Kształt antropologii zależy od kształtu teologii. Antropologia bezbożna wypacza  obraz człowieka; zerwanie relacji z Bogiem sprawia, że wszelkie dziedziny życia   i ludzkiej aktywności ulegają deformacji i degradacji. Człowiek, wyrzekając   się swojego Stwórcy i zależności od Niego, traci poczucie sensu i smaku życia. Neurotycznie poszukując ich w innych przestrzeniach, zastępuje prawdziwe wartości substytutami, a prawdziwą rzeczywistość samodzielnie wykreowanymi rekwizytami. Ratzinger pokazuje, że utrata Boga i źle pojęta autonomia człowieka generuje smutek, pustkę i w efekcie bunt; wszystko w życiu staje   się chore. Neognostycka mentalność, będąca mieszaniną antropologicznej frustracji, ślepej wiary w naukę oraz snobizmu elit; modne fascynacje zachodnimi   wersjami dalekowschodnich religii, wspierającymi w sumie nihilistyczne zapędy ponowoczesności; narcystycznie kreatywna kultura oraz relatywistyczna   twórczość sytuowana – w imię tolerancji i pluralizmu – poza dobrem i złem   stanowią zdaniem J. Ratzingera/ Benedykta XVI najgroźniejsze dziś choroby kultury i duchowości. Lekarstwem może być tylko poznanie prawdziwego Boga   i rozpoznanie w Nim źródła nadziei i miłości. Tylko z niego czerpiąc, człowiek   jest zdolny współtworzyć świat, w którym ostatnie słowo nie należy do śmierci.

Summary

ACEDIA, NEW GNOSIS, POPRELIGION ET CONSORTES. JOSEPH RATZINGER/  BENEDICT XVI

THEOLOGICAL DIAGNOSIS OF MODERN CRISIS.

 The shape of anthropology depends on the shape of theology. Godless anthropology  distorts the image of a man; a broken relationship with God makes all spheres of life  and human activity become distorted and degraded. While rejecting his Creator and the  dependence on Him, a man loses his sense of meaning and taste of life. He neurotically  tries to fi nd them in other areas, replacing real values with substitutes and true reality with  independently created requisites. Ratzinger shows that the loss of God and misplaced  human autonomy generate sorrow, emptiness and, consequently, protest; everything in life  becomes ill. According to J. Ratzinger/ Benedict XVI, the most dangerous contemporary  diseases of culture and spirituality are: neo-gnostic mentality which is a mixture of anthro- pological frustration, blind faith in science and snobbery of elites; trendy fascinations with  the West versions of Far Eastern religions generally supporting nihilistic inclinations of  postmodernity; narcissistically creative culture and relativistic output placed beyond good  and evil - in the name of tolerance and pluralism. The only cure can be cognition of real  God and recognition of a source of hope and love in Him. Only by drawing from Him,  a man is able to co-create the world where the fi nal word does not belong to death.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 09:22 - Natalia Haniewska