Nauka prawa kanonizacyjnego w KUL (1918-1984)*

   Kwerenda źródłowa wskazuje, że prawo kanonizacyjne jako samodzielny przedmiot było wykładane w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od roku akademickiego 1971/72. Pismo opatrzone datą 13 września 1971 r., skierowane do Referatu Personalnego KUL, po raz pierwszy w wykazie zajęć pracowników naukowych na Wydziale Prawa Kanonicznego w roku akademickim 1971/72, wyodrębnia wykład monograficzny pt. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny (1 godz. tyg. na II i III roku). Przez rok wykłady z tego przedmiotu prowadził ks. prof. Aleksy Petrani[1]. Niewątpliwie sprawami kanonizacyjnymi interesował się dużo wcześniej, ponieważ od roku akad. 1952/53 prowadził wykład De processibus[2], a sprawy kanonizacyjne w Codex Iuris Canonici z 1917 r. znajdowały się w drugiej części księgi czwartej zatytułowanej De causis beatificationis servorum Dei et canonizationis beatorum[3]. Od roku akademickiego 1956/1957 prowadził także wykład Processus peculiares[4], do którego sprawy kanonizacyjne się zaliczają. Zainteresowanie naukowe prawem kanonizacyjnym potwierdza również fakt, że ks. prof. Petrani był autorem recenzji publikacji[5] o tematyce beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej, promotorem prac licencjackich[6] i doktorskich[7].

    W wąskim zakresie – przy okazji wykładu De culto divino - prawem kanonizacyjnym zajmował się ks. prof. bp Jana Nowicki. Pod jego kierunkiem badania dotyczące kultu relikwii prowadził ks. Stanisław Cały[8].

   Od roku 1973 wykład o tematyce kanonizacyjnej, prowadził ks. dr Henryk Misztal. W latach 1973-75 wykładał przedmiot De beatificatione et canonizatione dla studentów III roku w wymiarze jednej godziny tygodniowo[9]. W roku akademickim 1975/76 wykład nazywał się Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny i był przeznaczony dla studentów roku II-III (kurs wieczorowy) oraz dla studentów III roku kursu zwyczajnego[10]. Do programu studiów wykład ten ponownie wrócił w roku akad. 1977/78[11]. W roku akad. 1978/79 Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny był wykładany na kursie zwyczajnym studentom III-V roku w wymiarze jednej godziny tygodniowo i kończył się kolokwium po II semestrze[12].

 

 

 

* Źródło: Lidia Fiejdasz, Katedra Prawa Kanonizacyjnego, w: Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, s. 523-525.

 

 


[1] Wykaz zajęć pracowników naukowych na Wydziale Prawa Kanonicznego w r. 1971/72, w: Wydział Prawa. Tok     studiów. Wykładowcy 1955/56-1995/96, bnk; zob. W. Bar, Aleksy Petrani (1900-1977), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 233-239.

[2] Pismo Referatu Personalnego 300/Pers/n. z dnia 14 listopada 1952 roku do Ks. Prof. Aleksego Petrani w Lublinie, ul. Szopena 27, w: Akta osobowe ks. prof. Aleksego Petraniego, sygn. A-300, k. 70. Wykład De processibus odbywał się co dwa lata w wymiarze 4 godzin tygodniowo i był skierowany do studentów I i II roku zob. Pismo Rektora z dnia 22 sierpnia 1956 roku do Ks. dra Aleksego Petraniego, Profesora Nadzwyczajnego KUL, w: Akta osobowe ks. prof. Aleksego Petraniego, sygn. A-300, k. 128; Wydział Prawa Kanonicznego. Plan studiów na rok akademicki 1956/1957, w: Wydział Prawa. Tok studiów. Wykładowcy 1955/56-1995/96, bnk.

[3] CIC, can. 1999-2141.

[4] Zob. Pismo Rektora z dnia 22 sierpnia 1956 roku do Ks. dra Aleksego Petraniego, Profesora Nadzwyczajnego KUL, w: Akta osobowe ks. prof. Aleksego Petraniego, sygn. A-300, k. 128; Wydział Prawa Kanonicznego. Plan studiów na rok akademicki 1956/1957, w: Wydział Prawa. Tok studiów. Wykładowcy 1955/56-1995/96, bnk.

