Dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
- kierownik Katedry Nauk o Polityce w latach 2011-2017

 SPIS TREŚCI:

Życiorys naukowy

Kierunki badań naukowych

Wizyty naukowe i udział w konferencjach

Członkostwo w organizacjach

Pełnione funkcje

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Konsultacje

Działalność organizacyjna

Organizacja Konferencji Międzynarodowych

Wybrane publikacje

I. Książki

Monografie

Redakcja

Współredakcja

II. Inne


 Powrót na stronę główną

 

 

 (do góry)

Życiorys naukowy

 

 • 1985 - 1990 studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magisterska pt.: Kredytowanie działalności przedsiębiorstw na przykładzie Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie i Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Wójtowicz;

 • 1990 - 1993 studia z zakresu prawa kanonicznego na tymże Wydziale ukończone magisterium i licencjatem na podstawie pracy pt.: Udział wiernych świeckich w uświęcającym zadaniu Kościoła w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bronisława W. Zuberta OFM;

 • 1998 - doktorat z prawa kanonicznego na podstawie rozprawy: "Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku", promotor: prof, dr hab. Bronisław W. Zubert OFM (recenzenci: prof. dr hab. Jan Dyduch; Ks. prof. dr hab. Marian Stasiak).
 • 2011 - habilitacja na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: "Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego".
 • Od 1 października 1993 r. zatrudniona w KUL.
 • Od 1 października 2011 r. do 30 września 2017 r. kierownik Katedry Nauk o Polityce w Instytucie Europeistyki.
 • W latach 1998-2008 wykładowca w Wyższej Szkole Służby Społecznej Ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach.
 • 1997-2005 przedstawiciel młodszych pracowników nauki do Rady Wydziału;
 • 2005-2008 kurator Koła Naukowego Kanonistów.

 

(do góry) 

 Kierunki badań naukowych

 

Kierunki badań naukowych dotyczą spraw związanych z realizacją zadań polityki społecznej, kwestii ubóstwa w prawie i nauczaniu Kościoła Katolickiego; polityki regionalnej UE; prawnej ochrony rodziny; praw podmiotowych wiernych w Kościele; skutków kanonicznych dotyczących katolików pozostających w związkach niesakramentalnych.

 

Uczestnik IX Europäische Sommerakademie w Bonn (Gustav-Stresemann Institut e.V.) oraz stypendiów w Austrii i Niemczech.

 

(do góry)

Wizyty naukowe i udział w konferencjach międzynarodowych

 

Wizyty naukowe i udział w konferencjach międzynarodowych w Rzymie, na Ukrainie, na Słowacji, w Czechach. W latach 2012-2016 współpraca z Akademią Prawa Kanonicznego w Brnie (Czechy). Promotor prac magisterskich dla studentów z Czech, Słowacji, Białorusi.

 

 (do góry)

Członkostwo w  organizacjach

 

 • Towarzystwo Naukowe KUL- od 2000 r.
 • Consociatio Studio Iuris Canonici Promovendo (Rzym) - od 2001 r.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych (Lublin) - od 2013 r.
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (Polska) - od 2014 r.
 • Fundacja PRO BONO FUTURO - przewodnicząca Rady Fundatorów od 2005 r.

 

 (do góry)

Pełnione funkcje

 

 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

 • Od 2 marca 2015 r. Prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich;
 • Delegat Oddziału Lubelskiego na Zjazdy Krajowe PTSE na kadencję 2015-2018

 • Skarbnik Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych

 • Kierownik studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (edycja VII, rok akademicki 2015/2016; edycja VIII, rok akademicki 2016/2017)

 

 

 (do góry)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne (zakończone i aktualne)

 

 • wykład - Polityka społeczna i zatrudnienia w Unii Europejskiej
 • wykład - Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • wykład - Polityka regionalna UE
 • wykład - Finansowanie i kontrola wydatków projektów unijnych
 • wykład - Prawo sakramentów św.
 • wykład - Prawo sakramentów św. - Katolickie Kościoły Wschodnie 
 • wykład - Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte
 • wykład - Małżeństwo i rodzina w religiach Europy
 • ćwiczenia z prawa sakramentów św.
 • proseminarium z prawa kanonicznego
 • konwersatorium - Sakramentalne i pozasakramentalne akty kultu Bożego
 • konwersatorium - Prawa socjalne w Europie
 • seminarium magisterskie z nauk o polityce
 • seminarium licencjackie z nauk o polityce
 • seminarium magisterskie z prawa sakramentów
 • seminarium dla doktorantów

 

 (do góry)

Konsultacje:  wtorek, godz. 13.20-14.05, sala CI-404.

czwartek, godz. 12.35-13.20, sala CJPII-748.

