Artykuł ma za zadanie wskazać istotne różnice pomiędzy wiarą, która definiuje system doktrynalny religii chrześcijańskiej, oraz wiarą charyzmatyczną,  która stanęła w opozycji do dominującej swego czasu wiary intelektu. Brak  wzajemnego oddziaływania obydwu doprowadziło do tego, że praktykowanie  jednej z nich z założenia wykluczało drugą. Doprowadziło to do uskrajnienia  obydwu i absurdalizacji ich treści, w rezultacie nie niosąc żadnego pożytku dla społeczności wiernych. Należało zatem wskazać znaczące problemy ultracyzmu  tychże elementów wiary, które w zdrowej relacji nie powinny się ścierać, lecz  jedynie uzupełniać, wypracowując fundamentalne podłoże do jej rozumienia  oraz zewnętrznego wyrazu kultycznego.

Summary  

 BETWEEN THE CHARISMA AND THE INTELLECT. ATTEMPT TO SEEK  THE GOLDEN MEAN IN THE FAITH IN THE PERSPECTIVE OF TEMPTATION  OVER EMPHASISING OF HER THE CHARISMATIC ELEMENT  OR TO HER OVERINTELLECTUALIZE.  

 

The purpose of this article is to point out the differences between faith, that defi nes the  doctrine, and charismatic faith, that opposes the faith of the intellect. The lack of cooperation between the two has led to a point, that practicing one excludes the second. Conse- quently this has led to radicalisation of its content, resulting in lack of any contribution for  the community of the faithful. Therefore it is important to point out the elements of faith,  that should support each other, by creating a base for its reasonable understanding with  external expression of the cult.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 09:28 - Natalia Haniewska