[5] F. Gagna, De processu canonizationis a primis ecclesiae saeculis usque ad Codicem iuris canonici, Romae 1940, RTK 1(1949), s. 402-404; S. Indelicato, Le basi giuridiche del processo di beatificazione, Roma 1944, RTK 2(1955), s. 302-308; S. Indelicato, Il processo apostolico di beatificazione, Roma 1945, RTK 2(1955), s. 309-308; O. Hieronim Eug. Wyczawski OFM, Błogosławiony Jan z Duli. Życie i cześć pośmiertna, Kraków 1957, „Nasza Przeszłość” 8(1958), s. 487-497. Zob. Wykaz publikacji prof. Aleksego Petraniego, z dnia 12 grudnia 1959 roku, w: Akta osobowe ks. prof. Aleksego Petraniego, sygn. A-300, k. 152-153.

[6] W roku 1949 o. Michał Machejek, obronił pracę magisterską pt. Postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym według nauki Benedykta XIV, ks. Joachim Behnke, w roku 1951 napisał pracę nt. Proces kanonizacyjny w rozwoju historycznym do czasów obecnych, ks. Antoni Stankiewicz, tytuł licencjata prawa kanonicznego otrzymał w 1959 roku, na podstawie pracy pt. Sędziowie w beatyfikacyjnym przewodzie sądowym na terenie diecezji według nauki Benedykta XIV, zaś ks. Stefan Kośnik, taki sam tytuł uzyskał rok później, broniąc pracę pt. Dowód z cudów w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym według nauki Benedykta XIV, zob. Opis pracy pedagogicznej ks. Prof. A. Petraniego, z dnia 5 stycznia 1952 roku, w: Akta osobowe ks. prof. Aleksego Petraniego, sygn. A-300, k. 86.

[7] O. Michał Machejek, Postulator w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, (1952 r.), (zob. Opis pracy pedagogicznej ks. Prof. A. Petraniego, z dnia 5 stycznia 1952 roku, w: Akta osobowe ks. prof. Aleksego Petraniego, sygn. A-300), ks. Stanisław Nowak, Notariusz w beatyfikacyjnym przewodzie sądowym, (1960 r.), ks. Antoni Stankiewicz, Sędziowie w beatyfikacyjnym przewodzie sądowym na terenie diecezji, (1961 r.), oraz ks. Stefan Kośnik, Dowód z cudów w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, (1972 r.), zob. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Informator, red. A. Dębiński, E. Szczot, J. Jaśkowski, L. Fiejdasz,  Lublin 2005, s. 196, 198-199, 202.

[8] W roku 1960 ks. Stanisław Cały obronił pracę licencjacką pt. Kult relikwii świętych do Soboru Trydenckiego. (Studium historyczno-prawne) a rok później rozprawę doktorską pt. Kult relikwii świętych w ustawodawstwie Kościoła Zachodniego, zob. Katalog kartkowy prac licencjackich i doktoratów, AU KUL.

[9] Wydział Prawa Kanonicznego. Plan zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1973/74, w: Wydział Prawa. Tok studiów. Wykładowcy 1955/56-1995/96, bnk; Wydział Prawa Kanonicznego. Plan zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1974/75, [w:] Wydział Prawa. Tok studiów. Wykładowcy 1955/56-1995/96, bnk.

[10] Wydział Prawa Kanonicznego. Plan zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1975/76, w: Wydział Prawa. Tok studiów. Wykładowcy 1955/56-1995/96, bnk.

[11] Wydział Prawa Kanonicznego. Wykaz zajęć dydaktycznych w roku akad. 1977/78, w: Wydział Prawa. Tok studiów. Wykładowcy 1955/56-1995/96, bnk.

[12] Wydział Prawa Kanonicznego. Plan zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1978/79, /kurs zwyczajny/, w: Wydział Prawa. Tok studiów. Wykładowcy 1955/56-1995/96, bnk. Zob. także Wydział Prawa Kanonicznego. Wykaz zajęć dydaktycznych w roku akad. 1978/79, w: Wydział Prawa. Tok studiów. Wykładowcy 1955/56-1995/96, bnk.

Autor: Lidia Fiejdasz
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012, godz. 15:31 - Marta Ordon