Kalendarium wazniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2007


Z dniem 1 marca 2007 r. dr hab. Maciej Rudnicki otrzymał powołanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Oceny Inwestycyjnego Ryzyka Środowiskowego, wraz z powierzeniem funkcji kierownika referatu prawnego. Powyższy Zespół bierze udział w pracach nad krajowym programem badawczym finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Oddziaływanie na środowisko dużych projektów przemysłowych.

1 marca 2007r. mgr Marcin Szewczak wziął udział w dyskusji panelowej nt: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, która odbyła się w ramach prac Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Przedsiebiorczości Województwa Lubelskiego działającego przy Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

15-16 marca 2007r. Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem we współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL oraz Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową nt:Planowanie przestrzenne-szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, podczas której referaty wygłosili: dr Anna Haładyj nt: "Partycypacja społęczna w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na tle regulacji Prawa ochrony środowiska", dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś nt: "Prawno-administracyjne aspekty określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu", mgr Marcin Szewczak nt: "Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2007-2013".


19-21 marca 2007r. odbył się XV Tydzień Prawników podczas, którego wykłady wygłosili: dr Radosław Hałas nt:"Odpowiedzialnośc karna nieletnich" oraz dr Paweł Fajgielski nt: "Ochrona konsumenta w transakcjach elektronicznych".

24-28 marca 2007 r. ks. prof. Henryk Misztal i ks. dr Piotr Stanisz wzięli udział w wyjeździe naukowym do Rzymu w celu przeprowadzenia konsultacji związanych z badaniami prowadzonymi w Urzędzie Studiów i Relacji Instytucjonalnych (Ufficio Studi e rapporti istituzionali), działającym przy Prezydium Rady Ministrów Republiki Włoskiej.

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 14:28 - Marta Ordon