ich związki z chorałem gregoriańskim

 

Ks. Stanisław Garnczarski

Pieśń Boże wieczny, Boże żywy. Tekst oraz jego warianty w źródłach drukowanych

 

Ks. Ireneusz Pawlak

Eucharystia w polskich monodycznych śpiewach kościelnych

 

Ks. Ireneusz Pawlak

Śpiewy maryjne w okresie wielkanocnym

 

Małgorzata Strawa - Iracka

 Repertuar sekwencyjny w „Graduałach piotrkowskich”

 

Ks. Piotr Wiśniewski

Pieśni pasyjne w żywej tradycji kurpiowskiej. Charakterystyka gatunku

 

RECENZJE 

Monika Nowak PDDM

Ks. Piotr Wiśniewski, Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku na podstawie responsoriów Matutinum, Polihymnia, Lublin 2010, ss. 437.

 

WSPOMNIENIA

Ks. Ireneusz Pawlak

Wybitny kapłan i Wielkopolanin. Wspomnienie o księdzu Zdzisławie Bernacie


Rok III/2012. Nr 3

 

ARTYKUŁY

Miłosz Aleksandrowicz

 Praktyka wykonawcza Plain-chant w XVIII wieku. François de la Feillée i jego Méthode nouvelle pour apprendre parfaitement les regles du plainchant (1754)

 

Ks. Jerzy Bisztyga

Biblijno-kulturowe korzenie rzeczywistości procesyjnej

 

Beata Bodzioch

Kilka uwag na temat introitu Niedzieli Palmowej

 

Ks. Stanisław Garnczarski

Sekwencja Mittit ad Virginem jako źródło polskich pieśni adwentowych (Teksty)

 

Czesław Grajewski

 Tonariusz jako dydaktyczny typ źródła muzyki liturgicznej

 

Gabriela Janulek - Jaworska

 Śpiewy procesji wielkanocnej przed sumą zachowane w Graduałach Piotrkowskich

 

Ks . Ireneusz Pawlak

 Rola chorału gregoriańskiego w kształtowaniu polskiej religijnej kultury muzycznej

 

Ewa Szałek

Badania polskich muzykologów nad chorałem gregoriańskim w XX wieku

 

Ks. Piotr Wiśniewski

Ksiądz Zbigniew Piasecki (1916-2011) – duszpasterz, pedagog i kompozytor

RECENZJE 

Ks . Piotr Wiśniewski

Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory, s. Justyna Maria Bujalska, s. Monika Dolores Nowak (red.), Polihymnia, Warszawa-Lublin 2012, ss. 318

WSPOMNIENIA

Ks . Ireneusz Pawlak

Ksiądz Karol Mrowiec (1919-2011). Profesor i przyjaciel

 

SPRAWOZDANIA

Ks . Wiesław Hudek

Sprawozdanie ze spotkania absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej KUL (Żory-Katowice 12-14 XI 2011)

 

Ks . Ireneusz Pawlak

Homilia na XXIII Niedzielę okresu zwykłego. Rok A

 

Ks . Ireneusz Pawlak

Dlaczego chorał gregoriański?


Rok IV/2013. Nr 4

 

ARTYKUŁY

Lesya Adamovych
Ludowe tradycje kolędowania na terenach Żytomierszczyzny

 

Miłosz Aleksandrowicz
Interpretacja rytmiczna monodii liturgicznej w XVII wieku. Pierre-Benoit de Jumilhac i jego La science et la pratique du plain-chant (1673)

 

Ks. Jerzy Bisztyga
Zarys dziejów procesji chrześcijańskiej. Studium liturgiczno-muzykologiczne

 

Beata Bodzioch
Ksiądz Paweł Rzymski (1784-1833) – prekursor edycji Cantionale ecclesiasticum
na ziemiach polskich

 

Maria Bujalska PDDM
Ksiądz Gerard Mizgalski (1907-1977) – krzewiciel nauczania Kościoła

 

Monika Nowak PDDM
 Hymny w Oficjum za zmarłych po Soborze Watykańskim II

 

Ks. Ireneusz Pawlak
Muzyka liturgiczna „pieśnią pełną ducha”

 

Marzena Piróg
 Śpiewy procesji do Bożego Grobu w polskich drukach liturgiczno-muzycznych po Soborze Trydenckim

 

Kinga Strycharz - Bogacz
 Przejawy ludowej pobożności w polskim nurcie pasyjnym

 

Ewa Szałek
Ustny przekaz chorału gregoriańskiego w koncepcjach badawczych Leo Treitlera

 

Ks . Piotr Wiśniewski
Nieszpory – śpiewana modlitwa Kościoła

RECENZJE 

Ks . Piotr Wiśniewski
Prezentacja książki Monodia et harmonia polonica sacra. Georgio Pikulik cordis donum, S. Dąbek i in. (red.)

