Niniejsze opracowanie podejmuje w sposób syntetyczny główny przekaz encykliki św. Jana Pawła II z 25 marca 1995 roku, w 25. rocznicę jej ogłoszenia. Celem wyeksponowania, a zarazem przypomnienia nie była tylko celebracja obchodzonej rocznicy, lecz przede wszystkim to, że właśnie dzisiaj dokument ten ujawnia swą niezwykłą aktualność, być może większą niż wówczas, gdy był publikowany. Ujawnia się tu profetyczny charyzmat św. Jana Pawła II. Zauważając pewne zjawiska społeczno-kulturowe dominujące w świecie oraz idee, z których one wyrosły, polski papież zdecydował, że rzeczą słuszną i konieczną jest to, aby przypomnieć światu orędzie, jakie przepowiada Kościół na temat tajemnicy człowieka. Tajemnica ta ujawnia swój blask w świetle Bożego objawienia, czyli Ewangelii, którą jest sama Osoba Chrystusa. W naszych czasach Ewangelia życia brzmi wyjątkowo donośnie i wymaga niezłomnego, przekonującego oraz wytrwałego głoszenia wobec dzisiejszego świata.

 

SUMMARY

 

This study synthetically undertakes the main message of the encyclical of Saint John Paul II on the 25th anniversary of its announcement, March 25, 1995. The purpose of displaying and reminding was not only the celebration of the anniversary, but above all the fact that today this document reveals its extraordinary timeliness, perhaps greater than when it was published. Here, the prophetic charisma of Saint Pope John Paul II is revealed. Noticing certain socio-cultural phenomena dominating the world and the ideas in which they had their roots, the Polish Pope decided that it is right and necessary to remind the world about the message that the Church foretells about the mystery of man. This mystery reveals its splendor in the light of God’s revelation, i.e. the Gospel which is the Person of Christ himself. In our time, the Gospel of life sounds extremely loud and requires steadfast, convincing and persistent preaching to the world today.

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020, godz. 08:15 - Marcin Walczak