Paternidad y virginidad se unen en san José armoniosamente en virtud de la unión hipostática de Jesucristo. Es por ello que José participa en el misterio de la Encarnación. Esta paternidad virginal, es auténtica porque procede del Padre, fue asumida y ejercida dentro del matrimonio con María. Muchos, a lo largo de la historia, han sido los terminos empleados para definir dicha paternidad, pareciendo ser virginal el que mejor expresa la singularidad y excepcionalidad de la paternidad de José.

Streszczenie

DZIEWICZE OJCOSTWO ŚW. JÓZEFA

 Ojcostwo i dziewictwo są harmonicznie złączone u św. Józefa na mocy unii hipostatycznej Jezusa Chrystusa. To dlatego Józef uczestniczy w tajemnicy wcielenia. To dziewicze ojcostwo jest autentyczne, ponieważ pochodzi od Ojca, zostało przyjęte i zrealizowane w małżeństwie z Maryją. W ciągu historii wiele było używanych terminów, aby zdefiniować owo ojcostwo, i wydaje się, że termin dziewicze najlepiej wyraża unikalność i wyjątkowość ojcostwa Józefa.

Summary

THE VIRGINAL PATERNITY OF ST. JOSEPH  

The paternity and the virginity are harmoniously united in St. Joseph by the virtue of the hypostatic union of Jesus Christ. That’s why Joseph participates in the mystery of the Incarnation. This virginal paternity is authentic, that came from the Father, was assumed and exerted within the marriage with Mary. A lot of terms have been used through the history to define this virginal paternity, that appears to be the best expression of the uniqueness and exceptionality of Joseph’s paternity.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 22:05 - Natalia Haniewska