napis_400

Nasi absolwenci 

W zakładce "Nasi absolwenci" pragniemy zgromadzić rozproszonych w Polsce i w świecie absolwentów naszej lubelskiej muzykologii. Do dziś udało się nam zdobyć autoryzowane informacje o kilku osobach. Zapraszamy zatem odwiedzających tę stronę absolwentów do wspólnego tworzenia wielopokoleniowej, Muzykologicznej Rodziny!

 

 

Mgr Gizela Maria Skop

Gizela_Maria_Skop.jpgStudia w „Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL” rozpoczęła w roku zakończenia Soboru Watykańskiego II (1965). Już podczas studiów zaangażowana była w praktyczną realizację soborowej Konstytucji o Liturgii. Na tym polu współpracowała z profesorami tworzącego się Instytutu Teologii Pastoralnej i Katedry Liturgiki, jak też z Jezuitami, duszpasterzami akademickimi przy kościele KUL: ks. A. Koprowskim, śp. ks. M. Paciuszkiewiczem, ks. J. Świerkowskim. Od 1968 roku aż do wyjazdu za granicę na początku 1981 roku, była "etatową" organistką kościoła akademickiego KUL. Specjalizację w grze organowej ukończyła w klasie ks. prof. dr hab. Karola Mrowca CM (zob. zdjęcie z zajęć z ks. Mrowcem), pod jego kierunkiem napisała także pracę magisterską "Powstanie i rozwój polskich pieśni religijnych do połowy XVI w.", którą obroniła w 1972 roku. W latach 1972-1980 była pracownikiem dydaktycznym Instytutu Muzykologii. Prowadziła ćwiczenia z praktyki liturgiczno-muzycznej oraz klasę organów.

Od lat związana jest z Ruchem Światło-Życie założonym przez SługęGizela_Skop_z_prof_Mrowcem.jpg Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Współpracowała z Krajowym Duszpasterstwem Służby Liturgicznej, zajmując się głównie formacją scholi. W latach 1977-79 miała również wykłady i zajęcia praktyczne w Instytucie Formacji Liturgicznej KUL. Jest autorką wielu kompozycji liturgicznych i redaktorką śpiewników liturgicznych. W roku 1978 współpracowała w redagowaniu warszawskiego śpiewnika "Alleluja", wydanego przez SS. Loretanki. Jej wkładem było zaproponowanie tzw. "zmiennych części" mszy św. w okresach świątecznych i "w ciągu roku". Przez lata pracowała nad śpiewnikiem mszalnym "Exsultate Deo" na użytek rekolekcji oazowych i środowisk Ruchu Światło-Życie, z którego obecnie chętnie korzystają diecezje polskie. W roku 2010 ukazało się 10-te wydanie tego śpiewnika z 746 pozycjami, m.in. 29 śpiewów autorskich Gizeli Marii Skop i adaptacje pieśni z obcych języków.

Pani Gizela Maria Skop na co dzień jest przede wszystkim organistką (a czyni to, jak powiada, chętnie) w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie "Marianum" w Carlsbergu. Okazjonalnie koncertuje (Carlsberg, Frankfurt nad M., Stuttgart, Neviges, Würzburg). Zaangażowana jest w duszpasterstwo i muzykę liturgiczną w diecezji Speyer (w Bad Dürkheim, Speyer, Frankenthal, Germersheim). Korzysta z każdej nadarzającej się okazji, by promować dobre śpiewy i dobrą muzykę w czasie liturgii. „Jest dla mnie ważnym – jak mówi – by muzyka organowa jako sztuka była obecna w ramach liturgii. Chcę czynić to świadomie "na chwałę Bożą" i by ludziom sprawić radość.”

Wspomnienia Gizeli Skop z czasu studiów

 

Dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr i UOremigiusz_pospiech_1.jpg

Ukończył lubelską muzykologię w 1982 roku [magisterium: Wpływy szkoły neapolitańskiej i elementy stylu narodowego w twórczości mszalnej Marcina Józefa Żebrowskiego (poł. XVIII w.)]. Po studiach rozpoczął pracę dydaktyczną i podjął studia doktoranckie w naszym Instytucie. Doktorat obronił, również u nas, w 1994 roku. I choć "wyemigrował" do Opola, nie zapominamy o nim, jest bowiem niezwykle aktywny w środowisku muzykologicznym i środowisku muzyków kościelnych. Oto niektóre z pełnionych przez niego funkcji: członek remigiusz_pospiech_-_srebrna_piszczalka_1.jpgDiecezjalnej Komisji do spraw Muzyki Kościelnej w Opolu; profesor na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej; prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (sekcja ds. Muzyki Kościelnej); przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów przy Stowarzyszeniu „Kapela Jasnogórska”; zastępca dyrektora Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego UO; kierownik Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego; kierownik Zakładu Muzykologii Historycznej w Uniwersytecie Wrocławskim.

