Jezus Chrystus jest pełnią Objawienia (KO 2). Czym jest sam fakt Jego obecności na świecie? Jakie są konsekwencje inkarnacji Syna Bożego? Na te pytania odpowiedzi udziela już w III wieku Orygenes, stwierdzając, że „doskonalsi przychodzą do mniej doskonałych, aby im przynieść jakąś korzyść”. Jezus Chrystus dzięki misterium Wcielenia przychodzi, aby tylko poprzez swoją obecność, nie wspominając słów i czynów, zbawczo uświęcić ten świat i każdego człowieka. Orygenes wśród owych zbawczych korzyści wymienia uzdrowienie, wyzwolenie oraz uświęcenie. Na podstawie swoich interpretacji buduje teologię bliskości Boga w Jezusie Chrystusie oraz tworzy kategorie zbawienia, wyrażone językiem biblijnym, zrozumiałym dla wszystkich wierzących.

 

Summary

THE THEOLOGY OF GOD’S CLOSENESS. SOTERIC IMPLICATIONS OF GOD’S CLOSENESS IN JESUS CHRIST IN THE COMMENTARIES AND HOMILIES TO ORIGEN’S SYNOPTIC GOSPELS 

 

Jesus Christ is fullness of all Revelation (KO 2). What is the pure fact of His presence in the world? What are consequences of God’s Son incarnation? Answers for these questions are already given by Origen in the third century who states that „the more faultless come to the less faultless to give them some kindness”. Through mystery of Incarnation Jesus Christ comes, only by His presence, not to mention His words and deeds, to redeem and sacrifi ce the world and every man. Among these salutary advantages Origen mentions healing, extrication and sanctifi cation. On the base of his interpretations he builds a theology of God’s closeness in Jesus Christ and creates redemption categories expressed in scriptural language understandable for all believers.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016, godz. 20:00 - Natalia Haniewska