Biblijne badania ks. Józefa Kudasiewicza (1926-2012), profesora z KUL, przyczyniły się do wyjaśnienia lub wypromowania ważnych zagadnień mariologicznych. Jego uwrażliwienie teologiczne uwarunkowane było pobożnością maryjną w Polsce i nauczaniem Vaticanum II. Przekonywająco uzasadnił potrzebę uprawiania mariologii eklezjotypicznej. Maryja jest proroczo zapowiedziana w Starym Przymierzu jako Córa Syjonu. Nowe Przymierze ukazuje ją jako Ikonę Kościoła. Dla lepszego poznania godności i funkcji Matki Pana służy dewiza: „przez Jezusa do Maryi”. Był do niej przekonany Jan Paweł II. Kudasiewicz podał jej uzasadnienie biblijne. W swym dorobku mariologicznym zostawił medytacyjny komentarz do wszystkich tekstów biblijnych o Maryi. Refl eksje prowadził w kontekście życia Kościoła w Polsce. Doszedł w ten sposób do sformułowania wielu postulatów (często niepopularnych) właściwego kształtowania pobożności maryjnej.

 

Summary

JÓZEF KUDASIEWICZ’S MARIOLOGY FOR THE CATHOLIC CHURCH IN POLAND

 

 

Józef Kudasiewicz’s (1926-2012) biblical studies constitute an important contribution to explaining or promoting vital Mariological issues, his theological sensitivity beingshaped by Polish Marian devotion and by the teaching of the Second Vatican Council.Kudasiewicz convincingly argued for the need of pursuing ecclesiotypical Mariology. TheVirgin Mary is prophesied in the Old Testament as the Daughter of Zion, while the NewTestament shows her as an Icon of the Church. A better understanding of the dignity andfunction of Jesus’ Mother is obtained with the acceptance of the motto: “through Jesus toMary”, very much embraced by John Paul II and biblically justifi ed by Kudasiewicz. Thelatter scholar’s Mariological publications include a meditative commentary to all biblical references to Mary, grounded in the context of the Church in Poland. In this way, Kudasiewicz arrives at several (frequently unpopular) propositions as to proper Marian devotion.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2015, godz. 15:28 - Natalia Haniewska