Informacje o egzaminach dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

 

>> ZASADY DYPLOMOWANIA 2024

 

1. Zasady ogólne

Zasady dyplomowania: Zarządzenie Rektora KUL z 10 stycznia 2020 r.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Rektora KUL z dnia 15.02.2023 r. (Monitor KUL, poz.107/2023)

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie trybu organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 (ROP-0101-167/20)

 

UWAGA: W zakresie uregulowanym w Zarządzeniu nr ROP-0101-167/20 zawiesza się zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

2. Praca dyplomowa:

Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych

Wzór strony tytułowej

Wzór strony tytułowej opiekun pomocniczy

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Składanie pracy dyplomowej w wersji elektronicznej przez e-KUL

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe w 2020 r.

 

3. Wzory wniosków:

Zatwierdzenie tytułu pracy dyplomowej i powołanie kierującego pracą

Zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej

Zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej oraz zmiany kierującego pracą

Zatwierdzenie zmiany kierującego pracą

Oświadczenie do składanej pracy dyplomowej

Dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie terminu obrony

Wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim

Wydanie dyplomu w języku angielskim

 

4. Dyplomowe tezy egzaminacyjne na kierunku Muzykologia (studia I i II stopnia) obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

 

 

Elektroniczny obieg wniosku o zatwierdzenie tytułu pracy dyplomowej

 

Zarządzenie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych

 

Sposób badania oryginalności prac dyplomowych na KUL (JSA)

 

 

INFORMACJE DODATKOWE
dotyczące egzaminów dyplomowych na kierunku Muzykologia
(I i II stopień)* 

 

1. Praca dyplomowa pisana jest w języku polskim.

 

2. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w języku polskim.

 

3. Streszczenie pracy dyplomowej musi być napisane w języku polskim. Streszczenie w innym języku może być dołączone do pracy, jednak nie zastępuje ono streszczenia w języku polskim. Streszczenie w języku obcym musi być dokładnym tłumaczeniem streszczenia w języku polskim. 

 

4. Podczas pisania pracy dyplomowej student nie może korzystać z usług tłumaczenia, redakcji lub korekty tekstu realizowanych przez osoby trzecie.  

 

5. Student ma prawo do złożenia wniosku o powołanie promotora pomocniczego zgodnie z obowiązującymi na Uczelni zasadami i procedurami. Promotor pomocnicy ma prawo uczestniczyć w egzaminie dyplomowym, jednak bez prawa głosu. Promotor pomocniczy nie może pełnić funkcji recenzenta pracy. 

 

*) Doprecyzowania formalne wprowadzone na wniosek Dziekana WNH przedstawione na posiedzeniu WKDJK 26 stycznia 2023.

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2024, godz. 14:42 - Miłosz Aleksandrowicz