W sprawach pilnych proszę o kontakt drogą elektroniczną: eszczot@kul.lublin.pl

 

 (do góry)

 Działalność organizacyjna

 1. Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej na temat prawnej regulacji sakramentu pokuty z okazji wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio", 11 maja 2000 r. KUL;
 2. Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem", 9-10 maja 2005 r., KUL połączonej z wręczeniem prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM wyboru pism Profesora pt. „Pro iure et Vita";
 3. Organizacja z Kołem Naukowym Kanonistów KUL wyjazdu naukowego do siedziby Konferencji Episkopatu Polski, 9 listopada 2005 r. Podczas wyjazdu miał miejsce wykład bpa Piotra Libery - Sekretarza Episkopatu Polski na temat prac Konferencji Biskupów Polski oraz dyskusja na temat zatrudnienia kanonistów w Polsce (wywiad dla KAI, opublikowany). Uczestnicy zwiedzili Zamek Królewski i Katedrę św. Jana Chrzciciela;
 4. Organizacja i wykonanie zbioru portretów dziekanów Wydziałów Prawa KUL 1918-2011 do Sali Rady Wydziału, (początkowo, w latach 2004-2008, portrety były umieszczone w Collegium Jana Pawła II, sala 736, od 2009 r. w sali CI-204 Collegium Iuridicum przy ul. Spokojnej 1). Przygotowanie zbioru obejmowało: poszukiwanie w kraju i za granicą zdjęć dziekanów, wykonanie odbitek i powiększenia zdjęć, przygotowanie podpisów pod zdjęcia, oprawa oraz przywiezienie obrazów z oprawy do budynku Collegium. Realizacja projektu odbywała się od listopada 2004 do października 2005, a także w roku 2008 i 2011 r. We wrześniu 2008 r. wykonany został portret ks. Józefa Florczaka, odnaleziony w Turku (obraz namalował Józef Mehoffer, kiedy przebywał w Turku w 1936 r.), razem przygotowanych zostało 31 sztuk portretów;
 5. Organizacja z Kołem Naukowym Kanonistów KUL wyjazdu naukowego do Rzymu, cyklu spotkań i wykładów pt. „Struktura Kurii Rzymskiej", Rzym 20-29 października 2006 r. Opieka naukowa nad wyjazdem oraz organizacja wykładów w: Kongregacji Wychowania Katolickiego, Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, Trybunale Roty Rzymskiej oraz spotkania z Panią Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanną Suchocką;
 6. Funkcja opiekuna Studentów w latach 1994-1997 (kurs A; organizacja m. in. wizyty w Redakcji Wydawnictw KUL na Poczekajce w Lublinie w celu zapoznania się z procesem przygotowywania i wydawania publikacji) oraz w latach 1999-2004 (kurs B; organizacja - 1.06.2004 - uroczystego zakończenia studiów połączonego z wręczeniem dyplomów dla absolwentów i wygłoszenie okolicznościowego przemówienia);
 7. Dwukrotne zainicjowanie wspólnego wyjścia na cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie (listopad 2005 r. i maj 2008 r.) z grupą studentów, w celu nawiedzenia grobów zmarłych Profesorów Wydziału, oprowadzenie po cmentarzu i przybliżenie jego historii i miejsc kultu;
 8. W styczniu 2005 r. z pozyskanych środków finansowych zakupione zostały do biblioteki Katedry Prawa Sakramentów: Enchiridion Familiae. Textos del Magisterio Pontificio y Conciliar sobre el Matrimonio y la Familia, red. A. Sarmiento, J. Ecsrivá-Ivars, vol. I-X, Ediciones Universidad de Navarra, S. A., Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra Instituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, Ediciones Universidad de Navarra, S. A., Pamplona 20032 . Obecnie zbiór jest przechowywany w Bibliotece Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, piętro VII przy Al. Racławickich 14;
 9. Wykonanie opisów do zbioru (wklejka w każdym tomie) Monumenta Iuris Canonici, składającego się z 27 tomów, a upamiętniającego darowiznę The Antonian Association of the Friends of St. Anthony of Padua, Inc., Mt. St. Francis, Indiana 47146-9999, USA, pozyskane przez o. prof. dra hab. Bronisława W. Zuberta OFM w maju 2005 r. dla Instytutu Prawa Kanonicznego KUL. Zbiór jest przechowywany i dostępny w Bibliotece Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, piętro VII przy Al. Racławickich 14;
 10. Aktywny udział w organizacji 25 rocznicy reaktywacji studiów prawniczych w KUL i zjazdu absolwentów, 19-20 maja 2006 r.;
 11. W latach 1997-2005 funkcja przedstawiciela młodszych pracowników nauki do Rady Wydziału;
 12. W latach 2005-2008 funkcja kuratora Koła Naukowego Kanonistów KUL.

