W antropologii Jana Pawła II wolność jest ściśle związana z fenomenem osoby ludzkiej. Człowiek afirmuje się przez wolność, która stanowi o jego życiu moralnym. Wolność jest właściwością stworzonej ludzkiej natury, należy do struktury ontologicznej człowieka. Permanentne stawanie się osoby przez czyn, umożliwia transcendencję. Wolność realizuje się i aktualizuje w człowieku przez osobowy wybór rzeczywistego dobra. Gwarancją właściwego używania wolności jest prawda. Najpełniej realizuje człowieka odpowiedzialne korzystanie z wolności. Wolność urzeczywistnia się przez miłość, rozumianą jako dar z samego siebie. Dramat ludzkiej wolności wynika z grzechu, z zaprzeczenia prawdy o sobie samym. Chrystus w pełni realizuje sens ludzkiej wolności przez miłość.

 

P. Kupczak, FREEDOM OF A PERSON ACCORDING TO KAROL WOJTYŁA – JOHN PAUL II

Summary


In the anthropology of John Paul II, freedom is strictly connected to the phenomenon of a person. Man affirms himself through freedom, which determines his moral life. Freedom is a feature of the created human nature; it belongs to man’s ontological structure. Becoming a person permanently through acts makes transcendence possible. Freedom is realised and actualised in the human through their personal choice of the actual good. The truth is a guarantee of the proper use of freedom. What realises the human most fully is making use of freedom responsibly. Freedom is fulfilled through love understood as a gift of oneself. The drama of human freedom stems from the sin, from the negation of the truth about oneself. Christ fully realises the sense of human freedom through love.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:10 - Natalia Haniewska