Możliwość adaptacji niektórych teorii literatury w dogmatyce na obszarze trynitologii nie dotyczy zastosowania owych strategii względem sformułowań dogmatycznych, lecz względem samej rzeczywistości objawionej. Dochodzi tutaj zatem do przeniesienia mechanizmów interpretacyjnych z płaszczyzny logicznej na ontologiczną. Przeniesienie takie z jednej strony domaga się gruntownej analizy stwierdzającej jego zasadność. Z drugiej strony natomiast samo zastosowanie, uprawomocnione między innymi faktem paradygmatyczności zasad ontologicznych względem logicznych, pozwala nie tylko na dokonanie reinterpretacji samej treści dogmatu w jego istocie, lecz także na redefi nicję lub doprecyzowanie ontologii trynitarnej w kontekście fi lozofi i postmodernistycznej.  

Abstract

REINTERPRETATION OF THE TRINITARIAN DOGMA IN THE LIGHT OF THE RULES OF CONTEMPORARY LITERARY THEORIES

 

The possibility to adapt some theories of literature to the dogmatic theology in the area of trinitology does not mean the application of these strategies to the dogmatic formulas, but to the revealed Reality as such. Thus, it includes a transference of the interpretative mechanisms from the logical fi eld to the ontological one. Such a transference implies a scrupulous analyse tending to prove its legitimacy. On the other hand, this application, justifi ed among others by paradigmatism of ontological rules over logical ones, allows to reinterpret not only the content of dogma in its essence, but also to redefi ne or precise the trinitarian ontology in the context of the postmodern philosophy.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 22:52 - Natalia Haniewska