Właściwie w każdej spójnej propozycji chrystologicznej można znaleźć określoną perspektywę badawczą, dzięki której dany teolog pragnie jak najbardziej adekwatnie ukazać Jezusa Chrystusa i Jego dzieło zbawcze. Propozycję takiej perspektywy daje abp Angelo Amato. Jest to opcja na rzecz Chrystusa biblijnoeklezjalnego, która podkreśla historyczność Jezusa, ciągłość między Jezusem historii a  hrystusem wiary, wyznanie Chrystusa jako absolutnego i ostatecznego Zbawiciela oraz ukazanie znaczenia przyniesionego przez Niego zbawienia dla człowieka współczesnego.

 

B.D. Kwiatkowski, THE CONCEPT OF BIBLICAL-ECCLESIAL CHRIST AS THE KEY TO INTEGRAL CHRISTOLOGY ACCORIDNG TO A. AMATO

Summary


In every cohesive christological proposal one can find a given research perspective, thanks to which a given theologian wants to present Jesus Christ and His salutary acts as adequately as possible. Such a proposal is put forward by Abp Angelo Amato. It is an option consisting in biblical-ecclesial Christ, which emphasises the historicity of Jesus, the continuity between Jesus of history and Christ of faith, the acceptance of Christ as the absolute and ultimate Saviour, as well as presentation of the significance of the salvation brought by Him for the contemporary human.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:11 - Natalia Haniewska