Z racji komunikacyjno-komunijnej natury osoby ludzkiej i Kościoła, istniejących zawsze w relacji do Boga, ludzi i świata, wiara i życie Kościoła są istotnie powiązane z kulturą. Relacja ta jest zawsze bardzo dynamiczna i nieustannie trzeba zabiegać o nadawanie jej właściwych kształtów. Temu właśnie służy refleksja teologiczna nad samą kulturą oraz nad wzajemnymi relacjami między wiarą a kulturą, która docenia i promuje współcześnie modele i strategie działania określane jako ewangelizacja kultury i inkulturacja wiary.

 


SUMMARY 

CULTURE – EVANGELIZATION OF CULTURE – INCULTURATION
OF THE FAITH

 

 

Because of the communicational-communional nature of the human person and of the Church, always existing in relation to God, people and the world, the faith and life of the Church are essentially related to culture. This relationship is always very dynamic and there must be constant strive to give it the right shape. This is the purpose of the theological reflection on culture itself and on the mutual relations between faith and culture, which appreciates and promotes contemporary models and strategies of action known as evangelization of culture and the inculturation of the faith.

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019, godz. 09:38 - Marcin Walczak