Filozoficzne poznanie Boga stanowi racjonalne podstawy dla wiary i teologii. Filozofia zakłada fundament  od misterną i niezwykle bogatą budowlę jaką wznosi teologiczne poznanie Boga, i które dokonuje się z  erspektywy wiary. Natomiast wiara wyostrza wewnętrzny wzrok i otwiera umysł, pozwala jednocześnie  ostrzec, że rozumowe poszukiwanie prawdy jest wpisane w horyzont wiary. Z tej racji nie ma powodu o jakiejkolwiek rywalizacji między rozumem a wiarą, między obrazem Boga filozofii a obrazem Boga teologii i wiary. Te dwie rzeczywistości wzajemnie sięprzenikają, aczkolwiek każda ma własną przestrzeń, w której się realizuje.

 

 A. Perzyński, TWO IMAGES OF ONE GOD

Summary


Philosophical knowledge of God serves as rational foundations for faith and theology. Philosophy establishes the foundations for an elaborate and exceptionally rich edifice which is erected by the theological knowledge of God, and which happens from the perspective of faith. Faith, however, makes internal vision sharper and opens the mind; it enables us to simultaneously notice that rational search for the truth is inscribed in the horizon of faith. Because of this, there is no reason for any rivalry between the mind and faith, between the image of God of philosophy and the image of God of theology. Those two realties intertwine, even though each has its own space in which it gets realised.

 

 

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:11 - Natalia Haniewska