Wystąpienie ks. dr. Mirosława Sitarza,
Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL
podczas Pierwszego Zjazdu Absolwentów Wydziału Prawa KUL
zorganizowanego z okazji 25-lecia wznowienia studiów prawniczych
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Lublin, 20.05.2006 r.

ZIEMIO POLSKA
Ziemio piękna
Ziemio trudna
Ziemio nasza
BĄDŹ POZDROWIONA

Magnificencjo, Najczcigodniejszy Księże Rektorze
Czcigodni Księża Dziekani
Szanowni i Drodzy Profesorowie
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Absolwenci Wydziału Prawa KUL-u
 
1. Powstanie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL
W państwach demokratycznych przy renomowanych uczelniach wyższych funkcjonują stowarzyszenia absolwentów poszczególnych wydziałów, którym przyświeca idea integrowania absolwentów i wszechstronnego wspierania macierzystej uczelni.

Potrzeba utworzenia takiego stowarzyszenia, którego członkami mogliby zostać absolwenci wszystkich sekcji naszego Wydziału Prawa, uwidoczniała się zwłaszcza wśród studentów kończących kierunki: prawo i administrację. Studenci kończący prawo kanoniczne, odczuwający taką potrzebę, wstąpić mogli do istniejącego już od 1991 r., prężnie działającego, także na forum międzynarodowym, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Inicjatywę utworzenia stowarzyszenia absolwentów naszego Wydziału podjęli w maju 2005 r. księża dziekani: Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski i Ks. Prof. Dr hab. Antoni Dębiński, którzy powołali zespół mający za zadanie opracować statut stowarzyszenia (i do swego grona dołączyli dr hab. Piotra Pogonowskiego, dr Małgorzatę Gagoś i ks. dr Mirosława Sitarza). Ks. Dziekani poinformowali Rektora KUL o tej inicjatywie. Ks. Rektor, Prof. Dr hab. Stanisław Wilk zaproponował, aby do statutu SAWP KUL wprowadzić zapis o możliwości przyłączenia SAWP KUL do powstającego ogólnouniwersyteckiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL mającego stać się w przyszłości federacją stowarzyszeń absolwentów poszczególnych wydziałów KUL.

We wrześniu 2006 r. podczas ogólnopolskiego sympozjum zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich i Kurię Diecezjalną w Sandomierzu, Prezes SKP J. Krukowski poinformował uczestników o tej nowej inicjatywie. Pomysł ten zyskał akceptację uczestników i gospodarza sympozjum Biskupa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi. Powstał tam 44-osobowy Komitet Założycielski Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, który 7 września, przyjął Statut Stowarzyszenia i wybrał Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu SAWP KUL wybrani zostali: Prof. J. Krukowski – Przewodniczący; prof. A. Dębiński – Wiceprzewodniczący, dr M. Sitarz – sekretarz; mgr Paweł Cichosz – skarbnik; oraz dr hab. P. Pogonowski, dr Marta Greszata i dr Krzysztof Orzeszyna jako członkowie.
Do Komisji rewizyjnej wybrani zostali: prof. dr hab. Wiesław Bar, mgr Wiesław Kacprzyk i dr Kazimierz Ostaszewski.

Bezpośrednio po wyborze, Zarząd zwrócił się do Ks. Rektora KUL o użyczenie lokalu na prowadzenie działalności SAWP KUL  w pomieszczeniach KUL. Podpisanie umowy użyczenia pokoju C 742 na siedzibę Stowarzyszenia miało miejsce w lutym 2006 r.

W marcu br. został złożony wniosek do Sądu o zarejestrowanie SAWP KUL w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja Stowarzyszenia dokonana została w dniu 7 kwietnia 2006 r., postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie. Główny Urząd Statystyczny w dniu 11.05.2006 r. nadał numer identyfikacyjny REGON: 060132960. Zarząd SAWP KUL otworzył konto bankowe w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polska S.A.  (oddział 2 w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 39, 20-912 Lublin nr 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404) i złożył wniosek do Urzędu Skarbowego o nadanie NIP. Obecnie stwierdzić należy, iż Stowarzyszenie, jako osoba prawna, spełnia już wszelkie wymogi umożliwiające mu rozpoczęcie działalności statutowej.