W roku 2007 otrzymał „Srebrną Piszczałkę” - nagrodę Prymasa Polski „za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce” (zdjęcie powyżej).

  

Dr hab. Teresa KrasowskaTeresa_Krasowska.JPG

Jest absolwentką Instytutu Muzykologii KUL (1988). Edukację artystyczną kontynuowała w Akademii Muzycznej w Poznaniu (1992-dyplom z wyróżnieniem) i w Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest adiunktem w Zakładzie Chóralistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygowania i czytania partytur. Od 1999 roku pracuje jako dyrygent chóru, orkiestry kameralnej oraz dziecięcego zespołu smyczkowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie (koncerty w kraju i za granicą: Litwa, Belgia, Izrael, Francja, Włochy). Od roku 2008 jest wice-dyrektorem d.s. artystycznych tejże szkoły.

Koncert_na_zamku.jpgW 2009 roku założyła Orkiestrę Barokową Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Zespół tworzą uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych. Choć orkiestra jest stosunkowo młoda, koncertowała już w KUL, w Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, na Zamku Królewskim w Warszawie, na Zamku Lubelskim, w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki, w Archikatedrze Warszawskiej, w Filharmonii Lubelskiej, Częstochowskiej, w Polskim Radiu Lublin oraz za granicą: we Włoszech, w Wilnie (2011), w Belgii (m.in. w Parlamencie Europejskim jako pierwszy zespół z Polski) i Rzymie (2010, z okazji 90 rocznicy Urodzin Jana Pawła II).

Działalność artystyczną łączy z pracą muzykologa. Odnalazła i zrekonstruowała partyturę oraz dokonała prawykonania kompozycji wokalno-instrumentalnej anonimowego kompozytora z XVIII w. Litaniae SS. Cordis Jesu.  W swym dorobku ma również lubelskie prawykonania dzieł kompozytorów takich, jak: K. Dębski, M. Bembinow, R. Twardowski, J.A. Hesse.  Uczestniczy także w pracach jury na festiwalach muzycznych.

W 2002 r. została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2007 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odznaczeniem Zasłużony dla kultury polskiej, w 2009 Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dwukrotnie  otrzymała nagrodę II st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

 

Prof. Krzysztof Szydzisz 

Krzysztof_Szydzisz.jpgTytuł magistra muzykologii uzyskał w naszym instytucie w 1989 roku. Aktualnie jest profesorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (kierownik Zakładu Emisji Głosu). Jest specjalistą w zakresie emisji głosu i logopedii. Jest jednym z bardziej znanych i uznanych chórmistrzów w Polsce. Jest konsultantem wokalnym polskich i zagranicznych zespołów chóralnych. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych (m.in. Legnica Cantat, Canti Veris Praga, IFAS Pardubice, Advent and Christmas Music Festival Praga, Adwent Festival w Bratysławie, Tonen 2000). Jest dyrektorem organizowanego od 1998 roku w Poznaniu Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat.

W 1992 roku założył i od tego czasu nieprzerwanie kieruje Chórem Kameralnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym zdobywa laury krajowych i międzynarodowych konkursów (m.in. w Legnicy, Międzyzdrojach oraz w Llangollen, na Malcie, w Wiedniu i w Busan , na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Euroradia Let the Peoples Sing - Oslo'2009). Był kilkakrotnie wyróżniany jako osobowość artystyczna (m.in. nagrody dla najlepszego dyrygenta Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów "Legnica Cantat", Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Busan, Korea Południowa).

Regularnie organizuje ogólnokrajowe seminaria i warsztaty z udziałem cenionych specjalistów z zakresu emisji głosu i logopedii, prowadzenia zespołów wokalnych, tradycji i praktyk wykonawczych muzyki różnych epok.

  

Mgr Tomasz OrkiszewskiTomasz_Orkiszewski.jpg

Studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii KUL ukończył w 1989 roku. W kręgach muzycznych i muzykologicznych znany jest i rozpoznawany najbardziej jako wydawca muzyczny. W 1991 roku założył Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, którego jest do dziś prezesem.  Jest to jedno z liczących się w Polsce, a jedyne w regionie wydawnictwo muzyczne. Chętnie współpracuje z lubelską muzykologią, jest wydawcą naszych periodyków naukowych i monografii.

