Ks Krzysztof Góźdź, Teologia miłosierdzia Bożego
polski english


Ks Jan Perszon, Eklezjologia św Tomasza z Akwinu w świetle tradycji Pawłowej

polski english

 

Ks Jarosław Moskałyk, Rola wschodniego katolicyzmu w optyce zjednoczenia chrześcijańskiego

polski english

 

Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Sakramentalność małżeństwa w relacji do ludzkiej egzystencji

polski english

 

Ks Janusz Królikowski, Wcielenie wiecznego Słowa – rzeczywistość historyczna i zbawcza

polski english

 

Ks Antoni Nadbrzeżny, (Nie)obliczalny świat Z fi lozofi czno-teologicznych rozważań nad granicami racjonalności

polski english

 

Ks Andrzej Dobrzyński, Humanistyczny i społeczny wymiar encykliki „Dives in misericordia” św Jana Pawła II

polski english

 

Michał Kosche, Hermeneutyka biblijna i teologia hermeneutyczna

polski engilsh


Anna Maliszewska, „Świat to ciało Boga” Granice metafory z punktu widzenia doktryny katolickiej

polski english

 

Jan P Strumiłowski OCist, Reinterpretacja dogmatu trynitarnego w świetle zasad współczesnych teorii literatury

polski english


Fr Francis Nonyelu, Christian theology and the new atheism: the hierarchy of explanations

polski english


Grzegorz Ćwikliński, Joseph Ratzinger’s conception of christological meditation as the heart of faith and theology

polski english


Paweł Beyga, Dogmat jako przestrzeń uwielbienia Boga w liturgii na przykładzie prefacji o Trójcy Świętej

polski english


Ks Arkadiusz Korwin-Gronkowski, Wspólnota Kościołem jutra Eklezjalne „communio” w Chrystusie w ujęciu Franciszka Blachnickiego

polski english


Sławomir Zatwardnicki, Teologiczna doniosłość typologii Adam-Chrystus w świetle dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej

polski english


Damian Dorocki, Wpływ Moliny (i Suáreza) na myśl Jakuba Arminiusza

polski english

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 23:08 - Natalia Haniewska