W niniejszym artykule jest mowa o odniesieniu Osoby boskiej do natury ludzkiej w Panu Jezusie Chrystusie. Podjęcie tej sprawy stało się konieczne wobec nowego wydania księgi III tego, co bł. Jan Duns Szkot napisał, wyjaśniając Sentencje Piotra Lombarda. Tam bowiem, wbrew wszystkim rękopisom dzieł Szkota, gdzie napisane jest, że Osoba podtrzymuje – sustentat (sustentificat) naturę, w wydaniu drukowanym umieszczono czasownik substantificat, który znaczyłby, że Osoba naturę czyni substancją, czyli nią samą, bo natura i substancja to synonimy. Poza tym, w aparacie krytycznym nie zaznaczono poszczególnych miejsc, gdzie wprowadzono tak istotną zmianę.

 

B.J. Huculak, PERSONA SUSTENTAT NATURAM, ET NON EAM ‘SUBSTANTIFICAT’. DE CORRIGENDA EDITIONE LIBRI IOANNIS DUNS SCOTI

Summary


In the article the author speaks of the reference of the Divine Person to human nature in Jesus Christ. Dealing with this issue became necessary in the light of the new edition of Book III of what Blessed John Duns Scotus had written elucidating the Sentences by Peter Lombard. Despite all Scotus’s manuscripts where it is written that the Person sustains – sustentat (sustentificat) – the nature, in the printed edition the verb substantificat is used, which would imply that the Person makes their nature the substance; it makes no sense, as nature and substance are synonymous. Furthermore, in the critical apparatus such an important change has not been marked in particular places.     

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:03 - Natalia Haniewska