Borys Tyszczyk

prof. zw., dr hab. Ur. 26 września 1936 r. we Lwowie. W latach 1954-1959 odbył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Rozprawę doktorską pt. Galicyjska Republika Radziecka 1920 roku obronił w 1966 r. na Uniwersytecie Kijowskim. Od 1990 r. kierownik Katedry Historii oraz Teorii Państwa i Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. W 1991 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Zatrudniony w Katedrze Historii Państwa i Prawa w latach 2001-2009. Zainteresowania badawcze dotyczą historii ustroju i prawa Ukrainy, powszechnej historii ustroju i prawa oraz rzymskiego prawa prywatnego.
Wybrane publikacje:
Hałyćka Socialistyczna Radianśka Respublika (1920 r.) (1970); współautor: Zachidnoukrajinśka Narodna Respublika (1918-1923) (1994); współautor: Istorija derżawy i prawa Ukrajiny, t. 1-2 (2000); Istorija derżawy i prawa krajin starodawńoho switu (2001); Istorija derżawy i prawa  Awstriji ta Awstro-Uhorszczyny (X st.-1918 r.) (2001); współautor: Z istoriji ukrajinśkoji derżawnosti (1992); współautor: Osnowy rymśkoho prywatnoho prawa (2003); Istorija derżawy i prawa seredńowicznoji Polszczi (2003).

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011, godz. 20:27 - Marta Ordon