Benedykt XVI w sprawie wolności zajmuje radykalne stanowisko. Jego podejście to rodzaj „metafizycznego liberalizmu”, który zakłada, że człowiek zawsze pozostaje wolny, mimo że w rzeczywistości, w konkretnych sytuacjach ludzie doznająwielorakich sytuacji niewoli społecznej, historycznej, czy religijnej. Człowiek jest z natury wolny i nigdy tej wolności naturalnej nie traci. Natura ludzka jest identyczna z naturą wolności.

 

Zagrożeniem wolności we współczesnym świecie oprócz współczesnych ideologii jest jej błędne rozumienie. Swoistym antidotum na promowane, często redukcyjne jej modele, wydaje się być propozycja Benedykta XVI zawarta w Spe salvi. Papież opowiada sięza metafizyczną koncepcją wolności, w której natura ludzka jest identyczna z naturą wolności. Przez to jest nieutracalna i jawi się jako ciągle wyzwanie dla człowieka poszukującego swej tożsamości w dobru.

 

J. Lewandowski, BENDICT XVI’S METAPHYSICAL CONCEPT OF FREEDOM. A REFLECTION ON SPE SALVI No. 24

Summary


A threat to freedom in the contemporary world, apart from the contemporary ideologies, is its incorrect understanding. A peculiar antidote to its widely-promoted reductive models seems to be Benedict XVI’s proposal found in Spe salvi. The Pope takes on a metaphysical concept of freedom in which human nature is identical to the nature of freedom. Thanks to this, it is inalienable and appears to be a constant challenge for the human who is searching for their identity in the good.  

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:04 - Natalia Haniewska