W ogólny horyzont współczesności wpisuje się zagubiona tożsamość współczesnego człowieka. Przejawem osłabionej kondycji podmiotu w jego zwątpieniu w siłę rozumu i zamknięciu na prawdę jest kryzys sensu. Teologia fundamentalna Rino Fisichelli wskazuje jasno na potrzebę położenia akcentów dyskursu teologicznego na elementy dotknięte tym zjawiskiem. Niniejsze opracowanie ukazuje rangę, jaką nadaje on sensowi w swojej chrystocentrycznej teologii. Wcielony Syn Boży jest sensem Objawienia Bożego i szczególnym wkroczeniem sensu w historię. Wiarygodność Objawienia analizowana przy użyciu terminów z filozofii języka w kluczu miłości, jedynej wiarygodnej, każe dostrzec w Objawieniu Miłości trynitarnej w C hrystusie ukazanie się i spełnienie wszelkiego sensu. Prawda Objawienia uchwytna jest dzięki wierze myślącej, trwale i harmonijnie zjednoczonej z rozumem. Dzięki tej wierze jest się zdolnym do kształtowania i przeżywania egzystencji wypełnionej sensem universale concretum Chrystusa w konkrecie historii.

 

Con temporary crisis of mean ing as a chall eng e fo r fundam ental theology . Sugg estion of Rino Fisichella


Summary

 

The general features of the contemporaneity includes the lost identity of today’s man. A weak condition of human subject in his hopelessness in the power of reason and his closeness to the truth is crisis of meaning. Rino Fisichella’s fundamental theology shows very clearly that the theological discourse needs to emphasize on elements involved in such a phenomenon. Present work reveals the importance given by him to reflections on meaning in his Christocentric Theology. The Incarnate Son of God is the meaning of Divine Revelation. He’s a particular entry of the meaning in the history. Credibility of Divine Revelation is analysed in terms borrowed from philosophy of language read in the key of love, which alone is credible. Fisichella’s thought makes see in Trinitarian Love of God revealed in Christ the apparition and the fulfillment of every meaning. The Truth of Divine Revelation is accessible thanks to a faith that dares to think and has to be firmly and harmonically united to reason. Thanks to this faith one can be able to form and to live his own existence, filled of meaning of “universale concretum” of Christ in the concrete of history.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2013, godz. 19:48 - Natalia Haniewska