ZARZĄDZENIE ROP-0101-212/19

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 6 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia kwoty zwiększania stypendium doktoranckiego

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

w roku akademickim 2019/2020

 


Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w zw. z § 1 ust. 7 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II), zarządza się, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2019/2020 na kwotę 1 100,00 zł.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-56/19

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowychna Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j., Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II, dla osób które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Traci moc Regulamin Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-42/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. (Monitor KUL poz. 299 ze zm.).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane na wniosek zainteresowanego doktoranta. Wniosek należy złożyć w dziekanacie w terminie do 15 października br. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

infKonto.pdfRegulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-108/18

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 3 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia kwoty zwiększania stypendium doktoranckiego

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

w roku akademickim 2018/2019

 


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z § 1 ust. 7 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II), zarządza się, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2018/2019 na kwotę 1 000,00 zł.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r.

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, godz. 08:04 - Aleksandra Wójcik