Jerzy Flaga

 

prof. dr hab.  Ur. 17 czerwca 1934 r. w Rachodoszczach. W latach 1957-1962 odbył studia magisterskie w zakresie historii w KUL. Doktorat pt. Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII wieku, obronił w 1981 r.; promotor: prof. dr hab. Stanisław Litak. Rozprawa habilitacyjna pt. Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku (1999). W KUL zatrudniony od 1962 r., na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL od 1999 r. Kierownik Katedry Historii Administracji w latach 1999-2008, a następnie związany z nią na podstawie umowy o dzieło (2008/2009-2009/2010).

Ważniejsze publikacje:

Stowarzyszenia i bractwa religijne przy kościołach bernardyńskich do końca XVIII wieku, w: Pięćset pięćdziesiąt lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), „Calvarianum” (2006), Działalność duszpasterska i kształt formacji intelektualnej zakonów województwa sandomierskiego w XVIII w., w: W służbie Bogu i Ojczyźnie. Zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku (2004), Działalność charytatywna bractw religijnych w XVII i XVIII wieku, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40- lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego (2004), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Duszpasterstwo (2004); Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku (2004); Z problematyki nauczania prawa kanonicznego u jezuitów w XVII i XVIII wieku, „Roczniki Nauk Prawnych” (2002); Formacja osób konsekrowanych według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, w: Dzieło Synodu Plenarnego w Polsce (2001); Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVIII i XVIII wieku (1998); Organisation et fonctionnement des <studia> réguliers philosophico-théologiques en Pologne dans la deuxiéme moitié du XVIII s., w: Foi, Fidelité, Amittié en Europe à la période moderne. Melanges offerts à Robert Sauzet (1995), L'activité pastorale des Cisterciens sur le territoire da la Res Publica (Pologne) au troisiém quart du XVIII siécle par raport à l'activité des autres ordres de moines, w: Naissance et fonctionnement des résaux monastique et canoniaux. Act du Premier Colloque International C.E.R.C.O.R. Saint – Etienne, 15 septembre 1985 (1991). 
Zainteresowania badawcze dotyczą działalności duszpasterskiej oraz kultury intelektualnej i edukacji zakonnej w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku.
W latach 1966-1967 odbył kwerendę źródłową w Archiwum Watykańskim; w 1979 r. i 1980 r. kurs języka francuskiego w Genewie. Stypendysta Université Catholique w Louvain-La-Neuve (1982, 1984) oraz na Universiteit Katholieke Leuven (1989, 1992, 1996). W 2005 r. zyskał tytuł naukowy profesora.
Otrzymał nagrody rektorskie za: pracę doktorską (1986), zespołową II stopnia (2000), indywidualną I stopnia (2004). Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, Radomskiego Towarzystwa Naukowego, Centre Européen dr Recherches sur les Congrégations et Ordes Religieux z siedzibą w Saint-Etienne (Francja), członek Związku Zawodowego „Solidarność”.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011, godz. 20:38 - Marta Ordon