SPRAWOZDANIA

Ks . Stanisław Garnczarski

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej KUL. Gródek n. Dunajcem 19-21 X 2012


Rok V/2014. Nr 5

 

ARTYKUŁY

Ks. Jerzy Bisztyga 

Dorobek muzykologiczny ks. Tadeusza Miazgi


Beata Bodzioch
 Z terminologii badań nad polską tradycją liturgiczno-muzyczną


Ks. Ireneusz Pawlak
Formacja muzyków kościelnych (zasady ogólne) 


Ks. Ireneusz Pawlak
 Liturgia i muzyka – wzajemne relacje

 

Ks. Dariusz Smolarek (Sac)

 Śpiewnik Cantus Catholici z kolegium pijarów w Podolińcu


Kinga Strycharz-Bogacz
Choral passion in Poland in the manuscripts from the fifteenth and the sixteenth centuries

 

Revd. Piotr Wiśniewski
 Mass antiphons De Sanctissima Trinitate in the 1974 graduale romanum. A musicological study 


Piotr Jan Ziętek-Krysiński
Cantatorium kanoników regularnych z Żagania z końca XV wieku –jedyna tego typu księga w Polsce? Analiza zawartości rękopisu muzycznego if 408 z biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu  

RECENZJE 

Ks. Ireneusz Pawlak

Omówienie księgi pamiątkowej wydanej z okazji 100-lecia istnienia Chóru Prymasowskiego pt. Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in memoriam (1914-2014), P. Wiśniewski i D. Sobczak (red.), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 391

 

Ks. Piotr Wiśniewski
Recenzja wydawnicza opracowania dr Beaty Bodzioch Cantionale Ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Wyd. Polihymnia, Lublin 2014


Ks. Piotr Wiśniewski
Recenzja wydawnicza opracowania ks. dr. Stanisława Garnczarskiego Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku, Wyd. Biblos, Tarnów 2014

SPRAWOZDANIA

Monika Dolores Nowak (PDDM)

Sprawozdanie z XV zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych Gniezno 23-25 IX 2014 


Ks. Dariusz Sobczak
Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium naukowego absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii KUL Gniezno 11-13 X 2013 
 

WSPOMNIENIA

Ks. Zenon Kołodziejczak

Wspomnienie o profesor Marii Piotrowskiej 


Rok VI/2015, Nr 6

 

Annales_2015

ARTYKUŁY

Ks. Rastislav Adamko
Śpiewana liturgia godzin na Słowacji

 

Ks. Stanisław Garnczarski
Pieśni ku czci Najświętszego Serca Jezusowego w twórczości Ks. Franciszka Walczyńskiego (teksty)

 

Ks. Ireneusz Pawlak
Terminologia w nauce i jej meandry

 

Ks. Piotr Wiśniewski
Śpiew Exsultet w XVI-wiecznym Missale Paulinorum 

RECENZJE 

Czesław Grajewski
Ks. Tadeusz Bratkowski, Officium divinum de tempore w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku

 

Ks. Ireneusz Pawlak

Kasjodor (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus) „institutiones musicae”. Z języka łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył oraz słownik sporządził Lucjan Dyka

SPRAWOZDANIA

Beata Bodzioch
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej KUL „Muzykologia – nauka o muzyce” Lublin, 24-26.09.2014

 

Monika Dolores Nowak PDDM
Sprawozdanie z XVI Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych w Legnicy-Krzeszowie 22-24.09.2015

 

Ks. Wiesław Hudek
Sprawozdanie z Jubileuszu 80. urodzin Ks. prof. dra hab. Ireneusza Pawlaka, Lublin 19.04.2015 

WSPOMNIENIA

Ks. Zenon Kołodziejczak
„Byłeś nam przykładem uczonej, a zarazem prostej, dziecięcej wiary”

 

Kinga Strycharz-Bogacz
Antoni Zoła – ceniony etnomuzykolog, znakomity wykładowca, niestrudzony badacz ludowych śpiewów religijnych 

HOMILIE

Ks. Wiesław Hudek
W 80. rocznicę urodzin Księdza Profesora Ireneusza Pawlaka – Msza św. Jubileuszowa, homilia na III Niedzielę Wielkanocną

 

Ks. Zdzisław Janiec
„Śpiewajcie Panu Pieśń Nową” na wzór świętej Cecylii

 

Ks. Ireneusz Pawlak
Homilia wygłoszona dnia 26.09.2015 podczas Zjazdu Absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej KUL  

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2019, godz. 17:16 - Miłosz Aleksandrowicz