W tym krótkim okresie czasu Zarząd spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i ogromną życzliwością ze strony nie tylko naszych Absolwentów. Tak liczna obecność dzisiaj Szanownych Koleżanek i Kolegów w auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego, absolwenta naszego Wydziału, ósmego doktora wypromowanego przez nasz Wydział świadczy także o tym, że pomysł spotkania i utworzenia Stowarzyszenia nie był chybiony. Nawet zgłosiło się czterech sponsorów, pan Arkadiusz ofiarował ponad 100 kg ryb, których niektórzy z nas wczoraj na obiedzie próbowali, będziemy mogli te ryby smakować także dzisiaj podczas spotkania integracyjnego o godz. 18.39. Firma Duda-Bis ufundowała 30 kg wędlin. Nasi absolwenci pracujący w Księgarni WENA i w Firmie  KANGUR ofiarowali po tysiąc zł., aby je przeznaczyć na skromny akademicki dzisiejszy obiad dla nas wszystkich....

Spotkałem jednego, dość zamożnego Absolwenta Naszego Wydziału, który zadał mi kilka pytań: „Po co powstaje to Stowarzyszenie, co ja, jeśli wstąpię do tego Stowarzyszenia z tego będę miał, co mogę zyskać. Czy tylko będziecie chcieli abym składki płacił?”
Odpowiedziałem pytaniem: A czy zastanowiłeś się, co Ty możesz dać dla Stowarzyszenia, co dałeś Wydziałowi, Uczelni w zamian za to, że Cię kształciła, zachęcała do zdobywania wiedzy, uczyła racjonalnie myśleć i działać, że mogłeś przed swoim nazwiskiem umieszczać mgr, a teraz dr . Czy pamiętasz, jak podczas studiów pożyczałeś pieniądze, aby wrócić do domu, bo nie miałeś za co, jaki byłeś grzeczny, jak kłaniałeś się wykładowcom? „Daj deklarację to wpiszę się do Was i dam Wam parę złotych na lewo zarobionych”. „To nie tak kolego, Stowarzyszenie będzie posiadać własny majątek pochodzący ze składek członkowskich, zbiórek oraz dotacji i zapisów ze strony osób fizycznych i prawnych. Nie godzi się przyjmować takich pieniędzy. Nie będziemy tworzyć Stowarzyszenia na nieuczciwych ludziach. A kwestie finansowe mają być klarowne. Każda złotówka uczciwie i radośnie przekazane ma być w całości wykorzystana na cele statutowe. „Tylko radosnego dawcę miłuje Bóg”.              

Przejdę teraz do omawiania statutu naszego Stowarzyszenia.

II. Struktura Stowarzyszenia

1. Prawa i Obowiązki Członków
Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i honorowych. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które ukończyły studia na Wydziale Prawa KUL.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wspierać działalność Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w Walnym Zebraniu i innych spotkaniach organizowanych przez Zarząd,
c) opłacać składki członkowskie,
d) brać udział w działalności wspomagającej działalność Stowarzyszenia.
 Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia winien być zgłoszony do Zarządu. Zarząd decyduje o przyjęciu członków do Stowarzyszenia.


2. Władze Stowarzyszenia
Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.
Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.
 Do kompetencji Walnego Zebrania, które odbędzie się po przerwie obiadowej, należy:
a) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
b) wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia,
c) wybór pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie składki członkowskiej,
e) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu,
f) dokonywanie oceny działalności Zarządu, realizacji planu pracy i budżetu,
g) rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Zarządu za okres sprawozdawczy,
h) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu,
i) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia składający się z: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i trzech członków wybierany jest przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
Zadaniem Zarządu jest kierowanie sprawami Stowarzyszenia, gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia, powoływanie Rady ds. Ekonomicznych, której zadaniem jest gromadzenie środków finansowych, komitetu redakcyjnego biuletynu Stowarzyszenia i innych rad lub komisji pożytecznych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 
III. Cele Stowarzyszenia
Komitet Założycielski wyznaczył dla Stowarzyszenia następujące cele:
1) integrowanie i promowanie absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL;
2) wszechstronne wspieranie macierzystego Wydziału:
3) rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury prawnej zgodnie z zasadą Deo et Patriae.
Ad. 1. Zadanie integrowana i wspierania naszych absolwentów będzie realizowane przez organizowanie spotkań koleżeńskich informacyjnych i formacyjnych, a także organizowanie konferencji naukowych i sympozjów. Jakość procesu integracji osób zależy istotnie od jakości odczytania przez rozum ludzki porządku stworzonego przez Boga jako najwyższego Prawodawcę. Stąd istnieje konieczność stałej i systematycznej refleksji naszego intelektu nad prawdą o naszych wzajemnych relacjach międzyludzkich. Im więcej prawdy, tym więcej nadziei na udoskonalenie każdej społeczności.
W sytuacji, gdy wielu absolwentów naszego wydziału pozostaje bez pracy, a najzdolniejsi z nich, nie mogąc przejść przez bardzo często nieuzasadnione blokady zbudowane przez różne układy, opuszczają Ojczyznę, by tam zarabiać na chleb, należy się zastanowić, w czym Stowarzyszenie może im pomóc. Może przez swoją działalność i wydawanie Biuletynu Stowarzyszenie spowoduje, że pracodawca - starszy absolwent KUL-u będzie zatrudniał młodszego absolwenta naszego Wydziału. Że będziemy się znali, rozumieli i w każdej sytuacji wzajemnie się wspierali, że będziemy swego rodzaju rodziną, jak odczuwamy to w Stowarzyszeniu Kanonistów Polskich.  
   
