Ekoteologia obejmuje swoją refleksją w świetle Bożego Objawienia rzeczywistość świata, w którym obecne są różne problemy, będące efektem rozwoju cywilizacji technicznej. Bada je z uwzględnieniem tak relacji indywidualnej (osoba ludzka a środowisko), jak również ich społecznych uwarunkowań. Działania o charakterze destruktywnym dla środowiska są analizowane jako tzw. grzech ekologiczny, dla którego punktem wyjścia weryfikacji i waloryzacji jest piąte przykazanie Dekalogu. Ludzka aktywność o negatywnych skutkach dla środowiska rozumiana jest nie jako realizacja Bożego wezwania do czynienia sobie ziemi poddanej (por. Rdz 1,28), lecz jako sprzeniewierzenie się tej, powierzonej u zarania dziejów człowiekowi misji. Jest bowiem sprzeciwem wobec ustanowionego przez Stwórcę porządku i atakiem na życie.

 

Ecotheology as an answer to contemporary ecological crisis.

Summary

 

Ecotheology is a new branch in the field of theological science. It aims to create theological basis for the issue of ecology and natural environment protection. It displays the transcendental perspective of these problems. Ecotheology also concentrates on human responsibility for the work of creation, the notion of “ecological sin” as well as our limited freedom as it comes to making use of natural resources. It is an important element in a dialogue between theology and environmental sciences.

 

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2012, godz. 11:06 - Janusz Lekan