Artykuł prezentuje elementy nowego paradygmatu mariologicznego, którego znaki pojawiają się w eklezjologii symbolicznej. Analizie zostały poddane głównie źródła w języku włoskim autorstwa Brunona Fortego, twórcy mariologii symbolicznej. Autor artykułu nie ograniczył się jednak tylko do streszczenia myśli Fortego, ale ukazał zręby rodzącego się w ramach eklezjologii symbolicznej nowego paradygmatu mariologicznego. Polega on na estetycznym opracowaniu tradycyjnych treści mariologicznych. Dzięki temu można mówić o estetyce mariologicznej, której główną oś stanowi z jednej strony docenienie konkretu, a z drugiej zakorzenienie w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. Maryja objawia bowiem „Wszystko” w „części”, ale nie za cenę usunięcia tego, co fragmentaryczne. W ten sposób osiągnięta zostaje równowaga między historycznym przekazem ewangelicznym a dogmatycznym wymiarem Objawienia. Brunon Forte w ramach symboliki eklezjalnej dał solidne podstawy, żeby można było mówić o nowym paradygmacie mariologicznym, i wskazał drogę do dalszych badań w tej materii.

 

SUMMARY

THE SIGNS OF NEW MARIALOGICAL PARADIGM IN ECCLESIAL’S SYMBOLISM

 

The article presents the elements of new marialogical paradigm which signs appear in ecclesial’s symbolism. The analysis is mainly based on Italian sources by Bruno Forte, who is the creator of mariological symbolism. The Author of the article doesn’t limit himself only to summarising Forte’s idea, but he also exposes the foundations of new mariological paradigm which origin starts in ecclesial’s symbolism. It is based on aesthetic compiling of traditional mariological content. Thanks to this, we can talk about mariological aesthetics, which the main axis is focused on appreciating the concrete idea on the one hand, and rooting in The Trinity’s internal life on the other hand. Virgin Mary reveals “Everything” in “part”, but not for the price of removing the fragmental. In this way, the balance between historical message and dogmatic aspect of Revelation is achieved. Brunon Forte, within ecclesial’s symbolism, presents solid basics for us to be able to consider new marialogical paradigm and he shows the way for further studies in this field.

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019, godz. 10:05 - Marcin Walczak