Ad.2 Wszechstronne wspieranie macierzystego Wydziału będzie realizowane przez współpracę z rektorem KUL i dziekanem WPPKiA KUL,
a) współpracę z absolwentami innych wydziałów prawa uczelni krajowych i zagranicznych,
b) współpracę z instytucjami państwowymi i kościelnymi,
c) wszechstronne wspomaganie działalności statutowej KUL,
d) fundowanie stypendiów dla studentów.

Ad. 3. Z uwagi na fakt niespotykanego w dotychczasowych dziejach świata dynamiki rozwoju prawa stanowionego istnieje potrzeba dalszej pracy nad pogłębieniem świadomości prawnej. Polska stoi przed wyzwaniem z jednej strony tworzenia właściwie uformowanych elit intelektualnych, a z drugiej strony nieustannego podwyższania prawnej świadomości narodowej. To właściwe kształtowanie polskiej inteligencji prawniczej zakłada przede wszystkim poznanie, akceptację oraz konkretyzację chrześcijańskiej aksjologii, opierającej się na wiecznym prawie Boga Objawienia oraz na korespondującym z nim prawie naturalnym.

Ta szkicowo nakreślona diagnoza ideowa współczesnej sytuacji, w której znajduje się Naród, Ojczyzna i Państwo inspiruje nasz Uniwersytet, a także nasz Wydział i Stowarzyszenie do szukania prawdy, poznawania jej i kształtowania według niej naszego życia na wszystkich jego płaszczyznach. Dlatego też nasz Katolicki Uniwersytet i nasze Stowarzyszenie ma być zawsze i w każdej sytuacji ośrodkiem opiniotwórczym, promieniującym na szeroko pojętą rzeczywistość polską, wyrosłą przecież z bogactwa kultury chrześcijańskiej i narodowej.

Uszczegółowienie, konkretyzacja tych trzech ogólnie sformułowanych celów, które wzajemnie się uzupełniają i dopełniają, będzie ostatecznie zależała od woli wszystkich członków Stowarzyszenia wyrażonej na Walnym Zebraniu, a sposób realizacji od wybranego dzisiaj nowego Zarządu. Dlatego też dotychczasowy Zarząd prosi, aby podczas prezentacji książki „Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” Szanowni Absolwenci przemyśleli powyższe kwestie, ustosunkowali się do założeń statutowych i jeśli uznają złożyli deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia, tak aby po przerwie obiadowej, w której Zarząd dokona przyjęcia nowych członków, chętni mogli pełnoprawnie uczestniczyć w Pierwszym Walnym Zebraniu.

Choć dyskusja programowa przewidziana jest podczas Walnego Zebrania, dotychczasowy Zarząd proponuje, aby w ciągu roku organizować dwa zjazdy SAWP.  Pierwszy zjazd mógłby być organizowany każdego roku 19 maja w święto patronalne Wydziału (św. Iwona). Zjazd ten miałby charakter integracyjny, podczas którego kończący studia w danym roku mogliby wstępować do SAWP. Drugi, podczas którego odbywałaby się jedno lub dwu dniowa konferencja naukowa, na zaproponowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie temat, mógłby być organizowany we wrześniu lub październiku.

Wierzę, że Ten, Który wszczepił w człowieka prawo do zrzeszania się, Który nieustannie budzi poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, za Uczelnię, za Naród, za Ojczyznę, obudzi także i dzisiaj wiele serc z kultu przecietności, z beznadziei i wzbudzi radość i odwagę do podjęcia służby potrzebującemu człowiekowi, Bogu i Ojczyźnie.
Wierzę, że dziś jest historyczny dzień, w którym Absolwent Naszego Wydziału Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński nam pobłogosławi i ukonstytuują się Władze Stowarzyszenia, że będzie to dzieło będzie wielkie, które będzie szybko wzrastało i  pięknie służyło człowiekowi Bogu i Ojczyźnie.

Wierzę w to mocno,  wiarą która zawieźć nie może. 

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2009, godz. 02:29 - Marta Ordon