Refleksje dotyczące zastosowania przez ojców Kościoła metafizyki w ich nauczaniu są bardzo istotne, ponieważ związek ten jest głęboko zakorzeniony w ich egzegezie. Została ona zakwestionowana szczególnie w obszarze reformacji, która utrzymywała, jakoby język biblijny został zastąpiony przez grecką filozofię pogańską. Ojcowie Kościoła nie tylko pracowali nad samą metafizyką, ale ponadto zmodyfikowali jej klasyczną formę, opracowując niejako nową ontologię, pomocną w bardziej precyzyjnym, teologicznym opisie Trójjedynego Boga. Na tej podstawie dokonali pogłębionej interpretacji, ukazując w nowym świetle wiele kwestii teologicznych (np. dzieło stworzenia, tajemnica człowieka, mariologia).

 

SUMMARY

 

Reflections which concern using metaphysics in the teaching of the Church Fathers are highly important, because this relationship is deeply rooted in their exegesis. The relationship was negated specifically by the Reformation, which insisted that biblical language was allegedly replaced by pagan Greek philosophy. In fact, the Church Fathers were not only working on metaphysics itself but also they modified its classical form, producing some kind of new ontology, which is helpful in more precise theological depiction of Trinitarian God. On that basis they had initiated a new interpretation of metaphysics, showing a new perspective in looking at theological issues, such as creation, the mystery of human being, or Mariology.

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020, godz. 08:05 - Marcin Walczak