Benedykt XVI pisał o uniwersalnej tęsknocie człowieka do bycia „jak Bóg”. Prarodzice wybrali samoubóstwienie zamiast przebóstwienia z łaski Bożej. Benedykt XVI ukazywał misterium przebóstwienia w perspektywie chrystologicznej. Dokonuje się ono na wzór zjednoczenia dwóch natur w jednej Osobie Syna Bożego (sobór w Chalcedonie). Lekarstwem na fałszywe rozumienie, czym jest theosis, jest ukazanie drogi do celu: chodzi o posłuszeństwo, które wiedzie przez „bramę Krzyża”. Sposób zjednoczenia dwóch woli (ludzkiej i Boskiej) w Chrystusie jest warunkiem i  odelem komunii woli człowieka i Boga (Sobór Konstantynopolitański III).

 

Summary

 

DIVINIZATION IN THE CHRISTOLOGICAL PERSPECTIVE.

FOLLOWING JOSEPH RATZINGER (BENEDICT XVI)

 

Benedict XVI wrote about a man’s universal longing to be “like God”. The fi rst parents chose self-divinization instead of divinization by God’s grace. Pope Emeritus showed the mistery of ivinization in the Christological perspective. It takes place similarly to the way two natures are united in one Person of the Son of God (the Council of Chalcedon). Showing way to the goal is a remedy for false understanding of what theosis is: it is obedience that leads through “the gate of Cross”. The way two wills (human and divine) are united in one in Christ is a condition and model of communion of God’s will and a man’s one (the Third Council of Constantinople).

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2015, godz. 13:07 - Natalia Haniewska