Pytanie o Boga w perspektywie cierpienia, a co za tym idzie o Jego stosunek do ludzkiego doświadczenia cierpienia jest newralgicznym punktem teologii, a odpowiedź na nie łączy się nierozerwalnie z samym obrazem Boga i należy do istoty chrześcijańskiej wiary. J. Ratzinger/Benedykt XVI wydobywa obraz Boga wyłaniający się z biblijnych historii cierpienia: Abrahama (Moria), Hioba, a w końcu – ich historiozbawczego apogeum – samego Chrystusa (krzyż). Nawiązując do opowieści o ofierze Izaaka, Papież czyni ze słów Abrahama „Bóg się zatroszczy” niejako oś, a zarazem puentę teologicznej analizy problemu i wskazuje na wielorakie konotacje tego sformułowania. Bóg nie rozwiązuje tajemnicy cierpienia poza sobą; dlatego człowiek może uzyskać odpowiedź tylko powierzając Bogu cały ciężar swojej egzystencji. Szczerość, ufność i pokora modlitwy pozwalają człowiekowi dostrzec i rozumieć, że cierpienie – choć pozostaje dramatem i budzi uprawniony sprzeciw – okazuje się miejscem poznania Boga, który w nim (w cierpieniu) ostatecznie „podmienia” człowieka, ratuje go i zbawia.

 

 

DEUS PROVIDEBIT.GOD’S ATTITUDE TOWARDS SUFFERING, ACCORDING TO J. RATZINGER/POPE BENEDICT XVI.

Summary


The question concerning God with regards to suffering, involving His attitude towards human experience of suffering, constitutes a crucial point of theology, while the corresponding answer has been inextricably linked with the image of God Himself and forms the very essence of Christian faith. J. Ratzinger/Pope Benedict XVI elicits the image of God emerging from biblical stories of suffering: Abraham’s (Moria), Job’s and, finally, Christ’s (cross), their redemptive-historical apogee. Further to the story of sacrifice of Isaac, the Pope converts Abraham’s words: ‘God will provide’ into – so to speak – a pivot, and – at the same time – a punch line of the theological analysis of the problem and indicates multiple connotations of this notion. God does not solve the secret of suffering outside Himself; consequently, men may get an answer only by entrusting God with the whole burden of their existence. Honesty, confidence and humility of prayer enable men to discern and understand that suffering – though remaining drama and raising justified objection – proves to be the place of cognition of God, who finally “changes” men (in their suffering), saves and redeems them.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2012, godz. 23:56 - Natalia Haniewska