Andrzej Maria Szajkowski

prof. zw., dr hab. Ur 4 czerwca 1938 r. w Warszawie. W latach 1961-1962 odbył studia magisterskie na Wydziale Teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w latach 1962-1967 - studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską pt. Strona w postępowaniu w sprawie o udzielenie patentu obronił na Uniwersytecie Śląskim w 1974 r.; promotor: prof. dr hab. Michał Staszków. Rozprawa habilitacyjna na temat Wynalazki wspólne. Aspekty prawne (1983), obroniona w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 1992 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W KUL zatrudniony od 1995 r. Kierownik Katedry Prawa Handlowego w latach 1995-2009.

Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prawnej przedsiębiorstw, w szczególności zagadnień prawa korporacyjnego, prawa spółek handlowych, prawa własności przemysłowej, prawa papierów wartościowych. Odbył staż naukowy w École des Hautes Etudes en Sciènces Sociales w Paryżu (1978; 1982), w Max-Planck-Institut für ausländisches und Internationales Patent-Urheber, und Wettbewerbsrecht, Monachium (1984) oraz w Organisation Européenne des Brevets i Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium (1992). Otrzymał I nagrodę w konkursie Urzędu Patentowego na najlepsze prace doktorskie z zakresu prawa własności przemysłowej (1975), II nagrodę w konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne (1984), nagrodę indywidualną Rektora KUL za znaczne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (2001). W latach 1997-1999 dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN, 2000-2002 - przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP, wielokrotny ekspert sejmowy i ekspert Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Współautor projektów ustaw: o wynalazczości (1972), o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (1993) i Kodeksu spółek handlowych (2000). W latach 1994-1999 redaktor naczelny "Studiów Prawniczych". W latach 1969-1996 członek Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle w Genewie. Członek Komitetu Redakcyjnego: "Studiów Prawniczych", "Droit Polonais Contemporain" i rady redakcyjnej "The Review of Comparative Law", członek Academie Internationale de Droit Comparé w Paryżu, Towarzystwa Naukowego KUL, członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Wybrane publikacje: Konwencje międzynarodowe w zakresie ochrony własności przemysłowej (1976); Udzielanie ochrony patentowej (1979); Umowy w zakresie innowacji technicznych (1979); Wynalazki wspólne. Aspekty prawne (1982); Prawo spółek handlowych (20055 - we współautorstwie z M. Tarską); współautor: System prawa własności intelektualnej, t. III, Prawo wynalazcze (1990); Kodeks handlowy. Komentarz, t. I (1994), t. II (1997); Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-IV (2001-2004).

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011, godz. 20:30 - Marta Ordon