Artykuł niniejszy podejmuje refleksję nad trzema podstawowymi pojęciami, a tym samym kryjącymi się rzeczywistościami antropologicznymi, które opisują życie ludzkie oraz konstytuują jego fundament, na którym może się ono autentycznie rozwijać. Triada kultura – wychowanie – prawda opisuje podstawowe ludzkie doświadczenia formacyjne, a tym samym wskazuje najbardziej właściwy kierunek ich twórczego rozwoju w służbie człowieka. Trzeba na tę triadę zwrócić uwagę przede wszystkim z tego powodu, że we współczesnym wychowaniu i działalności formacyjnej uległa ona nie tylko osłabieniu, ale pod wpływem idei postmodernistycznych zostaje rozbita, a tym samym prowadzi do wyzwolenia nawet samobójczych tendencji u dzisiejszej młodzieży. W wielu przypadkach unika się mówienia o kulturze i prawdzie w kontekście wychowania młodych ludzi. Wprawdzie podjęta refleksja ma bardziej filozoficzny charakter, to jednak trzeba na jej problematykę zwrócić uwagę także w teologii, która przecież zwraca się do człowieka, na którego dzisiejsze ideologie mają bardzo znaczący wpływ. W świetle nauczania papieża Benedykta XVI także w teologii musimy zdać sobie sprawę, że „pilne zadanie wychowania” młodego pokolenia jest ważnym zadaniem teologów, a więc powinno się odzwierciedlić także w uprawianej teologii.

 

SUMMARY

 

This paper focuses on three fundamental notions-realities which describe human life and constitute at the same time its foundation and the space of participation in it. The triad culture – education – truth describes the most essential human experiences, simultaneously, defining the direction of their deepening and creative developing. Certainly, in the times like these when everything is questioned notions-experiences that belong to this triad are not problem-free. What is more, they are deemed to be superfluous, especially in ultra-left-wing ideologies in which suicidal tendencies are easily discernible. Taking this into consideration, it is hardly possible to avoid polemic attitude towards numerous questions even those most essential since in their semantic field the greatest confusion may be detected. That is why there are numerous attempts to answer the question how, in the face of such a dynamic spiritual condition of the world, those fundamental issues can be dealt with within the frames of anthropology, and how they can be justified from the anthropological point of view. This reflection is rather philosophical in character, however, it is also inspired by the fundamental Christian truth which says about the incarnation of the Son of God and about the salvation of man made by Him.

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020, godz. 08:12 - Marcin Walczak