Absolwent Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II może uzyskać dwojakiego typu uprawnienia zawodowe:

 

I. Po ukończeniu studiów licencjackich (I stopnia) i wybraniu specjalności Muzyka kościelna absolwent uzyskuje kwalifikacje muzyka kościelnego I kategorii (najwyższe). Może on pełnić funkcję organisty, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych oraz animatora życia liturgiczno-muzycznego w kościołach diecezji polskich.


Podstawa prawna: Normy ogólne dotyczące muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzone przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku. Dokument ten jest podstawą dla regulacji dotyczących organistów i muzyków kościelnych obowiązujących w poszczególnych diecezjach.

 

II. Po ukończeniu studiów magisterskich (II stopnia), których integralną częścią jest obowiązkowa specjalizacja Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia, absolwent nabywa kwalifikacje będące podstawą do podjęcia zatrudnienia w szkołach muzycznych I i II stopnia jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MKiDN z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli:

 

§ 3. 3. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach muzycznych i w policealnych szkołach muzycznych […] posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich w uczelni innej niż uczelnia artystyczna na kierunku muzykologia i która […] w ramach tego kierunku nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, z tym że osoba do prowadzenia zajęć z przedmiotów: podstawy kształcenia słuchu i kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi legitymuje się ponadto dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, a w przypadku przedmiotów: kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia praktyczna i harmonia jazzowa - ponadto ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej.

 

§ 3. 4. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia [...] posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

 

4) studiów pierwszego stopnia [...] na kierunku muzykologia oraz która ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć,

lub

5) studiów pierwszego stopnia [...] na kierunku muzykologia, w ramach którego nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, z tym że osoba do prowadzenia zajęć z przedmiotów: podstawy kształcenia słuchu i kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi legitymuje się ponadto dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

 

Standardy kształcenia są realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Program przygotowania pedagogicznego w takim kształcie jest realizowany dla cyklu rozpoczętego w roku akademickim 2019/2020. Dla cykli rozpoczętych wcześniej kształcenie odbywa się według zasad obowiązujących w momencie rekrutacji).

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2019, godz. 11:13 - Miłosz Aleksandrowicz