Pracę w branży wydawniczej łączy z działalnością muzyczno-liturgiczną. Po studiach pracował w kilku parafiach jako organista i dyrygent. Od 2000 roku jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru Jubilaeum przy parafii Wieczerzy Pańskiej Księży Pallotynów w Lublinie.

   

Dr Katarzyna Fuksa 

Katarzyna_Fuksa.jpgPracę magisterską (Śpiewy Triduum Paschalnego w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II. Studium muzykologiczne) obroniła w Instytucie Muzykologii KUL w 1998 roku. Zawsze ciekawa świata i podróży (zob. zdjęcie obok!), opuściła kraj, by krzewić kulturę muzyczną w polskiej parafii pw. NMP Matki Kościoła w Londynie. Mimo tego kontaktu z uczelnią nie zerwała. Od 2004 roku rozpoczęła studia doktoranckie, uwieńczone stopniem naukowym doktora (2011).

W parafii pw. NMP Matki Kościoła w Londynie pełni wiele funkcji: jest organistką, dyrygentem założonego przez siebie chóru "Schola Cantorum", była też akompaniatorką zespołów wokalnych. 

Człowiek o szerokich zainteresowaniach i niezwykłej aktywności. Jest dyplomowanym teologiem (magisterium teologii w KUL), pracowała jako asystent w Instytucie Teologicznym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej.

 

Mgr Magdalena Ołdakowska (dawniej: Słupkowska)Magdalena_Oldakowska.JPG

Muzykologię ukończyła w 2002 roku. O studiach w IM KUL mówi: "był to mój najwspanialszy okres w życiu. W trakcie studiów poznałam wielu wspaniałych ludzi - zarówno rówieśników studentów, jak i wykładowców. Wielu chwil, choćby i samych krótkich uśmiechów nie zapomnę do końca życia".

Mieszka i pracuje w Płocku. Wykładowca w Studium Organistowskim w Płocku, organistka w płockich parafiach. Tam, gdzie się pojawi - zakłada chóry! Działalność muzyczną prowadzi także poza parafiami. Prowadzi Chór Nauczycieli "Solidarni" im. Jana Pawła II działający przy NSZZ "Solidarność" Oświaty w Płocku.

  

S. mgr Monika Dolores Nowak i s. mgr Justyna Maria Bujalska

s._Dolores_Nowak.jpgJedne z młodszych absolwentek Instytutu Muzykologii. S. Monika (poMaria_Bujalska.jpg lewej) tytuł magistra uzyskała w 2008, zaś s. Justyna (po prawej) w 2009 roku. Obie należą do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza (Warszawa, Częstochowa) i obie w równej mierze zapalone są do liturgii i muzyki liturgicznej. Ich entuzjazm i gorliwość zaowocowały ciekawym dziełem: od 2010 roku zainicjowały Kurs Muzyki Liturgicznej, którego celem jest formacja i profesjonalne przygotowanie osób wykonujących muzykę liturgiczną podczas celebracji. Od roku akademickiego 2011-2012 kurs będzie funkcjonował w ramach Centrum Liturgiczno-Biblijnego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Ponadto s. Maria prowadzi między-zakonny chór sióstr w Częstochowie, a s. Monika chór akademicki w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

 

Karina_2_2008.jpgMgr Karina Zielonka (dawniej: Łazar) i mgr Krzysztof Zielonka

Poznali się w Instytucie Muzykologii. Magisterium uzyskali oboje w 2009 roku. NowąKrzysztof_Zielonka_3.jpg drogę życia - już razem - rozpoczęli w Piasecznie koło Warszawy.

Krzysztof pracuje w podwarszawskim studiu nagrań jako realizator nagrań. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności na kierunku realizacji dźwięku w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Uczestniczy także w pracach naukowo-badawczych nad zestawami nagłaśniającymi. Założył Ognisko Muzyczne Melodia działające na terenie Piaseczna i Warszawy południowej, w którym prowadzone są zajęcia w zakresie gry na fortepianie.

Karina jest nauczycielem muzyki i prowadzi Zespół Muzyczny w Podstawowej Szkole Międzynarodowej w Warszawie. Swoje umiejętności praktyczne i swoją pasję realizuje w Ognisku Muzycznym Melodia jako nauczyciel gry na fortepianie.

Oboje są pasjonatami muzyki i twierdzą, że "każdy czas i miejsce jest dobre, by zachęcić dzieci do poznawania muzyki", dlatego organizują zimowe i letnie warsztaty artystyczne w atrakcyjnych miejscach naszego kraju.

 

 

 

 

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2016, godz. 09:09 - Ewa Zięba