 (do góry)

Organizacja Konferencji Międzynarodowych

 1. 14 maja 2014 - międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, aula 300. Organizator: Katedra Nauk o Polityce.
 2. 15 maja 2014 - międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, s. 204. Organizator: Katedra Nauk o Polityce i Katedra Nauki Administracji.
 3. 22 października 2014 - międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i polityka. W 20. Rocznicę międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Ioannis Pauli II, aula 1031. Organizator: Katedra Nauk o Polityce.
 4. 9-10 listopada 2015 międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”. Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, sala 204. Organizator: Oddział Lubelski PTSE, Oddział Warszawski PTSE, Katedra Nauk o Polityce KUL, Instytut DiNP UW, Instytut Politologii UKSW, Zakład Stosunków Międzynarodowych UMCS.
 5. 10 września 2016 – Ostróg – II Międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja z cyklu „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”. Miejsce konferencji: Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska" w Ostrogu (Ukraina). Tytuł: „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”. Organizator: PTSE, Katedra Nauk o Polityce WPPKiA, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Nauk Politycznych i Zarządzania Informacją Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska" w Ostrogu, Fundacja Konrada Adenauera (Oddział w Kijowie).

  

 (do góry)

Wybrane publikacje

 

I. Książki (do góry)

Monografie:

 1. „Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.",  Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, 180, ISBN 83-87703-84-2;
 2. „Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego", Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2010, ss. 344, ISBN 978-83-7702-073-9.
  „Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego", Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 20112, ss. 344, ISBN 978-83-7702-073-9.

Redakcja:

 1. „Ex plenitudine cordis". Materiały z Międzynarodowej Konferencji dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM Księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio". Katolicki Uniwersytet Lubelski - 11 maja 2000 r., Polihymnia, Lublin 2000, ss.104, ISBN 83- 7270-063-X;
  „Ex plenitudine cordis". Materiały z Międzynarodowej Konferencji dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM Księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio". Katolicki Uniwersytet Lubelski - 11 maja 2000 r., Polihymnia, Lublin 2001, ss.104, ISBN 83- 7270-063-X, Wydanie II;
 2. Red. i przygotowanie do druku: Bronisław Wenanty Zubert OFM, „Pro iure et vita". Wybór Pism, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 718, ISBN 83-7363-254-9;
 3. Red. i opracowanie: „Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Informator", Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 228, ISBN 83-7363-264;
 4. Red. „John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Law, Canon Law and Administration", Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 96; ISBN 83-7363-364-2;
 5. Red. „Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 286, ISBN 978-83-7363-612-5.

Współredakcja:

 1. „Służba i praca". Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego KUL: Lublin 17 - 18 X 1994 r., (red. W. Zubert, E. Szczot) TN KUL, Lublin 1996, ss. 291, ISBN 83-86668-47-4;
 2. „Plenitudo legis dilectio". Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, (red. A. Dębiński, E. Szczot) RW KUL, Lublin 2000, ss. 952, ISBN 83-228-0734-1;
 3. „Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego" (red. E. Szczot, S. Białek), Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 189, ISBN 978-83-7363-714-6;
 4. „Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Ludzie. Nauka. Struktura" (red. P. Stanisz, L. Fiejdasz, E. Szczot), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 224, ISBN 978-83-7702-085-2.
 5. “Етичні та правові аспекти абортів і евтаназії” (red. E. Szczot, J. Szczot), Lutsk 2015, ss. 220; УДК 173.4-179.7; ББК 87.55; Е 88.

 6. „Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy" (red. E. Szczot, J. Szczot), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 324, ISBN 978-83-8061-144-3.
 7. Prawo sakramentów Kościoła łacińskiego. Wybór źródeł (red. E. Szczot, D. Kwiatkowski, W. Lech), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 1072, ISBN 978-83-8061-479-6.

II. Inne (do góry)

 1. Prezentacja Księgi Pamiątkowej w: „Ex plenitudine cordis". Materiały z Międzynarodowej Konferencji, dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM Księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio". Katolicki Uniwersytet Lubelski - 11 maja 2000 r., s. 85-87;
 2. [Współred.]: „Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji", Lublin 1 września 2004; ISBN 83-7363-206-9;
 3. Redaktor: „Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji", Lublin, 1 listopada 2004; ISBN 83-7363-206-9;
 4. Redaktor: „Faculty of Law, Canon Law and Administration", Lublin, november 2004; ISBN 83-7363-212-3;
 5. Od redaktora w: „Pro iure et vita. Wybór pism Bronisława Wenantego Zuberta OFM", red. Elżbieta Szczot, Lublin 2005, s. 9-12, ISBN 83-7363-254-9;
 6. Poczet dziekanów w: „Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Informator", Lublin 2005, s. 23-28;
 7. Wprowadzenie, w: „Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta", red. E. Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 7-9.
 8. Introduction, w: tamże, s. 175-176.
 9. Audiencja generalna Ojca Świętego Benedykta XVI, w: tamże, s. 225-227.
 10. Od redaktorów, w: „Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego", Wydawnictwo KUL: Lublin 2008, s. 5-9.
 11. Hasło w Encyklopedii Katolickiej: „Obowiązek uczestniczenia we mszy Św.", T. XIII, Lublin 2009 r., kol. 446-448.
 12. Hasło w Encyklopedii Katolickiej: „Prawo do pogrzebu kościelnego", T. XV, Lublin 2011, kol. 997-998.

 

 

Autor: Damian Kwiatkowski
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2018, godz. 21:32 - Elżbieta Szczot