Streszczenie

RODZINA JAKO IKONA MISTERIUM TRYNITARNEGO

  

 We współczesnym papieskim nauczaniu podjęty został wątek korelacji teologicz- nych między Trójcą Świętą i ludzką rodziną. Pierwowzoru wspólnoty rodzinnej należy  szukać w trynitarnej tajemnicy Życia Bożego. W tym obszarze tematycznym trwa dyskusja teologów systematyków; formułowane są pytania dotyczące fundamentu, znaczenia  i ograniczeń „rodzinnej” analogii Trójcy. Z jednej strony Trójca jest zwierciadłem rodziny,  źródłowym paradygmatem jej stworzonej tożsamości, z drugiej zaś strony rodzina jawi się  jako widzialne odbicie niewidzialnej Trójcy. Obie te perspektywy pozostają w interakcji. Refl eksja na temat rodziny chrześcijańskiej jako żywej ikony Trójcy ma znaczenie nie tylko w obszarze dogmatycznym, lecz również etycznym i duchowym.

Summary

 THE FAMILY AS AN ICON OF THE TRINITARIAN MYSTERY

  

 Recent papal teaching has raised the topic of the theological relationship between the  Trinity and the human family. The primordial model of the family is to be sought in the  Trinitarian mystery of God’s life. This whole area is still under discussion by theologians;  they formulate questions about the foundation, meaning and limitations of an analogy of  the family with the Trinity. On the one hand, the Trinity is the mirror of the family, the  source paradigm of its created identity; on the other hand, the family is seen as a visible  refl ection of the invisible Trinity. These two perspectives interact with each other. Refl ec- tion on the Christian family as a living icon of the Trinity is important not only in the  dogmatic but also in the ethical and spiritual forums.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 09:25 - Natalia Haniewska